งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเรา อย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1 อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธู หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็น โดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3  ตอบ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรก ของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุ ไหลผ่าน

4 ตอบ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ์ในประเทศอินเดีย และปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุค แรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัป ปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก 1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

5 ตอบ การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมี ระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้ สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา ? แสดงถึง ความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี  มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมี เสาตะเกียงเป็นระยะๆ  การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อ ระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรม อื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้  มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มี อาวุธ กระสุนดินเผา  การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้ เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้าย อียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก

6 ตอบ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่ อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อินเดียมีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและ ปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากร เยอะมากที่สุด

7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 37


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google