งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.) ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประ โคน สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.) ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประ โคน สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.) ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประ โคน nainat19@gmail.com สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการ และเทคโนโลยี (LCCT)

2 ความสำคัญและความเป็นมาของ ปัญหา ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง ผู้สอนจึงนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ จัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ สะดวก รวดเร็ว หลากหลาย มีประสิทธิภาพ การ ออกแบบและพัฒนาการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.) จะใช้เทคนิคการตั้งคำถามนำ เพื่อให้เกิดการ สะท้อนคิดตลอดจนเกิดกระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประโยชน์จากการศึกษา จะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนด้วย กรณีศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ในเชิงลึกของผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสง ค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี ต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ (Clip VDO.) ในรายวิชาจิตวิทยามนุษย์เชิง ธุรกิจ รหัสวิชา 3000 – 1609 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 แยกเป็น สป.1 สาขาบัญชี ปวส. 2 สาขาบัญชี และ สป.2 สาขาบัญชี การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 114 คน

4 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ มากที่สุดปานกลาง S.D. ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ 1. อาจารย์มีการเตรียมตัวสอนมาเป็นอย่างดี 44(38.6)68(59.6)0.524.36 มาก 2. มีกิจกรรมหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 54(47.4)52(45.6)0.634.40 มาก 3. มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ เรียนรู้ 66(57.9)41(36.0)0.614.51 มาก ที่สุด 4. ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย 57(50.0)53(46.5)0.574.46 มาก 5. อธิบายตรงประเด็น มีการยกตัวอย่างประกอบ 41(36.0)67(58.8)0.574.30 มาก 6. กรณีศึกษาบนเว็บน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 33(26.9)67(58.8)0.654.15 มาก 7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 49(43.0)56(49.1)0.654.34 มาก

5 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ มากที่สุดปาน กลาง S.D. ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ 8. ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษา บนเว็บ 54(47.4)46(40.4)0.704.35 มาก 9. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมีโอกาสแสดงความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน 54(47.4)50(43.9)0.674.37 มาก 10. ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเอง 27(23.7)77(67.5)0.584.14 มาก 11. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก 30(26.3)70(61.4)0.664.07 มาก 12. ผู้เรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 50(43.9)58(50.9)0.614.14 มาก 13. เนื้อหาวิชาสามารถบูรณาการไปสู่วิชาความรู้อื่นๆทำให้ ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 53(46.5)54(47.4)0.624.37 มาก

6 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ มากที่สุดปานกลาง S.D. ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ 14. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 53(46.5)55(48.2)0.614.40 มาก 15. สรุปในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 53(46.5)54(47.4)0.624.40 มาก

7 สรุป ผลการวิจั ย จากตารางจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึง พอใจในระดับมากที่สุดต่อเทคนิคการสอนที่ น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การใช้ สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกิจกรรมหลากหลายโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้เรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สามารถบูรณาการเนื้อหาไปสู่วิชาอื่น ได้อย่าง กว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิค ของ Leo, และ ปราวีณา สุวรรณณัฐโชติ ที่มีกรณีศึกษา 5 ขั้นตอน จ 0

8 แนวคิดของ Leo จัดกิจกรรมกลุ่มและวินิจฉัย ปัญหา และนำกิจกรรมการเรียนรู้อภิปรายงาน ร่วมกัน ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาบนเว็บ และมีส่วนร่วมเกิดทักษะใน การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน แนวคิดของ ปราวีณา สุวรรณณัฐโชติ 5 ขั้น 1. ทำความเข้าใจ 2. วิเคราะห์ปัญหา 3. เสนอปัญหา 4. ตัดสินใจ และ 5. สะท้อนคิดจากผลของทางเลือก

9


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.) ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประ โคน สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google