งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Solving)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Solving)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Solving)

2 2 Collaborative problem solving ความสามารถในการเข้าร่วม ในกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม ที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ ที่มี และรวบรวมความรู้ ทักษะและ ความพยายามเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา Collaborative problem solving

3 3 สมรรถนะ  การสร้างและรักษาความ เข้าใจที่มีร่วมกัน  การเลือกวิธีดำเนินการที่ เหมาะสม  การสร้างและรักษาระเบียบ ของกลุ่ม องค์ประกอบและกรอบโครงสร้างการประเมิน การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ พื้นฐานของนักเรียน  ความรู้ที่ติดตัวมา  บุคลิกลักษณะ ทักษะ  ทักษะความร่วมมือ  ทักษะการแก้ปัญหา บริบท  ลักษณะของงาน  การใช้สื่อ  โครงของปัญหา  องค์ประกอบของกลุ่ม Collaborative problem solving

4 4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)

5 ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่า การแข่งขัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ ของการแพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิด สภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ ที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญา แนวคิด/ทฤษฎี 5 Cooperative Learning

6 1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากัน (positive interdependent) โดยถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันและ จะต้องพึ่งพากันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน 2. การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน (face-to- face interaction) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่างๆ หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 6 Cooperative Learning

7 3. การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะในการทำงานร่วมกัน 4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) ที่ใช้ในการทำงาน 5. การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบ วัดประเมินได้ (individual accountability) หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 7 Cooperative Learning

8 8 การจัด กิจกรรม การเรียนรู้ วิธีการดำเนินการ - การจัดกลุ่ม - การศึกษาเนื้อหาสาระ - การทดสอบ - การคิดคะแนนและให้รางวัล Cooperative Learning โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ

9 9 Collaborative problem solving ความสามารถในการเข้าร่วม ในกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม ที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ ที่มี และรวบรวมความรู้ ทักษะและ ความพยายามเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา Collaborative problem solving

10 10 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา Cooperative Learning (Problem solving)

11 1. สังเกต : ผู้เรียนศึกษาข้อมูล รับรู้และทำความเข้าใจ ในปัญหาจนสามารถสรุป และตระหนักในปัญหานั้น 2. การวิเคราะห์ : ผู้เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความ คิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็นปัญหา สภาพ สาเหตุ และลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหา 11 Problem solving

12 3. สร้างทางเลือก : ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการ แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งอาจมีการทดลอง ค้นคว้า ตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 4. เก็บข้อมูลประเมินทางเลือก : ผู้เรียนปฏิบัติตามแผน และบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อรายงานและตรวจสอบ ความถูกต้องของทางเลือก การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหา 12 Problem solving

13 13 ทำงานร่วมกัน (work together) Collaborative problem solving

14 14 ทำอย่างไรครูจึงจะรู้ว่า ผู้เรียนทำงานร่วมกัน Collaborative problem solving

15  รู้และเข้าใจข้อมูลสำคัญ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่สัมพันธ์ กับงานที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มมี  สร้างข้อตกลง และทำความเข้าใจปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน  สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำ หรือลงมือกระทำ  ตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขและรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน ตลอดการทำภารกิจ 1. การสร้างและรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 15 Collaborative problem solving สมรรถนะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

16 2.การเลือกวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 16 Collaborative problem solving สมรรถนะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  เข้าใจปัญหาและรู้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  มีการสื่อสารในกลุ่มระหว่างทำงานร่วมกันโดยใช้การอธิบาย การอภิปราย การต่อรอง การให้เหตุผล และการโต้แย้ง  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของตน  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา

17 3.การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 17 Collaborative problem solving สมรรถนะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและเพื่อนร่วมกลุ่ม รวมทั้ง เฝ้าติดตามและรักษากฎระเบียบที่มีร่วมกัน  สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมกลุ่ม  ตรวจสอบ ติดตาม สะท้อนผลและปรับโครงสร้างของทีม

18  ศึกษาสถานการณ์  บันทึกความคิดเห็นหรือประเด็น ลงในแบบบันทึก กิจกรรมที่ 3.2 18 Collaborative problem solving

19 19 ลักษณะของภาระงาน  การตัดสินใจเป็นกลุ่ม ; การโต้เถียง ขัดแย้ง การยอมประนีประนอม  การประสานในกลุ่ม ; การทำงานร่วมกันหรือ แก้ปัญหาแบบจิกซอร์ ข้อมูลสำคัญถูกเปิดเผย เพื่อแบ่งปันร่วมกัน  การสร้างชิ้นงาน ; กลุ่มจะ ช่วยกันสร้างชิ้นงาน แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรม/วิธีการ  วิธีการ/รูปแบบ  เทคนิคการเรียนรู้  สถานการณ์  สื่อนวัตกรรม  เทคนิค  แหล่งการเรียนรู้ บทบาทนักเรียน  อธิบายแต่ละ สมรรถนะว่านักเรียน มีบทบาทอะไรบ้าง สมรรถนะ  การสร้างและรักษาความ เข้าใจที่มีร่วมกัน  การเลือกวิธีดำเนินการที่ เหมาะสม  การสร้างและรักษา ระเบียบของกลุ่ม Collaborative problem solving บทบาทครู บันทึกบทบาทของครู แต่ละกิจกรม/งาน / แต่ละสมรรถนะ ครูมีบทบาทอะไร

20


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Solving)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google