งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์

2 ประเภทของบทรายการวิทยุโทรทัศน์ ประเภทของบทรายการวิทยุโทรทัศน์ แบ่งตามเนื้อหาที่นำเสนอ ทำได้โดยการเสนอ ข่าวสารทั้งเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้น เรื่องราวที่น่าสนใจ สาระความรู้ต่าง ๆ นอกจาก การเสนอข่าวสารแล้ว สื่อมวลชนยังมีบทบาท สำคัญในการเสนอความบันเทิงแก่ผู้รับสารใน รูปแบบต่าง ๆ ด้วยเสมอ

3 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ ก. บทประเภทสาระ (Documentary, Feature) เป็นการนำเอาข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจหรืออาจจะไม่น่าสนใจ แต่เป็นสิ่งที่ ผู้รับสารควรจะรู้มานำเสนอ ข. บทประเภทบันเทิง (Fiction, Non Feature) มุ่งให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลิน จึงไม่ เน้นการเสนอเนื้อหาที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่จะ เสนอสิ่งที่ดูแล้วสนุก เข้าใจง่าย น่าติดตาม

4 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ ประเภทของบทรายการวิทยุโทรทัศน์แบ่งตาม หน้าที่ของสื่อมวลชน ก. บทรายการที่มุ่งให้ข่าวสาร ข. รายการเพื่อความรู้ ความเห็น และ การศึกษา ค. บทรายการเพื่อความบันเทิง ง. รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ โฆษณา

5 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ ประเภทของบทรายการวิทยุโทรทัศน์แบ่ง ตามผู้รับสาร เนื่องจากมวลชนมีขนาดใหญ่ และ หลากหลายในด้านอายุ อาชีพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความสนใจ ฯ ผู้รับสารที่แตกต่างกัน ย่อมมีความสนใจต่างกัน ผู้ส่งสารจึงควร วิเคราะห์ผู้รับสาร เพื่อผลิตรายการที่มีเนื้อหา เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้รับสารได้ ก. ผู้รับสารทั่วไป

6 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ ข. ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม 1. แบ่งตามวัย - รายการเด็ก - รายการเพื่อวัยรุ่น - รายการสำหรับผู้ใหญ่ - รายการสำหรับผู้สูงอายุ

7 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ 2. แบ่งตามอาชีพ - รายการสำหรับแม่บ้าน - รายการเพื่อเกษตรกร - รายการสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา - รายการสำหรับคนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ

8 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ รูปแบบของรายการวิทยุโทรทัศน์ 1. รายการบรรยาย หรือพูดคนเดียว เน้น เนื้อหาสาระ 2. รายการสนทนา มีผู้ร่วมรายการ 2 คนขึ้น ไป โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ร่วมสนทนา ซึ่ง มีการกำหนดขอบเขตกันไว้ล่วงหน้า 3. รายการอภิปราย มีการตั้งหัวข้อไว้แล้ว ผู้ ร่วมอภิปรายจะพูดในเวลาที่กำหนดให้ โดยมี ผู้ดำเนินการอภิปรายซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำ ช่วย เชื่อมโยงรายการ เน้นและสรุปประเด็น แต่ไม่ ร่วมอภิปราย

9 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ 5. รายการเกมและตอบปัญหา มีผู้ร่วม รายการ เล่นเกม ผู้ดำเนินรายการต้องมี ความสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จึงทำ ให้รายการสนุก 6. รายการสาธิต ทดลอง แสดงให้เห็นจริงใน สิ่งใดสิ่งหนึ่ง การทำให้ดูเช่นการทดลองทาง วิทยาศาสตร์ 7. รายการเพลงและดนตรี วัตถุประสงค์คือ การให้บันเทิงแก่ผู้ชม มีทั้งรูปแบบการแสดง เป็นวง การจัดฉากและนำเสนอนักร้องเป็นหลัก 8. รายการถ่ายทอดสด มุ่งรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นขณะเกิดเหตุ

10 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ 9. รายการสารคดี เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้ทั้งความรู้และความ เพลิดเพลิน 10. รายการนิตยสารทางอากาศ เป็นรูปแบบ รายการที่นำเสนอเหมือนนิตยสารของสื่อ สิ่งพิมพ์ 11. รายการละคร เป็นรูปแบบของการผูกเรื่อง และมีการแสดงตามท้องเรื่องที่เตรียมไว้แล้ว มุ่งเน้นให้รับความบันเทิง 12. รายการสาระละคร รูปแบบของละครและ ให้ความรู้ควบคู่กันไป 13. รายการรูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปแบบ ผสมผสาน ปกิณกะ

11 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ รูปแบบการเขียนบท 1. Rundown Script, Fact Sheet ( บท คร่าว ๆ ) 2. Semi Script ( บทกึ่งสมบูรณ์ ) 3. Fully Script ( บทสมบูรณ์ )

12 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ แบบฟอร์มการเขียนบท 1. The Two Column Script บางที่ เรียกว่า Split Page Format เป็นบทที่อ่านแล้ว เข้าใจง่าย ตอบสนองกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มี ทั้งภาพและเสียง ทราบถึงความสัมพันธ์ ระหว่างภาพและเสียง ด้านซ้ายจะเขียนข้อมูล เกี่ยวกับภาพ ด้านขวาเป็นข้อมูลสำหรับเสียง

13 บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์ 2. The One Column Script บางที่เรียกว่า Single Column Format ในการเขียนบท บันเทิงคดี โดยเฉพาะบทละครโทรทัศน์และ บทภาพยนตร์ ซึ่งมักมีความยาวมากและมี รายละเอียดมากทั้งในส่วนตัวแสดง มุมกล้อง ฉาก บรรยากาศ ฯ การเขียนบทแบบ The One Column Script ยังนิยม ใช้ในการเขียนบทคร่าว ๆ (Rundown Script) เนื่องจากลำดับเรื่องราวและขั้นตอนได้ง่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ประเภทของบทและรูปแบบของ รายการวิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google