งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 6 ภาษา C หลักการของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การดำเนินการ คำสั่งการรับค่าตัวแปร และการแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 6 ภาษา C หลักการของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การดำเนินการ คำสั่งการรับค่าตัวแปร และการแสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 6 ภาษา C หลักการของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การดำเนินการ คำสั่งการรับค่าตัวแปร และการแสดงผล

2 พื้นฐานของโปรแกรมภาษา C โปรแกรมที่ เขียน (source program) คอมไพ ล์ (compil e) คอมไพ ล์ (compil e) ลิงค์ (link) ลิงค์ (link) ไฟล์โปรแกรม ใช้งาน (execution file) ไฟล์ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง เริ่มต้ น การรับ ค่า การดำเนินการ ต่างๆ เช่น การคำนวณ เงื่อนไข การวนทำซ้ำ การ แสดงผ ล จบ ส่วนประกอบของโปรแกรมทั่วไป

3 ตัวแปร ชนิดคำอธิบายขนาด (bit) ช่วงค่า int จำนวนเต็ม (integer) ทั้งบวกและลบ ถ้าต้องการใช้เฉพาะจำนวนเต็มบวก เป็น unsigned int 32 (-2 31 ) ถึง (2 31 – 1) 0 ถึง (2 32 ) char ตัวอักษร (character) อักขระ 8 float จำนวนจริง เลขทศนิยม 6 ตำแหน่ง (single precision) 32 (3.4 x 10 -38 ) ถึง (3.4 x 10 38 ) doubl e จำนวนจริง เลขทศนิยม 12 ตำแหน่ง (double precision) 64 (3.4 x 10 -308 ) ถึง (3.4 x 10 308 ) การประกาศ ตัวแปร ชนิด ชื่อตัวแปร ; ชนิด ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; int ant; float weight = 32.6; การประกาศค่าคงที่ (constant) const int ant = 4; const float weight = 32.6;

4 การตั้งชื่อตัวแปร ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข (0 ถึง 9) หรือเครื่องหมาย underscore ( _ ) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมาย underscore เช่น ant, _box ใช้ตัวเลขร่วมได้ แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอย่างที่ใช้ได้ cat1, mass4, _5dog ตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้ 1cat, 4mass ต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะของภาษา C ตัวอย่างคำที่ใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้ int, char, float, double if, else, while, do, for ตัวแปรที่มีชื่อใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน เช่น ant, Ant, aNt ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน

5 ตัวดำเนินการ (operator) + ( บวก )– ( ลบ )* ( คูณ )/ ( หาร ) % (modulo การหาเศษจากการหาร ) ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ ลำดับความสำคัญของ ตัวดำเนินการ ลำดับ ความสำคัญ ตัวดำเนินการ 1( ) 2*, /, % 3+, – หมายเหตุ ตัวดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญเท่ากัน จะคำนวณตัวดำเนินการที่เขียนไว้จากซ้ายไปขวา ตัวอย่าง 5 + 3 * 4 ได้ผลลัพธ์เป็น 17 (5 + 3) * 4 ได้ผลลัพธ์เป็น 32

6 ตัวดำเนินการ (operator) การเขียนอย่างย่อ การเขียนย่อตัวอย่างความหมาย ++A++;A = A + 1; – A– –;A = A – 1; +=A += B;A = A + B; –=A –= B;A = A – B; *=A *= B;A = A * B; /=A /= B;A = A / B;

7 ตัวดำเนินการ (operator) ตัวดำเนินการ เปรียบเทียบ == เท่ากับ != ไม่เท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือ เท่ากับ <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ ตัวดำเนินการทางตรรกะ (logical operator) &&AND ||OR !NOT ^exclusive OR (XOR) AB A && B A || B ! AA ^ B True False TrueFalse True FalseTrueFalseTrue False

8 คำสั่งการแสดงผล printf(“ ข้อความหรือรูปแบบการแสดงผล ”, ตัวแปรที่ต้องการแสดงผล ) ตัวอย่างการแสดงผลทางหน้าจอ printf(“Hello World”); Hello World รหัสกำหนดรูปแบบ การแสดงผล รหัสรูปแบบการแสดงผล %d เลขจำนวนเต็ม ( ฐาน 10) %u เลขจำนวนเต็ม ไม่มี เครื่องหมาย %f จำนวนจริง รูปแบบเลข ทศนิยม %e จำนวนจริง รูปแบบทศนิยม x 10 n รหัสรูปแบบการแสดงผล %c ตัวอักษรตัวเดียว (char) %s ชุดตัวอักษร หรือ ข้อความ %o เลขฐาน 8 %x เลขฐาน 16

9 คำสั่งการแสดงผล printf(“ ข้อความหรือรูปแบบการแสดงผล ”, ตัวแปรที่ต้องการแสดงผล ) อักขระกำหนดรูปแบบ การแสดงผล อักขระรูปแบบการแสดงผล \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \r ให้ cursor ไปอยู่ต้นบรรทัด ตัวอ ย่าง การแสดงผลทาง หน้าจอ printf(“Hello World %d”, a); Hello World 123 printf(“Hello World %f”, a);Hello World 123.456 printf(“Hello\n World %f, %d”, a, a); Hello World 123.456, 123 สมมติว่า a มีค่าเป็น 123.456

10 คำสั่งการแสดงผลอื่นๆ putchar( ตัวอักษรตัวเดียว หรือ ตัวแปรแบบ char) ตัวอ ย่าง การแสดงผลทาง หน้าจอ putchar(‘T’);T putchar(name);A สมมติว่า name มีค่าเป็น A puts( ชุดตัวอักษร ข้อความ หรือ ตัวแปรที่เป็น ข้อความ ) ตัวอ ย่าง การแสดงผลทาง หน้าจอ puts(“Test Display”); Test Display puts(name);Ant สมมติว่า name มีค่าเป็น Ant

11 คำสั่งการรับข้อมูล getchar() รับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัว โดยจะรับ ข้อมูลหลังกดปุ่ม ตัวอย่าง char box; box = getchar(); getch() รับข้อมูลตัวอักษร 1 ตัว แต่จะรับข้อมูล โดยไม่ต้องกดปุ่ม ตัวอย่าง char ant; ant = getch();

12 Website ข้อสอบ กว. http://www.coe.or.th/coe/main/coeH ome.php?aMenu=70101


ดาวน์โหลด ppt MEE 231 Computer Programming สัปดาห์ที่ 6 ภาษา C หลักการของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การดำเนินการ คำสั่งการรับค่าตัวแปร และการแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google