งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2 ตำแหน่งที่ตั้งของอำเภอมหาชนะชัย
อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ อ.ทรายมูล อ.เมืองยโสธร อ.ป่าติ้ว อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง

3 การดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
สถานที่ อุปกรณ์ ระบบงาน ผู้ให้บริการ ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอให้มีความพร้อม ในการให้บริการด้านการเกษตรให้เห็นอย่างชัดเจน โดยปรับปรุงตามองค์ประกอบ 4 มิติ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

4 การดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
สถานที่ กระบวนการให้บริการ จุดที่ 1 จุดรับบัตรคิว /แยกการรับบริการ จุดที่ 2 จุดรอรับบริการ จุดที่ 3 จุดให้บริการ จุดที่ 4 จุดประเมินความ พึงพอใจผู้ใช้บริการ จุดที่ 1 และ จุดที่ 4 จุดที่ 2 จุดที่ 3

5 พร้อมให้บริการด้านอารักขาพืช
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำสะอาด พร้อมให้บริการด้านอารักขาพืช

6 การดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
Hardware= อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ Software = ระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบ Thaismartfarmer.net อุปกรณ์

7 ผู้ให้บริการ นางสุดาวดี ณ ระนอง เกษตรอําเภอมหาชนะชัย
นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายยงยุทธ อนุพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสุดา ริยาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสัมฤทธิ์ เจริญชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสุดาวดี ณ ระนอง เกษตรอําเภอมหาชนะชัย นายอำนาจ ยงยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุริยา ละดาขันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

8 การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบรายตำบล อ.มหาชนะชัย ประกอบด้วย 10 ตำบล
ต.พระเสาร์ ต.หัวเมือง ต.บากเรือ ต.คูเมือง ต.ฟ้าหยาด ต.โนนทราย ต.บึงแก ต.ม่วง ต.ผือฮี ต.สงยาง

9 ระบบ Thaismartfarmer.net
ระบบงาน ระบบ Thaismartfarmer.net e-Check e-Contact e-Service e-Knowledge

10 การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
นักส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ คน สินค้า MRCF

11 พื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย เป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศิลาลาด/อ.ราศี ไศล จ.ศรีสะเกษ

12 สินค้าเกษตรที่สำคัญ สินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าว 180,453 ไร่ / = 500 ไร่
ข้าว 180,453 ไร่ / = 500 ไร่ มันสำปะหลัง 6,068 ไร่ / = 1,000 ไร่

13 การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ MRCF system ปี 2558 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

14 สถานการณ์การปลูกข้าว Land Use : Rice
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว Zoning : Rice มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 180,453 ไร่ Zoning ข้าว อ.มหาชนะชัย (rai) S1 S2 S3 N รวม 131,837 71,177 1,933 12,171 217,118

15 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ..... บาท ผลผลิตต่อไร่ ....... บาท
พื้นที่ซ้อนทับระหว่าง สถานการณ์การปลูกข้าวและความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว Overlay ระหว่าง Land Use กับ Zoning ข้าว อ.มหาชนะชัย (rai) S1 S2 S3 N รวม 119,631 46,386 1,930 12,506 180,453 167,947 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว พื้นที่เหมาะสม (S1+S2+S3) 167,947 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - - > ลดต้นทุน - - > เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต - - > แปรรูป - - > ผลิตเมล็ดพันธุ์ พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 12,506 ไร่ การทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชที่มีความเหมาะสม เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น ปัญหาการผลิตข้าว ต้นทุนการผลิตต่อไร่ บาท ผลผลิตต่อไร่ บาท

16 ขอขอบพระคุณที่มาเยี่ยมเยือน สวัสดีค่ะ
ขอขอบพระคุณที่มาเยี่ยมเยือน สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google