งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้น ด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้น ด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้น ด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่า คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐาน เป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัว เลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้ เลขฐานสอง

3 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่ง จะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อ คอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรม แปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น Norton’s Utilities ก็นับเป็นโปรแกรมสำหรับระบบ ด้วยเช่นกัน

4 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มำให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็น ต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

5 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้กับงานทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จึง ต้องเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น การจัดพิมพ์รายงาน การสร้างตารางทำงาน การนำเสนอผลงานเป็นต้น ตัวอย่าง โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น

6 ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็น ระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฟิร์มแวร์ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่อง การรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่ง ข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่าน จากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่ง สัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ใน หน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำ หน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่ อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวทำงานพร้อมๆ กันคอมพิวเตอร์จอภาพฮาร์ดดิสก์ระบบเครือข่ายลำโพง หน่วยความจำหน่วยประมวลผลกลาง ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการ เรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจาก ระบบปฏิบัติการก็พอ ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่าย ขึ้น

7 1. โปรแกรม microsoft word ที่ใช้งานกันอย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นซอฟต์แวร์หรือ ฮาร์ดแวร์ จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ซอฟต์แวร์อื่นๆ มาประกอบพอสังเขป 2. ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นกี่ประเภท ประกอบด้วย อะไรบ้าง จงอธิบาย 3. จงยกตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ ศรีพันธ์ E-mail: amonratkrucom@gmail.comamonratkrucom@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้น ด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google