งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems XML

2 Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน - การวิเคราะห์เอกสารและการทำความเข้าใจ - การกระจายการแก้ปัญหา - ขึ้นอยู่กับ - การแทนความรู้ที่เปิดเผย - agents/speech acts/protocols - การใช้งานอินเตอร์เน็ต : HTTP,XML,RDF,…

3 Agents Ontobroker เป็นการอนุมานระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ นำมาใช้ในระบบความรู้ผ่านเว็บซึ่งทำหน้าที่รวม งานวิจัย มีการทำงานร่วมกันของฐานข้อมูลและ เว็บที่แตกต่างด้วยเทคโนโลยีระบบความรู้และ ontologies

4 Rules Horn Logic Markup Languages เป็นการแสดงภาษารูปแบบหนึ่งใน XML ซึ่งจะเป็น ลักษณะของเงื่อนไข โครงสร้างพื้นฐาน HornML คือ ข้อตกลงและเงื่อนไข ตัวแปร, ค่าคงที่

5 Rules RFML - เป็นตัวรวมความสัมพันธ์และหน้าที่ของความรู้ ที่นำเสนอมา และประกาศเป็นภาษาของการ เขียนโปรแกรมบน Web - จะมีการดำเนินการเป็นเสมือน (Web- )output syntax เพื่อใช้ในการประกาศ ฐานข้อมูลความรู้ และใช้ในการคำนวณด้วย - RFML stylesheets สำหรับ Prolog, Relfun, และภาษาการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

6 Rules SHOE(Simple HTML Ontology Extensions) หน้าที่และคุณสมบัติของ SHOE - มีแนวคิดในการเรียงลำดับชั้นตรรกะเพื่อใช้กับวิชาที่เกี่ยวกับ คำศัพท์ (KL-One derivatives) - มีการสืบทอดหลายชั้น หลายแขนง - บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่หลากหลาย ( เช่น : หน้าที่ของ KL-One derivatives) - การอนุมานโดยใช้ กฏของ Horn-Clauses - การสืบทอดและการใช้งานของ ontology ที่มีอยู่ * โดยสรุป SHOE เป็นส่วนที่ใช้ในการขยายการใช้งานของ ontology ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 Frames Frames เป็นกรอบของ XML XOL - เป็นภาษาที่ใช้สำหรับระบุ ontology - เป็นภาษาที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยน ontology - สามารถใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล - เป็น syntax ของ XML

8 สมาชิกกลุ่ม นางสาวปิยพร บัวงาม ( หัวหน้ากลุ่ม ) นายกฤษติณ ดาวอรุณเกียรติ ( รองหัวหน้า กลุ่ม ) นายกฤษฎา อ่อนนุ่ม นางสาวขวัญฤดี เนียงภา นายอณัฐพร ครุฑธมงคล นายอรรถพล เตชะบุตรศรี นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว นายธนาวุฒิ คำพา นายชลธวัช ศรีศาลา มงคล ด่านปรีดา


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems XML. Agents FRODO - เป็นการรวมกันของ - การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความทรงจำขององค์กรและระบบ เดิมขององค์กร ( ฐานข้อมูล ) ที่ทำแยกกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google