งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ การศึกษาปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก การส่งเสริมการอ่าน

2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(Acquisition)

3 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ และจะต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (To supply the right book for the right reader at the right time) โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน การทำสำเนา และการจัดทำขึ้นเอง

4 ความสำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทำให้ห้องสมุดได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ห้องสมุดประหยัดงบประมาณในการจัดหา และประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้ห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5 นโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทำให้การจัดหาทรัพยากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้มีจุดมุ่งหมายในการจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากร ทำให้สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวนของทรัพยากรในห้องสมุด ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

6 สาระสำคัญที่ควรกำหนดไว้ในนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เน้นการจัดหาทรัพยากรในสาขาวิชาใด วิธีการจัดหาทรัพยากร ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการจัดหา จำนวนหนังสือซ้ำ วัตถุประสงค์ในการจัดหา ผู้ทำหน้าที่ในการจัดหา งบประมาณ จำนวนทรัพยากรที่จัดหา

7 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การดำเนินงานจัดหาทรัพยากรประกอบด้วยภาระหน้าที่ ดังนี้ วางแผนและจัดระบบหน่วยงาน จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือในการสั่งซื้อที่ทันสมัย คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

8 รวบรวมรายชื่อที่ต้องการ และทำการตรวจสอบก่อนการจัดหาอย่างละเอียด
คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย หรือร้านหนังสือ เพื่อการสั่งซื้อหรือบอกรับ ดำเนินการสั่งซื้อ บอกรับ ติดตามทวง ตรวจรับหนังสือกับใบส่งของ ลงทะเบียนหนังสือที่เข้ามาใหม่

9 ส่งเสริม แนะนำรายการทรัพยากรใหม่ๆให้แพร่หลาย รวมทั้งทะนุบำรุงรักษาหนังสือของห้องสมุด
สำรวจรายชื่อซ้ำ เพื่อพิจารณาในการจัดหา หรือคัดออก ดำเนินการ/หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ หากเป็นทรัพยากรได้เปล่า ต้องตอบรับ ขอบคุณ หรือประกาศให้แพร่หลาย

10 คุณสมบัติบุคลากรงานจัดหาทรัพยากร
เป็นคนละเอียด รอบคอบ และความจำดี รอบรู้เรื่องแหล่งทรัพยากรได้อย่างกว้างขวาง มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานได้ดี อดทน ซื่อสัตย์ ไม่อคติ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรู้ในเรื่องตลาดหนังสือ ฉลาด มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม และเข้าใจในงาน

11 งบประมาณ การจัดทำงบประมาณ เป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดหาในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก แหล่งงบประมาณอื่นๆ เช่น เงินบำรุงการศึกษาหรือค่าลงทะเบียน เงินจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ฯลฯ

12 แหล่งงบประมาณของห้องสมุด
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินที่ได้รับจากงบประมาณของรัฐบาล โดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด เงินบำรุงการศึกษา หรือเงินรายได้ หมายถึง เงินที่สถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจาก นักเรียน หรือนักศึกษา ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าบำรุงห้องสมุด

13 เงินรายรับอื่นๆ เช่น เงินค่าปรับในการส่งหนังสือเกินกำหนด
เงินบริจาค ห้องสมุดอาจได้รับเงินบริจาคจากครู นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ

14 การแบ่งเงินสำหรับจัดหาทรัพยากร
ควรจัดสรรเงินงบประมาณออเป็นงวดๆ เพื่อไว้ใช้ตลอดทั้งปี การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องใช้ตามจำนวนของแต่ละงวดที่กำหนดไว้ งบประมาณแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละ 4 เดือน

15 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 1


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google