งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 809

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 809"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 09130042 Internet Technology for Daily Uses เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
ผศ.บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 809 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 ข้อตกลง เวลาเรียน น. สมัครอีเมล Hotmail สำหรับส่งงานในวิชานี้ แอด Facebook

3 Course Outline เนื้อหารายวิชา

4 ส่วนที่ 1 : เข้าใจพื้นฐานอินเทอร์เนท :
สัปดาห์ที่ 1 แนะนำเนื้อหารายวิชา และเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เนท สัปดาห์ที่ 2 เรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เนท (ต่อ) อินเทอร์เนทคืออะไร ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เนท อินเทอร์เนททำงานอย่างไร รับส่งข้อมูลได้ถูกที่ด้วย IP Address Intranet & Extranet คืออะไร สัปดาห์ที่ 3 เรียน บทที่ 2 ท่องโลกอินเทอร์เนท การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนท ,สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ,สำหรับองค์กร แนวคิดในการเลือก ISP Broadband & ADSL & Satellite

5 ส่วนที่ 1 (ต่อ) สัปดาห์ที่ 4 เรียน บทที่ 3 บริการต่างๆ ใน Internet และ Internet Explore 7 Telnet หรือ SSH คือ อีเมล ( หรือ Electronic Mail) USENET News หรือ News Group FTP (File Transfer Protocal - บริการโอนย้ายข้อมูล) WWW (World Wide Web) Skype, Net2Phone, Cattelecom.com Netmeeting IRC (Internet Relay Chat) Game Online Software Updating Palm หรือ PocketPC WAP (Wireless Application Protocol)

6 ส่วนที่ 2 ท่องโลก WWW สัปดาห์ที่ 5 เรียน บทที่ 4 : การเขียนโฮมเพจอย่างง่าย สัปดาห์ที่ 6 สอบเก็บคะแนนเรื่องการเขียนโฮมเพจอย่างง่าย สัปดาห์ที่ 7 เรียน บทที่ 5 : เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) สัปดาห์ที่ 8 สอบปฏิบัติ (Lab)

7 ส่วนที่ 3 : สื่อสารทั่วโลก
สัปดาห์ที่ 9 เรียน บทที่ 6 : การเก็บไฟล์และการป้องกันไวรัส สัปดาห์ที่ 10 เรียน บทที่ 7 : เทคโนโลยีเครือข่ายและการใช้อีเมล ( ) สัปดาห์ที่ 11 สอบเก็บคะแนนเรื่องการใช้อีเมล สัปดาห์ที่ 12 บทที่ 8 : BitTorrent & Wikipedia สัปดาห์ที่ 13 บทที่ 9: การค้นหาข้อมูลในเว็บ เทคนิคการท่องเว็บ สัปดาห์ที่ 14 สอบปลายภาคเรียน (FINAL)

8 คะแนน 100 แต้ม หน่วยกิต 3 (2-2-5) ปลายภาค (Final) 20% สอบปฏิบัติ 40%
สอบปฏิบัติ % การบ้าน แบบฝึกหัด รายงาน (Home Work+Report) % จิตพิสัย (มาเรียน ตั้งใจเรียน ความประพฤติเรียบร้อย) 10%


ดาวน์โหลด ppt ผศ.บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 809

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google