งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ  การศึกษาปริมาณของทรัพยากร สารสนเทศ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ  การศึกษาปริมาณของทรัพยากร สารสนเทศ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ  การศึกษาปริมาณของทรัพยากร สารสนเทศ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก  การส่งเสริมการอ่าน

2 การจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ (Acquisition)

3 การจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ  หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้ได้มาซึ่ง ทรัพยากรสารสนเทศ และจะต้อง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้ (To supply the right book for the right reader at the right time) โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การซื้อ การบอกรับเป็น สมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน การทำสำเนา และ การจัดทำขึ้นเอง

4 ความสำคัญของการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ  ทำให้ห้องสมุดได้ทรัพยากร สารสนเทศที่มีคุณค่า  ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ สามารถสนองความต้องการของ ผู้ใช้  ทำให้ห้องสมุดประหยัด งบประมาณในการจัดหา และ ประหยัดเวลาในการทำงาน  ทำให้ห้องสมุดสามารถดำเนินงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5 นโยบายในการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ  ทำให้การจัดหาทรัพยากรเป็นไป อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ทำให้มีจุดมุ่งหมายในการจ่ายเงิน งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากร  ทำให้สามารถควบคุมการเพิ่ม จำนวนของทรัพยากรในห้องสมุด  ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน

6 สาระสำคัญที่ควรกำหนดไว้ ในนโยบายการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ใน การจัดหา  ผู้ทำหน้าที่ใน การจัดหา  งบประมาณ  จำนวน ทรัพยากรที่ จัดหา  เน้นการจัดหา ทรัพยากรใน สาขาวิชาใด  วิธีการจัดหา ทรัพยากร  ความร่วมมือ ระหว่าง ห้องสมุดในการ จัดหา  จำนวนหนังสือ ซ้ำ

7 งานจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ การดำเนินงานจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนและจัดระบบหน่วยงาน  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ  จัดหาเครื่องมือในการสั่งซื้อที่ทันสมัย  คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และ ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

8  รวบรวมรายชื่อที่ต้องการ และทำการ ตรวจสอบก่อนการจัดหาอย่างละเอียด  คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย หรือร้าน หนังสือ เพื่อการสั่งซื้อหรือบอกรับ ดำเนินการสั่งซื้อ บอกรับ ติดตามทวง  ตรวจรับหนังสือกับใบส่งของ ลงทะเบียนหนังสือที่เข้ามาใหม่

9  ส่งเสริม แนะนำรายการทรัพยากร ใหม่ๆให้แพร่หลาย รวมทั้ง ทะนุบำรุงรักษาหนังสือของ ห้องสมุด  สำรวจรายชื่อซ้ำ เพื่อพิจารณาในการ จัดหา หรือคัดออก  ดำเนินการ / หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร สารสนเทศ  หากเป็นทรัพยากรได้เปล่า ต้องตอบ รับ ขอบคุณ หรือประกาศให้แพร่หลาย

10 คุณสมบัติบุคลากรงานจัดหา ทรัพยากร  เป็นคนละเอียด รอบคอบ และ ความจำดี  รอบรู้เรื่องแหล่งทรัพยากรได้อย่าง กว้างขวาง  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ ประสานงานได้ดี  อดทน ซื่อสัตย์ ไม่อคติ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความรู้ในเรื่องตลาดหนังสือ  ฉลาด มีไหวพริบ  มีความคิดริเริ่ม และเข้าใจในงาน

11 งบประมาณ  การจัดทำงบประมาณ เป็นงานที่ สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฝ่าย พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ การจัดหาในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ จะได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็น หลัก แหล่งงบประมาณอื่นๆ เช่น เงินบำรุงการศึกษาหรือ ค่าลงทะเบียน เงินจากบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอก เงินช่วยเหลือ จากต่างประเทศ ฯลฯ

12 แหล่งงบประมาณของ ห้องสมุด  งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงิน ที่ได้รับจากงบประมาณของรัฐบาล โดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด  เงินบำรุงการศึกษา หรือเงินรายได้ หมายถึง เงินที่สถาบันการศึกษา ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจาก นักเรียน หรือนักศึกษา ส่วนหนึ่งจะ เป็นค่าบำรุงห้องสมุด

13  เงินรายรับอื่นๆ เช่น เงินค่าปรับใน การส่งหนังสือเกินกำหนด  เงินบริจาค ห้องสมุดอาจได้รับเงิน บริจาคจากครู นักเรียน และผู้มีจิต ศรัทธาอื่นๆ

14 การแบ่งเงินสำหรับจัดหา ทรัพยากร  ควรจัดสรรเงินงบประมาณออเป็น งวดๆ เพื่อไว้ใช้ตลอดทั้งปี  การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องใช้ตามจำนวนของแต่ละ งวดที่กำหนดไว้ งบประมาณแบ่ง ออกเป็น 3 งวด งวดละ 4 เดือน

15 ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 1


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ  การศึกษาปริมาณของทรัพยากร สารสนเทศ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google