งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhf dsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWRCbnjwmZR Q จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการใช้ Styl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhf dsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWRCbnjwmZR Q จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการใช้ Styl."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhf dsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWRCbnjwmZR Q จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการใช้ Styl e CSS Video pager ผศ. ดร. ฐัศแก้ว ศรีสด http://sites.google.com/site/taskeow e-mail : tsrisod@gmail.c om

2

3 HCI กับการใช้ Cascading Style Sheets: CSS แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ ( อังกฤษ : Cascading Style Sheets: CSS) เป็นภาษา สไตล์ชีตใช้ในการจัดรูปแบบของเอกสารที่ เขียนในภาษามาร์กอัป CSS เป็นภาษาที่ สำคัญตัวหนึ่งในการเขียนเว็บเพจ ซึ่งเขียน ในภาษา HTML และ XHTML แต่ก็ยัง สามารถประยุกต์ใช้กับใน XML ซึ่งรวมถึง SVG และ XUL ด้วย มาตรฐาน CSS นั้น สร้างโดยกลุ่ม World Wide Web Consortium (W3C)

4 เครื่องมือ : Cascading Style Sheets: CSS โปรแกรมผู้ให้บริการเว็บไซต์ XAMPP or WA PS ผู้ใช้บริกา ร HCI and Cascading Style Sheets: CSS

5 ขั้นตอนการคิด P - Plan วางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และ ระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้าน บุคคล เครื่องมืองบประมาณ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ HCI กับการใช้ Cascading Style Sheets: CSS 2) เป้าหมาย การใช้ Cascading Style Sheets: CSS 3) ขั้นตอน ได้แก่ การเลือก Cascading Style Sheets: CSS 4) เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ โดยใช้ TOOLS

6 ขั้นตอนการคิด D - Do ปฏิบัติ โดยการทำความเข้าใจ และลงมือ ปฏิบัติตามแผนโดยสร้างจากเครื่องมือที่ได้เลือก มาใช้งาน เพื่อตอบคำถามดังต่อไปนี้ แสดงผลการติอต่อ Cascading Style Sheets: C SS 1) ติดตั้งโปรแกรม WAPS 2) การใช้ Cascading Style Sheets: CSS C - Check ตรวจสอบ ความถูกต้องของคำสั่งและ ดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน A - Act ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หาก การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อ เป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อ ควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

7 7 Vdofindcss.php Vdopage.php

8 แบบฝึกปฏิบัติ พัฒนาโปรแกรมการใช้ Cascading Style Sheets: CSS ตัวอย่างเช่น

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhf dsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWRCbnjwmZR Q จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการใช้ Styl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google