งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ

3 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ

4 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ

5 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

7 ก ข ฃ _ _ จงเติมพยัญชนะที่ หายไปให้ถูกต้อง Ti m er คฅคฅ คฆคฆ ฆงฆง ก ข ค

8 - ะ - า - ิ - ี - ึ - ื สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง - ุ - ู เ - ะ เ - แ-ะ แ-แ-ะ แ-

9 โะ โ - เ - าะ - อ สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง - ัวะ - ั ว เ – ี ยะ เ - ีย

10 เ – ื อะ เ – ื อ สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง เ - ะ เ - - ำ ใ - ไ - เ - า

11 ฤ ฤา ฦ ฦา สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง

12 Ti m er สระในภาษาไทยมี กี่รูป กี่เสียง ๓๒ รูป ๒๖ เสียง ๒๖ รูป ๓๒ เสียง ๓๖ รูป ๒๒ เสียง

13 เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๑. สระเสียงสั้น - ะ - ิ - ึ - ุ เ - ะ แ - ะ โ - ะ เ - าะ

14 เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๑. สระเสียงสั้น - ัวะ เ – ี ยะ เ - ือะ เ - อะ - ำ เ - า

15 เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๑. สระเสียงสั้น ไ - ใ - ฤ ฦ

16 เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๒. สระเสียงยาว - า - ี - ื - ู เ - แ - โ - - อ - ัว เ – ี ย

17 เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๒. สระเสียงยาว เ – ื อ เ - อ ฤา ฦา

18 Ti m er คำในข้อใดเป็น สระเสียงยาว กะทิ อีกา ในใจ

19 Ti m er คำในข้อใดเป็น สระเสียงสั้น กะปิ เกเร ถูขา

20 - า เป็นสระเสียงยาว อยู่ข้างหลัง พยัญชนะ อ่านออก เสียง “ อา ” ก – า อ่านว่า กา ข – า อ่านว่า ขา ต – า อ่านว่า ตา ม – า อ่านว่า มา

21 Ti m er คำในข้อใดอ่านออกเสียง “ อา ” ทั้งหมด ตา มา นา อา ถู ขา หา ตา ดี

22 Ti m er จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็น ประโยคที่ถูกต้อง นานา นานา มามา มามา ตาตา ตาตา

23 Ti m er จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็น ประโยคที่ถูกต้อง ดา รา นานา นานา มามา มามา

24 Ti m er จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็น ประโยคที่ถูกต้อง มามา มามา หาหา หาหา ตาตา ตาตา อี ก า

25 - ู เป็นสระเสียงยาว อยู่ ข้างล่างพยัญชนะ อ่านออกเสียงว่า “ อู ” กู ดู งู ปู รู หู ชู อู ถู บู

26 Ti m er ถู เลือกคำที่กำหนดให้เติมลง ในช่องว่างให้ถูกต้อง รู ๑. นารี _______ __ ขา

27 Ti m er ปู เลือกคำที่กำหนดให้เติมลง ในช่องว่างให้ถูกต้อง ดู ๒. ตา ________ _ อีกา

28 Ti m er ปู เลือกคำที่กำหนดให้เติมลง ในช่องว่างให้ถูกต้อง ชู ๓. ในนา มี ______ นา

29 ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ เหลาทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน บุรพรัตน์ฯ

30

31


ดาวน์โหลด ppt พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google