งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ความหมายของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ การประเมินโครงการและการจัดลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ความหมายของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ การประเมินโครงการและการจัดลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ความหมายของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ การประเมินโครงการและการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ

2 โครงการ ศึกษาความ เป็นไปได้ สถาบัน การเงิน เครื่องมือ กลั่นกรอง ผลผล

3 เป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าโครงการ ที่จะใช้ดำเนินการในอนาคตนั้นมีความ สมบูรณ์ในรายละเอียด ส่งผลให้ ดำเนินการแล้วบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1. ควรจะจัดโครงการหรือไม่ 2. ควรจะจัดทำโครงการอะไร 3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก การดำเนินโครงการ

4 การศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ การวิเคราะห์ โครงการ ภาครัฐ บาล การอยู่ดีกินดีของประชาชน ประโยชน์ส่วนรวม ภาคเอ กชน วิเคราะห์ด้านตลาด ด้าน เทคนิค ด้านการเงินและ ด้านการจัดการ

5 ช่วงระยะก่อนการ บริหารโครงการ การเสาะหาโครงการ การเลือกและการวิเคราะห์ โครงการเบื้องต้น การศึกษาความเป็นไปได้

6 ด้าน ตลาด ด้าน เทคนิค ด้าน การเงิน ด้านการ จัดการ ด้าน เศรษฐกิ จ ด้าน สภาพแวดล้ อม

7 ด้าน ตลาด ตัวอ ย่าง ด้าน เทคนิค ตัวอ ย่าง ด้าน การเงิน ตัวอ ย่าง ด้านการ จัดการ ตัวอ ย่าง

8 บุคคลที่จัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ ผู้เสนอ โครงการ ผู้บริหาร โครงการ ผู้วิเคราะห์ โครงการ

9 1. หลักการว่าด้วยการตอบสนอง นโยบาย 2. หลักการว่าด้วยการวัดต้นทุนและ ผลประโยชน์ 3. หลักการว่าด้วยประสิทธิภาพของ ค่าใช้จ่าย 4. หลักการว่าด้วยผลิตผลเพิ่ม 5. หลักการว่าด้วยค่าใช้จ่ายและ ผลได้

10 1. หลักการว่าด้วยการ ตอบสนองนโยบาย เลื อก โครงการที่ ตอบสนองนโยบาย 2. หลักการว่าด้วยการวัดต้นทุนและ ผลประโยชน์ วิเคราะห์ต้นทุนและ ผลประโยชน์ ธุร กิจ

11 3. หลักการว่าด้วย ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย ยึดหลักประสิทธิภาพ ของค่าใช้จ่าย ต้นทุน ต่ำ 4. หลักการว่าด้วย ผลิตผลเพิ่ม วิเคราะห์ ผลตอบแทนต่อ หน่วย สูง ที่สุด

12 5. หลักการว่าด้วย ค่าใช้จ่ายและผลได้ ยึดหลักประสิทธิภาพ ของค่าใช้จ่าย เน้น ปริมาณและ คุณภาพ ต้นทุนต่ำ คุณภาพดี

13 ขั้นตอนในการเลือกโครงการ ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ คัดเลือกโครงการ การพิจารณาคัดเลือกโครงการ

14 แบบจำลองไม่ ใช้ตัวเลข แบบจำลองใช้ ตัวเลข

15 สะท้อนให้เห็นภาพที่แท้จริงของการ ตัดสินใจ โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของ องค์การ ทันสมัยและใช้ได้ทุกช่วงเวลา / การ คำนวณต้องไม่ยาก มีความยืดหยุ่นที่จะใช้ในเงื่อนไข ต่างๆ ใช้งานและเข้าใจได้ง่าย โดยตัวแปร ที่ใช้ในการตัดสินใจ สามารถหาได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนในการใช้ไม่สูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์

16 โครงการเกิดจากการเสนอแนะ ของผู้บริหารระดับสูง โครงการที่เกิดจากความจำเป็น ในองค์การ โครงการที่เกิดจากความจำเป็น ด้านการแข่งขัน โครงการที่เกิดจากการขยายสาย ผลิตภัณฑ์ เทคนิค Q- Sort

17 แบบจำลองตัวเลขคะแนน แบบจำลองการให้ประโยชน์ แบบจำลอง ตัวเลขคะแนน การวิเคราะห์โครงการแบบไม่ถ่วง น้ำหนักปัจจัยสองทางเลือก การวิเคราะห์โครงการแบบไม่ถ่วง น้ำหนักด้วยการให้คะแนน การวิเคราะห์โครงการแบบถ่วงน้ำหนัก

18 แบบจำลองการ ให้ประโยชน์ อัตราผลตอบแทนเงินทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนปัจจุบันของ ผลประโยชน์ต่อรายจ่าย อัตราผลตอบแทนภายใน

19 พิจารณาถึงผลที่จะได้รับจากการ ดำเนินงานและความคุ้มค่าของ แต่ละโครงการ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ของแต่ ละโครงการว่ามีความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์หรือไม่ ประเมินรายละเอียดของโครงการใน ด้านต่างๆว่ามีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

20 วิเคราะห์เงื่อนไขเบื้องต้นและ ข้อจำกัดของแต่ละโครงการว่าจะทำ ให้เป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติ หรือไม่เพียงใด วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละ ทางเลือก เปรียบเทียบทางเลือกเพื่อหาทาง เลือกที่ดีที่สุด

21 บท ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ความหมายของการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ ขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ การประเมินโครงการและการจัดลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google