งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ ม.5 โปรแกรมการพัฒนาการตระหนักรู้และ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก อาชีพและศึกษาต่อ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ ม.5 โปรแกรมการพัฒนาการตระหนักรู้และ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก อาชีพและศึกษาต่อ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ ม.5 โปรแกรมการพัฒนาการตระหนักรู้และ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก อาชีพและศึกษาต่อ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

2 เรื่อง สาระสำคัญในกรเข้าร่วม โปรแกรม การแนะแนวอาชีพการศึกษาและ อาชีพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ การปฐมนิเทศ ”

3 พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาการ ด้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้เกี่ยวกับ ตนเอง (Self – Knowledge) - ใช้และพัฒนาความสามารถ / จุดเด่นของ ตนเอง - มีทักษะในการสัมพันธ์กับผู้อื่น - มีความเข้าใจผลกระทบที่มีต่อความ เจริญเติบโตและพัฒนาการ การสำรวจ การศึกษาและ อาชีพ (Educational and Occupational Exploration) - มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิ์ผล ทางการศึกษาและวางแผนอาชีพ - มีความเข้าใจความสำคัญของเจตคติที่ดีต่อ การทำงานและการเรียน - มีทักษะในการกำหนด ประเมิน และตีความ ข้อมูลอาชีพ - มีทักษะในการเตรียมหางาน - เข้าใจความต้องการของตลาดแรงงาน การวางแผนอาชีพ (Career Planning) - มีทักษะในการตัดสินใจ - มีความเข้าใจเรื่อง ชีวิตกับงาน - มีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในบทบาท ของเพศต่ออาชีพ - มีทักษะในการวางแผนอาชีพ

4 โปรแกรมการแนะแนว การศึกษาและอาชีพ การพัฒนาการรู้คิด แห่งตน และความสามารถใน การตัดสินใจ เลือกอาชีพและศึกษา ต่อ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษา ต่อและเลือกประกอบอาชีพ 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางในการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และมี แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

6 การรู้คิดแห่งตนและความสามารถในการ ตัดสินใจ เลือกอาชีพ และศึกษาต่อ หมายถึง การรู้เกี่ยวกับการคิดของ ตนเอง ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถเพียงใด รวมทั้งสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มา ใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกอาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับตนเอง โดยมี พัฒนาการทางปัญญาสามารถนำ ตนเอง ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

7 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การประเมินตนเอง (Self Appraisal) (2) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ (Occupational Information) (3) การตั้งเป้าหมายในการเลือกอาชีพและ การศึกษาต่อ (Goal Selection) (4) การวางแผนอาชีพและการศึกษาต่อ (Planning) (5) การแก้ปัญหาทางอาชีพและการศึกษาต่อ (Problem Solving) (6) การรู้คิดแห่งตน (Metacognition)

8 พีรามิดทฤษฎีพุทธิปัญญาสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพและ การศึกษา การรู้คิด แห่งตน (Metacognitions) ปัจจัยทางด้านทักษะ การตัดสินใจ (Decision-Making Skills Domain) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ (Self Knowledge) (Occupational knowledge) ปัจจัยทางด้าน กระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยทางด้าน ทักษะ การตัดสินใจ ปัจจัย ทางด้าน ความรู้

9 กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนว อาชีพและศึกษาต่อ เรื่องสัปดาห์ที่จำนว นคาบ ปฐมนิเทศ 1-22 ความรู้เกี่ยวกับตน (Self Knowledge) 3-108 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา (Occupational Knowledge) 11-188 ทักษะในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และศึกษาต่อ (Decision Making Skill) แบบวัฎจักรของ CASVE 19-246 การรู้คิดแห่งตน (Metacognition) 25-273 ปัจฉิมนิเทศ 281

10 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม 1. นักเรียนได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่าง ถูกต้อง 2. นักเรียนเกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การวางแผนในอนาคตของตนเอง 3. นักเรียนได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และ ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น 4. นักเรียนได้เรียนรู้การทำ งานร่วมกับผู้อื่น และ เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบข้าง ได้อย่างมีความสุข เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ 5. นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

11 ข้อตกลงเบื้องต้น 1. ให้เกียรติและเคารพสิทธิในความ คิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 2. รับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ และ สนับสนุนให้กำลังใจแก่ เพื่อนสมาชิก 3. ให้นักเรียนทุกคนร่วมแสดงความ คิดเห็น อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ 4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 5. เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ควรจะเข้า ร่วมโปรแกรมทุกครั้ง

12 การประเมินผล กิจกรรมแนะแนว ผ่าน = ผ – เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 – มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ / ทางพฤติกรรม ไม่ผ่าน = มผ – ไม่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 – ไม่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ / ทางพฤติกรรม

13

14


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ ม.5 โปรแกรมการพัฒนาการตระหนักรู้และ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก อาชีพและศึกษาต่อ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google