งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของ ภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มี ส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของ ภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มี ส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างของ ภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มี ส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการ นำเสนอออกมาในเว็บเพจ 2. ส่วนที่เป็นคำสั่ง ส่วนนี้จะใช้ในการจัดการรูปร่างและรูปแบบของ ตัวอักษรหรือเอกสาร จะเรียกว่า tag และส่วนที่เป็นคำสั่ง tag นี้ จะถูกเขียน อยู่ในเครื่องหมาย ทุกคำสั่ง เช่น,, เป็นต้น

3 >>> จากภาพ สีน้ำเงิน คือ ส่วน ที่เป็นแท็กคำสั่ง สีเขียว คือ ส่วนที่เป็น ข้อความที่จะพิมพ์

4 รูปแบบ ของ tag รูปแบบของ tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. tag เดี่ยว คือ รูปแบบคำสั่งที่มีเพียงคำสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว ก็สามารถใช้งานได้ เช่น 2. tag คู่ คือ รูปแบบคำสั่งที่เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเริ่มต้นและต้องมีส่วนจบของคำสั่ง ถึงจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยส่วนจบของแต่ละคำสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash (/) ไว้หน้าแท็กคำสั่งนั้น เช่น......

5

6 >>> จากภาพ แท็กคู่ มีทั้งหมด 4 แท็ก คือ 1.... 2..... 3..... 4..... แท็กเดี่ยว มีทั้งหมด 1 แท็ก คือ

7 tag คำสั่งหลักของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะมีโครงสร้างและการจัดวาง คำสั่งหลักที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่งโลก โดยจะประกอบด้วยคำสั่งหลักๆ อยู่ 4 คำสั่งด้วยกัน ดังนี้ 1......... เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML 2......... เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัวเรื่อง

8 3.......... เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความที่ต้องการนำมา แสดงผลบนแถบ Title Bar คำสั่งนี้จะอยู่ภายในคำสั่งส่วน...... โดยกำหนดความยาว ของตัวอักษรไม่เกิน 64 ตัวอักษร 4.......... เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความและรูปแบบของคำสั่ง ต่างๆ ที่ใช้สำหรับปรับแต่ง เอกสารที่จะนำเสนอออกทางส่วนแสดงผลหลัก ของ Web Browser

9 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโครงสร้างหลักของภาษา HTML

10 Tag เป็นการจัดการรูปร่างและรูปแบบของ ตัวอักษรหรือเอกสาร ถูก คะ ผิด คะ

11 ข้อมูล ข้อความ เป็นส่วนใด ของภาษา Html. 15 ข้อความที่ จะพิมพ์ คำสั่ง tag เดี่ยว Tag คู่

12 Alphabet Buttons Appear Here ส่วนที่เป็นคำสั่ง tag นี้ จะถูกเขียน อยู่ในเครื่องหมาย.

13 ให้นักเรียนจับคู่คำที่ให้ ความหมายตรงกัน คำสั่งที่กำหนดข้อความและ รูปแบบของคำสั่ง คำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความที่ ต้องการนำมาแสดงผล คำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด คำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัว เรื่อง..................................

14 ภาพใดเป็นการเขียนโปรแกรมโครงสร้างหลักของภาษา HTML ที่ถูกต้อง

15


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของ ภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML มี ส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อความที่จะพิมพ์ คือ ข้อมูล ข้อความ เนื้อหาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google