งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)
ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา
การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย & MSN & facebook : HomePage : โทรศัพท์ X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เนื้อหา หน่วยที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2 งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3 งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4 งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5 งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4 หน่วยที่ 6 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
หน่วยที่ 6 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สาระสำคัญ สถานศึกษาและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและมีความสำคัญต่อกัน ความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกัน

5 จุดประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่
เพื่ออภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้มีการปฏิบัติหลังจากศึกษาสภาพชุมชนแล้ว บันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ได้

6 เนื้อหา ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ชื่อ ฐานะและประวัติความเป็นมาของชุมชน ที่ตั้ง อาณาเขตและจำนวนประชากรในชุมชน ระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชนในชุมชน ข้อมูลอื่นๆ ของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน การสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชน การให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ การชี้นำและแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา อื่นๆ (ถ้ามี)

7 อภิปรายสรุปผลการศึกษาค้นคว้าในบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน อภิปรายสรุปผลการศึกษาค้นคว้าในบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google