งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเอกภาษาจีน หรือผู้สอนภาษาจีนที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาโททางด้านภาษาจีน ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดีจีนเพื่อการสอนภาษาจีนหรือการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงต่อไป

2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์จะเปิดรับสมัครนิสิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 6 ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2551นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ขั้นสูงทางภาษาและวรรณคดีจีนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา มีความสามรถในการค้นคว้าและวิจัยทางภาษาและวรรณคดีจีน สามารถทำงานต่อเนื่องด้านวิชาการหลังจากสำเร็จการศึกษา

3 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องไปศึกษา ณ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นเวลา 1-2 เดือน ก่อนที่จะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตจะมีโอกาสได้รับการแนะนำ กำหนดขอบเขตและหัวข้อวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งจัดให้ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้ระดับ 8 หรือเทียบเท่า

4 นอกจากนี้ ผู้สมัครควรส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย: ชื่อหัวข้อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ เป็นต้น เนื้อหาโดยรวมประมาณ 3-4 หน้า และเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาจีน *รายละเอียดอื่นๆโปรดอ่านคู่มือบัณทิตศึกษาหรือทางเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google