งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2 ตำแหน่งที่ตั้งของอำเภอมหา ชนะชัย อ. เลิงนก ทา อ. กุดชุม อ. ไทย เจริญ อ. ทราย มูล อ. เมือง ยโสธร อ. ป่าติ้ว อ. คำ เขื่อน แก้ว อ. มหา ชนะชัย อ. ค้อวัง

3 การดำเนินงานสำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้มีความพร้อม ในการให้บริการด้านการเกษตร ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยปรับปรุงตามองค์ประกอบ 4 มิติ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office Sm art Offi ce สถานที่ อุปกรณ์ระบบงาน ผู้ ให้บริการ

4 การดำเนินงานสำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office จุดที่ 1 จุดรับบัตร คิว / แยกการรับ บริการ จุดที่ 2 จุดรอรับ บริการ จุดที่ 3 จุด ให้บริการ จุดที่ 4 จุดประเมิน ความ พึงพอใจ ผู้ใช้บริการ จุดที่ 1 จุดรับบัตร คิว / แยกการรับ บริการ จุดที่ 2 จุดรอรับ บริการ จุดที่ 3 จุด ให้บริการ จุดที่ 4 จุดประเมิน ความ พึงพอใจ ผู้ใช้บริการ กระบวนการ ให้บริการ จุดที่ 1 และ จุด ที่ 4 จุดที่ 2 จุดที่ 3

5 ห้องประชุม สำนักงาน ห้องน้ำสะอาด อาคารเอนกประสงค์ พร้อมให้บริการด้าน อารักขาพืช

6 การดำเนินงานสำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office Hardware= อุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ Software = ระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบ Thaismartfarmer.net

7 นางสุดาวดี ณ ระนอง เกษตรอําเภอ มหาชนะชัย นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายยงยุทธ อนุพันธ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นางสุดา ริยาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายสัมฤทธิ์ เจริญชัย นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ ยงยืน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายสุริยา ละดาขันธ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร

8 การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบราย ตำบล อ. มหาชนะชัย ประกอบด้วย 10 ตำบล ต. พระ เสาร์ ต. หัว เมือง ต. บาก เรือ ต. คูเมือง ต. ฟ้า หยาด ต. โนน ทราย ต. บึงแก ต. ม่วง ต. ผือฮี ต. สงยาง

9 ระบบง าน ระบบ Thaismartfarm er.net e- Knowledg e e-Checke-Contact e-Service

10 การปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตรในพื้นที่ พื้น ที่ คน สิน ค้า นักส่งเสริม การเกษตร MRCF

11 พื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย เป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. ค้อวัง จ. ยโสธร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. ศิลาลาด / อ. ราศี ไศล จ. ศรีสะเกษ อำเภอมหาชนะชัย เป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. ค้อวัง จ. ยโสธร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. ศิลาลาด / อ. ราศี ไศล จ. ศรีสะเกษ

12 สินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าว 180,453 ไร่ / = 500 ไร่ มันสำปะหลัง 6,068 ไร่ / = 1,000 ไร่สินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าว 180,453 ไร่ / = 500 ไร่ มันสำปะหลัง 6,068 ไร่ / = 1,000 ไร่ สินค้าเกษตรที่ สำคัญ

13 การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ MRCF system ปี 2558 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร

14 สถานการณ์การ ปลูกข้าว Land Use : Rice ความเหมาะสมของ พื้นที่ปลูกข้าว Zoning : Rice ความเหมาะสมของ พื้นที่ปลูกข้าว Zoning : Rice มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 180,453 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 180,453 ไร่

15 พื้นที่ซ้อนทับระหว่าง สถานการณ์การปลูกข้าวและความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูกข้าว แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปัญหาการผลิตข้าว ต้นทุนการผลิตต่อไร่..... บาท ผลผลิตต่อไร่....... บาท ปัญหาการผลิตข้าว ต้นทุนการผลิตต่อไร่..... บาท ผลผลิตต่อไร่....... บาท พื้นที่เหมาะสม (S1+S2+S3) 167,947 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต - - > ลดต้นทุน - - > เพิ่มผลผลิต ต่อไร่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต - - > แปรรูป - - > ผลิตเมล็ด พันธุ์ พื้นที่เหมาะสม (S1+S2+S3) 167,947 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต - - > ลดต้นทุน - - > เพิ่มผลผลิต ต่อไร่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต - - > แปรรูป - - > ผลิตเมล็ด พันธุ์ พื้นที่ไม่ เหมาะสม (N) 12,506 ไร่ การทำไร่นา สวนผสม ปลูกพืชที่มี ความเหมาะสม เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น พื้นที่ไม่ เหมาะสม (N) 12,506 ไร่ การทำไร่นา สวนผสม ปลูกพืชที่มี ความเหมาะสม เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น

16 ขอขอบพระคุณที่มา เยี่ยมเยือน สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร S m a r t O f f i c e สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google