งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhfdsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWR CbnjwmZRQ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhfdsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWR CbnjwmZRQ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhfdsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWR CbnjwmZRQ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อ โดยใช้ Framework jquery mo bile ผศ. ดร. ฐัศแก้ว ศรีสด http://sites.google.com/site/taskeow e-mail : tsrisod@gmail.c om

2

3 3 HCI/Framework jq uery mobile

4 jQuery Mobile ? jQuery Mobile คืออะไร ? jQuery Mobile คือ Framework ที่ช่วยให้ เราสามารถสร้าง Mobile Website ได้ง่าย และสะดวกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลา ออกแบบ User Interface (UI) ไม่ต้องทำ เองใหม่ทั้งหมด และถ้าเราอยากสร้าง Mobile App ก็นำไปใช้ร่วมกับ PhoneGap ส่งเข้า App store ของ Apple หรือ Android ได้อีกด้วย 4

5 ประโยชน์ของ jQuery Mobile 1. เขียนครั้งเดียว รันได้บนทุกอุปกรณ์ เช่น iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone และอื่น ๆ 2. ใช้ร่วมกับ PhoneGap ช่วยให้เราทำ Mobile App ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องศึกษาภาษาเฉพาะของระบบ Platform นั้นๆ เช่น iOS ต้องศึกษาภาษา Objective- C 3. สามารถใช้กับ PHP และฐานข้อมูล SQLite, MySQL ได้ การใช้งานไม่ต่างอะไรกับการเขียนโปรแกรม บน PHP กับ SQLite, MySQL ในรูปแบบทั่ว ๆ ไป 4. มี Themes สวยงามมากมาย ให้เลือกใช้ บางทีเรา ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากำหนด CSS หรือเขียน Javascript ให้มากมาย แค่เลือก Themes มาใช้ก็ช่วยให้ พัฒนางานได้เร็วขึ้น 5

6 6 ตัวอย่าง Framework jQuery MOBILE

7 ตัวอย่าง Framework 7

8 8 ตัวอย่าง Basic Template

9 กิจกรรม P - Plan วางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และ ระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้าน บุคคล เครื่องมืองบประมาณ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อโดย ใช้ Framework jquery mobile 2. เป้าหมาย การเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile กับฐานข้อมูล 3. ขั้นตอน ได้แก่ การเลือก Framework jquery mobile

10 กิจกรรม 4. เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ โดยใช้ TOOL S D - Do ปฏิบัติ โดยการทำความเข้าใจ และลงมือ ปฏิบัติตามแผนโดยสร้างจากเครื่องมือที่ได้เลือก มาใช้งาน เพื่อตอบคำถามดังต่อไปนี้ แสดงผลการติดต่อ Framework jquery mobil e กับ PHP C - Check ตรวจสอบ ความถูกต้องของคำสั่งและ ดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน A - Act ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หาก การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อ เป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อ ควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

11 Opera Mobile Emulator 11

12 ฝึกปฏิบัติ

13 13 ฝึกปฏิบัติติดต่อ ฐานข้อมูล SQLite

14 แหล่งศึกษาค้นคว้า jQuery Mobile http://jquerymobile.com/de mos/ http://jquerymobile.com/de mos/ http://jquerymobile.com/test /docs/pages/index.html http://jquerymobile.com/test /docs/pages/index.html http://demos.jquerymobile.c om/1.4.5/ http://demos.jquerymobile.c om/1.4.5/

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อ้างอิง :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zlTvhfdsgQ1X8DQa0gPw-sFOm_sLr6oGowf7ajEWR CbnjwmZRQ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google