งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บ รวบรวมมาได้ เช่น สถิติผู้ป่วยโรคต่าง ๆ สถิติการเกิดการตาย สถิติผู้ประสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บ รวบรวมมาได้ เช่น สถิติผู้ป่วยโรคต่าง ๆ สถิติการเกิดการตาย สถิติผู้ประสบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บ รวบรวมมาได้ เช่น สถิติผู้ป่วยโรคต่าง ๆ สถิติการเกิดการตาย สถิติผู้ประสบ อุบัติเหตุบนท้องถนน

2 สถิติ หมายถึง ศาสตร์แขนงหนึ่ง จึงเรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics) หรือระเบียบวิธิการทางสถิติ (Statistics Method) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการตีความข้อมูล

3 สรุปได้ว่า สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือเป็น ลายลักษณ์อักษรที่เก็บรวบรวมมา ได้ แล้วกระทำการจัดระเบียบ แยกแยะโดยอาศัยระเบียบวิธีการ ทางสถิติ คือ การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความ ข้อมูล สรุปได้ว่า สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือเป็น ลายลักษณ์อักษรที่เก็บรวบรวมมา ได้ แล้วกระทำการจัดระเบียบ แยกแยะโดยอาศัยระเบียบวิธีการ ทางสถิติ คือ การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความ ข้อมูล

4 ประเภทของสถิติ สถิติบรรยาย สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง สถิติอ้างอิง

5 ประโยชน์ของสถิติ 1. เป็นประโยชน์ในงานวิจัย เพื่อ วิเคราะห์งานนั้น ๆ 2. เป็นเครื่องมือในการวางแผนของ โครงการต่าง ๆ 3. เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึง ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และ เรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจอยู่ 4. เป็นเครื่องมือในการประเมินผล งานต่าง ๆ ที่ได้ทำไปแล้ว

6 ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ สนใจซึ่งอาจเป็น ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลข ก็ได้ จากความหมาย ของข้อมูลสถิติ จำแนกข้อมูลสถิติได้ 2 ประเภทคือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ - อายุ ความสูง ระยะทาง จำนวนคน 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ - เพศ สถานสภาพ การสมรส ความสวยงาม ความรู้สึกนึกคิด ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ การศึกษา ทัศนคติ

7 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง ต้นตอที่มีข้อมูล ตามที่ผู้ศึกษาต้องการ เป็นคนหรือ เอกสารสิ่งของและสถานที่ก็ได้ 1. แหล่งปฐมภูมิ - ข้อมูลพฤติกรรมของ นักเรียนในขณะได้รับการเรียนการสอน ข้อมูลทดลองในห้องทดลองที่ผู้ศึกษา เป็นผู้ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ตนเอง 2. แหล่งทุติยภูมิ - ข้อมูลปรากฏอยู่โดยมี ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้ และผู้ศึกษาเป็นผู้ เก็บนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น บันทึก จำนวนประชากรของหน่วยงานทาง ราชการ

8 ลักษณะของข้อมูลที่ดี 1. ความถูกต้อง 2. ความเที่ยงตรง 3. ความสมบูรณ์ 4. ความทันเวลา 5. ความกะทัดรัด

9 ขั้นตอนการดำเนินงานทางสถิติ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล - การสำรวจ - การทำสำมะ โน - การสังเกต - การทดลอง - ทะเบียนประวัติหรือรายงาน 2. การนำเสนอข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การตีความหมายข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บ รวบรวมมาได้ เช่น สถิติผู้ป่วยโรคต่าง ๆ สถิติการเกิดการตาย สถิติผู้ประสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google