งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงวรรณยุกต์ ลักษณะของเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์ ๑. มีระดับเสียงสูงต่ำ เหมือนเสียงดนตรี ๒. เสียงวรรณยุกต์ ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกัน ไป เช่น ปา ป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงวรรณยุกต์ ลักษณะของเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์ ๑. มีระดับเสียงสูงต่ำ เหมือนเสียงดนตรี ๒. เสียงวรรณยุกต์ ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกัน ไป เช่น ปา ป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงวรรณยุกต์ ลักษณะของเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์ ๑. มีระดับเสียงสูงต่ำ เหมือนเสียงดนตรี ๒. เสียงวรรณยุกต์ ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกัน ไป เช่น ปา ป่า ป้า ๓. เสียงวรรณยุกต์มี ๔ รูป คือ รูป  เรียกว่า ไม้เอก รูป  เรียกว่า ไม้โท รูป  เรียกว่า ไม้ตรี รูป  เรียกว่า ไม้จัตวา ๔. วรรณยุกต์มี ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

2 คำเป็น / คำตาย คำเป็น หมายถึง พยางค์ที่มีลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ ๑. พยางค์ที่ประสมกับสระเสียงยาว ไม่มี พยัญชนะสะกด เช่น นา ที่ ปู่ ซื้อ ๒. พยางค์ที่มีพยัญชนะสะกดอยู่ในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ช้าง กิน ลม เสย ดาว คำตาย หมายถึง พยางค์ที่มีลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ ๑. พยางค์ที่ประสมกับสระเสียงสั้น ไม่มี พยัญชนะสะกด เช่น ติ ผุ พระ ๒. พยางค์ที่มีพยัญชนะสะกดอยู่ในแม่ กก กด กบ เช่น มาก ปด ลบ

3 การผันวรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์ หมายถึงการเปลี่ยนเสียง วรรณยุกต์ ของพยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น กับสระ หรือพยัญชนะกับสระและตัวสะกดอย่าง เดียวกัน ใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกันตามที่ปรากฏเป็น พยางค์ในภาษาไทยได้ เช่น - ค๋ะ เชิ๋ด ค้า คะ เชิ้ด ค่า ค่ะ เชิด ------ คา - อักษรต่ำ คำเป็น คำตาย สระสั้น สระยาว ขา - ---- ข้า ผั้ด ข่า ผัด ---- อักษรสูง คำเป็น คำตาย ก๋า จ๋ะ จัตว า ก๊า จ๊ะ ตรี ก้า จ้ะ โท ก่า จะ เอกสามั ญ กา - อักษรกลาง คำเป็น คำตาย เสียงวรรณยุกต์

4 การผันวรรณยุกต์ ( ต่อ ) การผันอักษรคู่และอักษรเดี่ยว - น๋ะ โน๋ด นะ โน้ด น่ะ / หน้ะ โนด / โหน้ด หนะ โหน ด ---- อักษรเดี่ยว คำตาย สระสั้น สระยาว คึ๋ก ค๋าด คึก ค้าด คึ่ก / ขึ้ก คาด / ข้าด ขึก ขาด ---- อักษรคู่ คำตาย สระสั้น สระยาว ขา จัตว า ค้า ตรี ค่า / ข้า โท ข่า เอกสามั ญ คา อักษรคู่ คำเป็น เสียงวรรณยุกต์

5 อักษรกลางคำเป็น = เสียง สามัญ คำตาย = เสียงเอก อักษรสูง คำเป็น = เสียงจัตวา คำตาย = เสียงเอก อักษรต่ำ คำเป็น = เสียง สามัญ คำตาย สระสั้น = เสียงตรี สระยาว = เสียงโท พื้นเสียง ( ไม่มีรูปวรรณยุกต์ )


ดาวน์โหลด ppt เสียงวรรณยุกต์ ลักษณะของเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์ ๑. มีระดับเสียงสูงต่ำ เหมือนเสียงดนตรี ๒. เสียงวรรณยุกต์ ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกัน ไป เช่น ปา ป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google