งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บรวบรวมมาได้ เช่น สถิติผู้ป่วยโรคต่าง ๆ สถิติการเกิดการตาย สถิติผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

2 สถิติ หมายถึง ศาสตร์แขนงหนึ่ง จึงเรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics) หรือระเบียบวิธิการทางสถิติ(Statistics Method) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความข้อมูล

3 สรุปได้ว่า สถิต หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก็บรวบรวมมาได้ แล้วกระทำการจัดระเบียบแยกแยะโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางสถิติ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความข้อมูล

4 ประเภทของสถิติ สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง

5 ประโยชน์ของสถิติ 1. เป็นประโยชน์ในงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์งานนั้น ๆ
2. เป็นเครื่องมือในการวางแผนของโครงการต่าง ๆ 3. เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจอยู่ 4. เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำไปแล้ว

6 ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจซึ่งอาจเป็น
ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้ จากความหมาย ของข้อมูลสถิติ จำแนกข้อมูลสถิติได้ 2 ประเภทคือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ - อายุ ความสูง ระยะทาง จำนวนคน 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ -เพศ สถานสภาพการสมรส ความสวยงาม ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ การศึกษา ทัศนคติ

7 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง ต้นตอที่มีข้อมูลตามที่ผู้ศึกษาต้องการ เป็นคนหรือเอกสารสิ่งของและสถานที่ก็ได้ 1. แหล่งปฐมภูมิ - ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในขณะได้รับการเรียนการสอน ข้อมูลทดลองในห้องทดลองที่ผู้ศึกษาเป็นผู้ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2. แหล่งทุติยภูมิ - ข้อมูลปรากฏอยู่โดยมีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้ และผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น บันทึกจำนวนประชากรของหน่วยงานทางราชการ

8 ลักษณะของข้อมูลที่ดี
1. ความถูกต้อง 2. ความเที่ยงตรง 3. ความสมบูรณ์ 4. ความทันเวลา 5. ความกะทัดรัด

9 ขั้นตอนการดำเนินงานทางสถิติ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล - การสำรวจ - การทำสำมะโน - การสังเกต - การทดลอง - ทะเบียนประวัติหรือรายงาน 2. การนำเสนอข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การตีความหมายข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google