งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผู้จัดทำ นายพีระ เหลาทุม น.ส.พัชรา จันทร์ทอง สพท.พิจิตร เขต ๒

2 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ

3 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ

4 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ

5 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

7 จงเติมพยัญชนะที่หายไปให้ถูกต้อง
Timer จงเติมพยัญชนะที่หายไปให้ถูกต้อง ก ข ฃ _ _ ค ฅ ค ฆ ฆ ง

8 สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง -ะ -า -ิ -ี -ึ -ื -ุ -ู เ-ะ เ- แ-ะ แ-

9 สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง โะ โ- เ - าะ -อ -ัวะ -ั ว เ –ี ยะ เ - ีย

10 สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง เ –ื อะ เ –ื อ เ-ะ เ- -ำ ใ- ไ- เ-า

11 สระมี ๒๖ รูป ๓๒ เสียง ฤ ฤา ฦ ฦา

12 สระในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง
Timer สระในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง ๓๒ รูป ๒๖ เสียง ๒๖ รูป ๓๒ เสียง ๓๖ รูป ๒๒ เสียง

13 -ะ -ิ -ึ -ุ เ-ะ แ-ะ โ-ะ เ-าะ เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ
ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๑. สระเสียงสั้น -ะ -ิ -ึ -ุ เ-ะ แ-ะ โ-ะ เ-าะ

14 -ัวะ เ –ี ยะ เ - ือะ เ-อะ -ำ เ-า เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ
ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๑. สระเสียงสั้น -ัวะ เ –ี ยะ เ - ือะ เ-อะ -ำ เ-า

15 ไ- ใ- ฤ ฦ เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ
๑. สระเสียงสั้น ไ- ใ- ฤ ฦ

16 -า -ี -ื -ู เ- แ- โ- -อ -ัว เ –ี ย เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ
ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๒. สระเสียงยาว -า -ี -ื -ู เ- แ- โ- -อ -ัว เ –ี ย

17 เ –ื อ เ - อ ฤา ฦา เสียงสระในภาษาไทย แบ่งตามการ
ออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ ๒. สระเสียงยาว เ –ื อ เ - อ ฤา ฦา

18 คำในข้อใดเป็นสระเสียงยาว
Timer คำในข้อใดเป็นสระเสียงยาว กะทิ อีกา ในใจ

19 คำในข้อใดเป็นสระเสียงสั้น
Timer คำในข้อใดเป็นสระเสียงสั้น กะปิ เกเร ถูขา

20 ก – า อ่านว่า กา ข – า อ่านว่า ขา ต – า อ่านว่า ตา ม – า อ่านว่า มา
-า เป็นสระเสียงยาว อยู่ข้างหลัง พยัญชนะ อ่านออกเสียง “อา” ก – า อ่านว่า กา ข – า อ่านว่า ขา ต – า อ่านว่า ตา ม – า อ่านว่า มา

21 คำในข้อใดอ่านออกเสียง “อา” ทั้งหมด
Timer คำในข้อใดอ่านออกเสียง “อา” ทั้งหมด ตา มา นา อา ถู ขา หา ตา ดี

22 Timer จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง นา มา ตา

23 Timer จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง ดารา นา มา

24 Timer จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง มา หา ตา อีกา

25 -ู เป็นสระเสียงยาว อยู่ข้างล่างพยัญชนะ
-ู เป็นสระเสียงยาว อยู่ข้างล่างพยัญชนะ อ่านออกเสียงว่า “อู” กู ดู งู ปู รู หู ชู อู ถู บู

26 เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Timer เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ๑. นารี_________ขา ถู รู

27 เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Timer เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ๒. ตา_________อีกา ปู ดู

28 เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Timer เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ๓. ในนามี______นา ปู ชู

29 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรพรัตน์ฯ
ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ เหลาทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรพรัตน์ฯ

30 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

31 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google