งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคในภาษาไทยประโยคในภาษาไทย การเขียนประกอบด้วย ประโยคต่าง ๆ หลายรูปแบบ หากเข้าใจโครงสร้างของ ประโยค จะทำให้สื่อ ความหมายได้ชัดเจน ไม่ สับสน ไม่คลุมเครือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคในภาษาไทยประโยคในภาษาไทย การเขียนประกอบด้วย ประโยคต่าง ๆ หลายรูปแบบ หากเข้าใจโครงสร้างของ ประโยค จะทำให้สื่อ ความหมายได้ชัดเจน ไม่ สับสน ไม่คลุมเครือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคในภาษาไทยประโยคในภาษาไทย การเขียนประกอบด้วย ประโยคต่าง ๆ หลายรูปแบบ หากเข้าใจโครงสร้างของ ประโยค จะทำให้สื่อ ความหมายได้ชัดเจน ไม่ สับสน ไม่คลุมเครือ และไม่ ขาดตกบกพร่อง

2 ประโยค หมายถึง ข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ และสามารถตอบได้ว่า ใ คร ทำอะไรหรืออย่างไร ประโยคประกอบด้วย ๒ ภ าค ใหญ่ ๆ ค ือ ภาคประธาน ก ับภาคแสดง

3 ส่วนประกอบของ ประโยค ภาคประธาน ประธาน ขยายประธาน ภาคแสดง กริยา กรรม ขยายกริยา ขยายกรรม

4 ประโยคแบ่งตาม ส่วนประกอบเป็น ๓ ชนิด ๑.เอกรรถประโยค หรือ ประโยคความ เดียวคือ ประโยคที่มีเพียงใจความเดียวหรือมี ภาคประธานและภาคแสดงเพียงชุด เดียว เช่น - นักเรียนทำการบ้านมาทุกคน - นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน - เขาช่วยพ่อแม่ทำงาน

5 ๒. ส ังกรประโยค ห รือ ประโยคความซ้อน คือ ป ระโยคที่เกิดจากประโยค ความเดียว ๒ ป ระโยคมาซ้อน กัน โ ดยใช้คำเชื่อม ค ำว่า ท ี่ ซึ่ง อ ัน ห รือคำอื่น ๆ เ ช่น ว ่า ให้ เ มื่อ ต ั้งแต่ จ นกระทั้ง เหมือน อ ย่าง เ ท่า ก ว่า

6 เหนื่อยหรือยังดูต่อนะค่ะ

7 ประโยคหลัก เรียกว่า มุขย ประโยค ประโยคย่อย เรียกว่า อนุ ประโยค เช่น เด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนควร รับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆ โดยใช้คำเชื่อมคำว่า ที่

8 อนุประโยคแบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด ๑.นามานุประโยค ค ือประโยค ย่อยที่ทำหน้าที่แทนคำนาม สรรพนามซึ่งจะเชื่อมด้วยคำว่า “ ว่า ใ ห้ ” ห รือบางทีอาจจะไม่มี ตัวเชื่อม เช่น เ ขาดูสร้อยข้อมือที่เธอใส่

9 ๒. ค ุณานุประโยคคือ ประโยคที่ทำหน้าที่แทนคำ วิเศษณ์ขยายคำนามและ สรรพนามที่อยู่ในประโยค ใหญ่ แ ละเชื่อมด้วยคำว่า ท ี่ ซึ่ง อ ัน เช่น ล ูกที่ไม่เคารพพ่อแม่เป็น คนไม่ดี ประโยคหลักคือ ล ูกเป็นคนไม่ดี ประโยคย่อยคือ ล ูกไม่เคารพ พ่อแม่

10 ๓.๓.


ดาวน์โหลด ppt ประโยคในภาษาไทยประโยคในภาษาไทย การเขียนประกอบด้วย ประโยคต่าง ๆ หลายรูปแบบ หากเข้าใจโครงสร้างของ ประโยค จะทำให้สื่อ ความหมายได้ชัดเจน ไม่ สับสน ไม่คลุมเครือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google