งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ พ. ร. บ. การทวง ถามหนี้ พ. ศ.2558 บทนิยาม ผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพ. ร. บ. การทวงถามหนี้ พ. ศ.2558 หมวด 1 การทวงถามหนี้ ได้แก่ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ พ. ร. บ. การทวง ถามหนี้ พ. ศ.2558 บทนิยาม ผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพ. ร. บ. การทวงถามหนี้ พ. ศ.2558 หมวด 1 การทวงถามหนี้ ได้แก่ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วิเคราะห์ พ. ร. บ. การทวง ถามหนี้ พ. ศ.2558

4 บทนิยาม ผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพ. ร. บ. การทวงถามหนี้ พ. ศ.2558 หมวด 1 การทวงถามหนี้ ได้แก่ ( มาตรา 3) 1. เจ้าหนี้ ( ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล ) ซึ่งเป็น ผู้ให้สินเชื่อ 2. ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

5 3. ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ ตามกฎหมายว่า ด้วยการพนัน เช่น บ่อนไก่ สนามมวย เป็นต้น 4. เจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิ์รับชำระหนี้อัน เกิดจาการกระทำ ที่เป็นทางการค้า ปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ เช่น ร้านขายของชำ หอพัก โรงแรม ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ก็ตาม 5. ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้

6 6. ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถาม หนี้ 7. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 8. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้ สรุปคือ (1) ครอบคลุมผู้ทวงถามหนี้ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ผู้ทวงถามหนี้ในกรณีใดๆก็ตาม (2) หนี้ที่ทวงถาม คือ หนี้ทุก ประเภท รวมทั้งหนี้ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

7 ตาม 1. “ ผู้ให้สินเชื่อ ” หมายความว่า ( ก ) บุคคล ( ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ) ซึ่งให้สินเชื่อทางการค้าปกติ เช่น ธนาคารและสถาบัน การเงินต่างๆ ( ข ) บุคคล ( ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ) ซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุก ทอด

8 สินเชื่อ หมายความว่า สินเชื่อที่ให้แก่บุคคล ธรรมดา โดยการให้กู้ยืมเงิน, การ ให้บริการ บัตรเครดิต, การให้เช่าซื้อ, การให้เช่า แบบลิสซิ่ง และสินเชื่อ รูปแบบอื่น ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

9 การให้เช่าแบบลิสซิ่ง คือ การทำสัญญาที่ทำให้ผู้เช่าได้สินค้า เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องจักรมาใช้ ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบธุรกิจโดยที่ยังไม่ได้เป็น เจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ ในสินค้านั้น และไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน ใหญ่ในคราวเดียว แต่จะใช้วิธีค่อยๆทยอยจ่ายตามที่ตกลงไว้ เมื่อสิ้นสุด สัญญาเช่าโดยทั่วไปลูกค้ามีทางเลือกว่า จะซื้อ / ต่อสัญญาเช่า / หรือว่าส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า

10 ลูกหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดา และให้หมายความถึงผู้ค้ำ ประกัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย

11 “ ธุรกิจทวงถามหนี้ ” หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหนี้ ไม่ว่า โดยตรง หรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ แต่ ไม่รวมถึง การทวงถามหนี้ของ ทนายความ ซึ่งกระทำแทนลูกความของ ตน ( ไม่ถือว่า เป็นธุรกิจการทวงถามหนี้ )

12 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อ ลูกหนี้ หมายความว่า (1) ที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ (2) สถานที่ทำงานของลูกหนี้ (3) หมายเลขโทรศัพท์และ โทรสาร (4) สถานที่ติดต่อโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่ สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้

13 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการ ทวงถามหนี้ ( คณะกรรมการที่ ส่วนกลาง )

14 นา ยทะเบียน หมายความว่า ผู้ซึ่งรมว. มท. แต่งตั้งให้ เป็นผู้มีหน้าที่รับจด ทะเบียนตาม พ. ร. บ. นี้

15 พนักงาน เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่ง รมว. มท. แต่งตั้งตาม การเสนอแนะของ คณะกรรมการกำกับการ ทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติการ ตาม พ. ร. บ. นี้

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ นายคารม คำพิทูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการ หนี้

17 กลุ่มงานบริหาร จัดการหนี้ สำนักการสอบสวน และนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ พ. ร. บ. การทวง ถามหนี้ พ. ศ.2558 บทนิยาม ผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพ. ร. บ. การทวงถามหนี้ พ. ศ.2558 หมวด 1 การทวงถามหนี้ ได้แก่ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google