งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Master of Arts in Library and Information Science

2 ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาฯ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ ที่เพียบพร้อมและทันสมัย สนับสนุนการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ  ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรสารนิเทศจำนวนมากและ เนื้อหาหลากหลาย เหมาะเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย

3 ทุนการศึกษา 1. ทุน “ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์”
1. ทุน “ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์” 2. ทุน “ดร.ม.ล.จ้อย (งอนรถ) นันทิวัชรินทร์” 3. ทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์

4 แนวทางการประกอบอาชีพ
อาจารย์ แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้บริหารห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นักวิชาการ หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ บรรณารักษ์ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์:   Website :


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google