งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการของการอธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการของการอธิบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการของการอธิบาย
บรรยายบทที่ 5

2 หนทางในการเตรียม---คำถามสำคัญหกข้อ
พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร ปัญหาใดที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเขียนพระคัมภีร์ตอนนั้น คำถามสามข้อนี้เกี่ยวกับการวิจัยความหมายของข้อพระคัมภีร์ของนักเทศน์

3 เราเหมือนกับคนเหล่านั้นที่พระคัมภีร์ตอนนั้นเขียนถึงอย่างไร และ/หรือ เหมือนกับคนๆนั้นที่พระคัมภีร์เขียนถึงอย่างไร คนในปัจจุบันจะตอบสนองต่อสัจธรรมในพระคัมภีร์ตอนนั้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะใช้วิธีใดในการสื่อความหมายของพระคัมภีร์ตอนนั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด คำถามอีกสามข้อนี้เกี่ยวกับ ข้อมูลจากการวิจัยความหมายจะเชื่อมโยงกับเราอย่างไร

4 คำถามที่ 4: เราเหมือนกับคนเหล่านั้นที่พระคัมภีร์ตอนนั้นเขียนถึงอย่างไร และ/หรือ เหมือนกับคนๆนั้นที่พระคัมภีร์เขียนถึงอย่างไร คำถามนี้พูดถึง FCF (ความตกต่ำของมนุษย์) เราได้อย่างแท้จริงว่าเหตุใด ผู้เขียนจึงเขียน และเราควรจะเทศนาเรื่องนี้อย่างไร ก็ต่อเมื่อเราสามารถเข้าใจถึง ความเป็นมนุษย์ที่ทำให้เราต้องดิ้นรนไม่ต่างจากคนเหล่านั้นที่เปาโลต้องเตือน เกี่ยวกับยูดานิยม

5 คำถามที่ 6: ข้าพเจ้าจะใช้วิธีใดในการสื่อความหมายของพระคัมภีร์ตอนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
การเทศนาเป็นการอธิบายถึงหลักการแห่งสัจธรรมที่ต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏในพระ คัมภีร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าบุคคลในยุคปัจจุบันควรตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เราเผชิญ ร่วมกับคนในยุคดั้งเดิมเหล่านั้นอย่างไร บุคคลเหล่านั้นได้แก่คนที่เป็นผู้ฟังพระ คำตอนนั้นๆในแง่ที่พระเจ้าทรงสนองตอบหรือทรงจัดเตรียมคำตอบไว้สำหรับ สถานการณ์ของพวกเขาในยุคนั้น หน้า

6 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่หนึ่ง
สังเกต อ่านหลายๆรอบ อ่านเพื่อเห็นบริบท วลีสำคัญหรือโดดเด่น จนกว่าความคิดเริ่มปรากฏให้เห็น ศึกษาชื่อ คำแปลกๆ สถานที่ การอ่านหลายรอบด้วยความตั้งใจและถ้วยถี่ จะนำไปไกลในการเข้าใจความหมาย

7 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สอง
ไต่สวน อะไร ทำไม เพราะอะไร เมื่อไร จะนำไปสู่คำถามที่ลึกกว่า จะนำไปสู้การพบข้อมูลใหม่ๆและลึกซึ่ง เริ่มตีความหมายโดยตอบคำถามที่ผู้ฟังจะสนใจ

8 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ
ตีความตามบริบทดั้งเดิม (พูดถึงอะไร) Exegesis กระบวนการที่นักเทศน์จะตีความหมาย ex- หมายความว่า “ออก” ดึงความหมายออก เปรียบต่างกับคำว่า eisegesis eis-หมายความ ว่า “เข้า” การที่นักเทศนนำความคิดส่วนตัว "เข้าไป" หรือ "วางทับบน" ข้อพระ คัมภีร์ ความหมายของคำ และวิธีที่คำนั้นถูกใช้ในพระคัมภีร์ตอนนั้น ไวยากรณ์ ลักษณะของคำ วลี และวรรณกรรม ความสำคัญของ การเปรียบต่าง

9 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ
วางโครงเรื่องของข้อพระคัมภีร์ (ยังไม่ใช่โครงเรื่องของตำเทศนา) ในเชิงไวยากรณ์ แผนภาพของประโยค แสดงเห็นความสัมพันธ์ของคำต่างๆ เช่นคำกรียาเชื่อมโยงกับคำนาม คำนามที่เป็นประธานของประโยค เชิงกลไก เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในวลี หรือ ข้อพระคัมภีร์ เชิงทัศนะ ช่วยเมื่อต้องศึกษาหลายๆข้อ จับใจความกว้าง จัดวางทัศนะเสริมให้ อยู่ในต่ำแหนงที่เป็นรองจากทัศนะหลัก

10 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ
ให้เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนั้น

11 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สาม
เชื่อมโยง ใครจะเป็นต้องได้ยิน จะทำให้เรื่องนี้ฝังลึกลงในใจของผู้ฟังได้อย่างไร เรากำลังเผชิญกังสิ่งใดที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเหมือนกับคนที่รับอ่านดั้งเดิมอย่างไร

12 เป้าหมาย ต้องช่วยให้สมาชิกเข้าใจความจริงที่เป็นสากลตามที่มีอยู่ในพระ คัมภีร์
หน้า ย่อหน้าสุดท้าย

13 หนทางในการเตรียม-ขั้นตนที่จำเป็นที่สี่
จัดระบบ ตอนละลำดับ ใช้จนหมดเกลี้ยง และ ครอบคลุมทั่ว เรื่องเด่น และ เรื่องย่อย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการของการอธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google