งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล และการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์. ชนิดของตัวแปร ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเลข และตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ ตัวแปรประเภทตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล และการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์. ชนิดของตัวแปร ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเลข และตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ ตัวแปรประเภทตัวอักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล และการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์

2 ชนิดของตัวแปร ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเลข และตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ ตัวแปรประเภทตัวอักษร ชนิดข้อมูลความหมาย 1. char ตัวอักษรประเภท อักขระ เช่น A, ก, y เป็นต้น 2. string ตัวอักษรประเภท ข้อความ เช่น กรอง กาญจน์, 136, Hi เป็น ต้น

3 ชนิดของตัวแปร ตัวแปรประเภทตัวเลข ชนิดข้อมูลความหมาย 1. int (integer) ตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม เช่น 4, 36 2. float ตัวแปรชนิดจำนวน ทศนิยม เช่น 6.77, 632.000 เป็นต้น แต่มี ขนาดตัวแปรเล็กกว่า double 3. double ตัวแปรชนิดจำนวน ทศนิยมทีมีขนาดใหญ่ เช่น 368963.3666 เป็น ต้น

4 การตั้งชื่อตัวแปรและการ ประกาศตัวแปร ตัวแปร (variable) เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ การอ้างถึงตำแหน่งของข้อมูลนี้ จึงมีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อการเขียน โปรแกรม จึงมีการเรียกหน่วยความจำ ใน ตำแหน่งที่สนใจผ่านตัวแปร ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร ; ตัวอย่าง int test;

5 การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือ เครื่องหมาย "_" เท่านั้น ภายในชื่อตัวแปรให้ใช้ตัวอักษร, ตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย "_" ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปร อักษรตัวพิมพ์เล็ก - ใหญ่ มีความแตกต่างกัน (case sensitive) เช่น Name, NAME และ name ถือเป็นชื่อที่แตกต่างกัน ห้ามซ้ำกับชื่อตัวแปรสงวน (reserved word)ชื่อตัวแปรสงวน

6 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 คำนวณใน ( ) ถ้ามี ( ) ซ้อนกันหลายวงเล็บ คำนวณจากชั้นในสุด ออกมา ลำดับที่ 2 คำนวณ เลขยกกำลัง จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 3 คำนวณ คูณและหาร จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 4 คำนวณ บวกและลบ จากซ้ายไปขวา

7 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนคำนวณตัวเลขต่อไปนี้ 4 + 3 - (5 - 3) 2 + 7 x 2 = ? ( ให้เวลาทำ 3 นาที )

8 โจทย์ 4 + 3 - (5 - 3) 2 + 7 x 2 = ? 4 + 3 - (5 - 3) 2 + 7 x 2= 4 + 3 - (5 - 3) 2 + 7 x 2 = 4 + 3 - 2 2 + 7 x 2 = 4 + 3 - 4 + 7 x 2 = 4 + 3 - 4 + 14 = 17

9 การเขียนโปรแกรม การ คำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม label1 label2 label3 label4 label5 label6

10 คำสั่งในการคำนวณ private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double a, b, total; a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); total = 0.5 * a * b; label6.Text = Convert.ToString(total); } การประกาศตัวแปร ชนิดทศนิยม ชื่อ a b และ total คำสั่งรับค่า จาก textbox รูปแบบ ทศนิยม ไว้ใน ตัวแปร a และ b การ คำนวณห าพื้นที่รูป สามเหลี่ ยม คำสั่งแสดงผล total ทาง label ใน รูปแบบข้อความ

11 ผลลัพธ์ของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล และการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์. ชนิดของตัวแปร ตัวแปรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเลข และตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ ตัวแปรประเภทตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google