งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสน สุภาษิต. การอ่านภาษา บาลี สระในภาษาบาลี สระที่ใช้ในภาษาบาลีมี 8 ตัว คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสน สุภาษิต. การอ่านภาษา บาลี สระในภาษาบาลี สระที่ใช้ในภาษาบาลีมี 8 ตัว คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธศาสน สุภาษิต

2 การอ่านภาษา บาลี

3 สระในภาษาบาลี สระที่ใช้ในภาษาบาลีมี 8 ตัว คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ

4 พยัญชนะในภาษาบาลี พยัญชนะ ในภาษาบาลีมี 33 ตัว โดย แบ่งออกเป็นหมวดหรือวรรค ดังนี้ วรรค กะ ก ข ค ฆ ง วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ วรรค ตะ ต ถ ท ธ น วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ

5 เครื่องหมายต่าง ๆ ใน ภาษาบาลี 1 ( ํ ) เรียกว่า นิคหิต เป็นวงกลมเล็ก ๆ ที่เขียนบนพยัญชนะ 2 ( ฺ ) เรียกว่า พินทุ เป็นจุดที่เขียนไว้ใต้ พยัญชนะ

6 การอ่านภาษาบาลี 1. ภาษาบาลีมีสระอะ ( ะ ) ลดรูป เช่น ภควา อ่านว่า ภะ - คะ - วา สุคติ อ่านว่า สุ - คะ - ติ

7 การอ่านภาษาบาลี ( ต่อ ) 2. ภาษาบาลีมีพยัญชนะสังโยค คือ พยัญชนะที่ซ้อนอยู่หลังพยัญชนะอื่น โดย มีจุดทึบวางไว้ข้างใต้ ทำหน้าที่เป็น ตัวสะกด ซึ่งคำนั้นมีสระ ( อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ) ผสมอยู่ เช่น โหนฺตุ อ่านว่า โหน - ตุ หากไม่มีสระให้เห็นอยู่ เวลาอ่าน ให้ อ่านเสมือนว่ามี ไม้หันอากาศและ ตัวสะกดตัวนั้น เช่น มหนฺตา อ่านว่า มะ - หัน - ตา

8 การอ่านภาษาบาลี ( ต่อ ) 3. ภาษาบาลีมี นิคคหิต ( อํ ) คือ เครื่องหมาย วงกลมโปร่ง ที่เหนือ ตัวอักษร นิคคหิต วางไว้เหนืออักษรใด เสมือนมี ไม้หันอากาศและ ง ตามหลัง อักษรตัวนั้น เช่น ชีวิตํ อ่านว่า ชี - วิ - ตัง องฺคํ อ่านว่า อัง - คัง

9 ให้นักเรียนเลือกสำนวนสุภาษิตมา คนละ 1 สำนวน แล้วให้อธิบายว่า สำนวนนั้นหมายถึงอะไร ให้ข้อคิด อย่างไร สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างไร 7-12 บรรทัด


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสน สุภาษิต. การอ่านภาษา บาลี สระในภาษาบาลี สระที่ใช้ในภาษาบาลีมี 8 ตัว คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google