งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการของการอธิบาย บรรยายบทที่ 5. หนทางในการเตรียม --- คำถามสำคัญหกข้อ  พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร  ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการของการอธิบาย บรรยายบทที่ 5. หนทางในการเตรียม --- คำถามสำคัญหกข้อ  พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร  ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการของการอธิบาย บรรยายบทที่ 5

2 หนทางในการเตรียม --- คำถามสำคัญหกข้อ  พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร  ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร  ปัญหาใดที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเขียนพระคัมภีร์ตอนนั้น คำถามสามข้อนี้เกี่ยวกับการวิจัยความหมายของข้อพระ คัมภีร์ของนักเทศน์

3  เราเหมือนกับคนเหล่านั้นที่พระคัมภีร์ตอนนั้นเขียน ถึงอย่างไร และ / หรือ เหมือนกับคนๆนั้นที่พระคัมภีร์ เขียนถึงอย่างไร  คนในปัจจุบันจะตอบสนองต่อสัจธรรมในพระคัมภีร์ ตอนนั้นได้อย่างไร  ข้าพเจ้าจะใช้วิธีใดในการสื่อความหมายของพระ คัมภีร์ตอนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คำถามอีกสามข้อนี้เกี่ยวกับ ข้อมูลจากการวิจัยความหมายจะ เชื่อมโยงกับเราอย่างไร

4 คำถามที่ 4: เราเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ พระคัมภีร์ตอนนั้นเขียนถึงอย่างไร และ / หรือ เหมือนกับคนๆนั้นที่พระคัมภีร์เขียนถึง อย่างไร คำถามนี้พูดถึง FCF ( ความตกต่ำของมนุษย์ ) เราได้ อย่างแท้จริงว่าเหตุใดผู้เขียนจึงเขียน และเราควรจะ เทศนาเรื่องนี้อย่างไร ก็ต่อเมื่อเราสามารถเข้าใจถึง ความเป็นมนุษย์ที่ทำให้เราต้องดิ้นรนไม่ต่างจากคน เหล่านั้นที่เปาโลต้องเตือนเกี่ยวกับยูดานิยม

5 คำถามที่ 6: ข้าพเจ้าจะใช้วิธีใดในการสื่อ ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด การเทศนาเป็นการอธิบายถึงหลักการแห่งสัจธรรมที่ ต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าบุคคลใน ยุคปัจจุบันควรตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เราเผชิญ ร่วมกับคนในยุคดั้งเดิมเหล่านั้นอย่างไร บุคคล เหล่านั้นได้แก่คนที่เป็นผู้ฟังพระคำตอนนั้นๆในแง่ที่ พระเจ้าทรงสนองตอบหรือทรงจัดเตรียมคำตอบไว้ สำหรับสถานการณ์ของพวกเขาในยุคนั้น หน้า 133-134

6 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่หนึ่ง  สังเกต อ่านหลายๆรอบ  อ่านเพื่อเห็นบริบท  วลีสำคัญหรือโดดเด่น  จนกว่าความคิดเริ่มปรากฏให้เห็น  ศึกษาชื่อ คำแปลกๆ สถานที่  การอ่านหลายรอบด้วยความตั้งใจและถ้วยถี่ จะนำไป ไกลในการเข้าใจความหมาย

7 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สอง  ไต่สวน  อะไร ทำไม เพราะอะไร เมื่อไร  จะนำไปสู่คำถามที่ลึกกว่า  จะนำไปสู้การพบข้อมูลใหม่ๆและลึกซึ่ง  เริ่มตีความหมายโดยตอบคำถามที่ผู้ฟังจะสนใจ

8 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ  ตีความตามบริบทดั้งเดิม ( พูดถึงอะไร )  Exegesis กระบวนการที่นักเทศน์จะตีความหมาย ex- หมายความว่า “ ออก ” ดึงความหมายออก เปรียบต่าง กับคำว่า eisegesis eis- หมายความว่า “ เข้า ” การที่นัก เทศนนำความคิดส่วนตัว " เข้าไป " หรือ " วางทับบน " ข้อ พระคัมภีร์  ความหมายของคำ และวิธีที่คำนั้นถูกใช้ในพระคัมภีร์ ตอนนั้น  ไวยากรณ์ ลักษณะของคำ วลี และวรรณกรรม  ความสำคัญของ การเปรียบต่าง

9 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ  วางโครงเรื่องของข้อพระคัมภีร์ ( ยังไม่ใช่โครงเรื่อง ของตำเทศนา )  ในเชิงไวยากรณ์ แผนภาพของประโยค แสดงเห็น ความสัมพันธ์ของคำต่างๆ เช่นคำกรียาเชื่อมโยงกับ คำนาม คำนามที่เป็นประธานของประโยค  เชิงกลไก เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคใน วลี หรือ ข้อพระคัมภีร์  เชิงทัศนะ ช่วยเมื่อต้องศึกษาหลายๆข้อ จับใจความ กว้าง จัดวางทัศนะเสริมให้อยู่ในต่ำแหนงที่เป็นรอง จากทัศนะหลัก

10 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สองต่อ  ให้เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนั้น

11 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สาม  เชื่อมโยง  ใครจะเป็นต้องได้ยิน  จะทำให้เรื่องนี้ฝังลึกลงในใจของผู้ฟังได้อย่างไร  เรากำลังเผชิญกังสิ่งใดที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ ของพระคัมภีร์ตอนนี้  เราเหมือนกับคนที่รับอ่านดั้งเดิมอย่างไร

12  เป้าหมาย ต้องช่วยให้สมาชิกเข้าใจความจริงที่เป็น สากลตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์  หน้า 146-147 ย่อหน้าสุดท้าย

13 หนทางในการเตรียม - ขั้นตนที่จำเป็นที่สี่  จัดระบบ  ตอนละลำดับ  ใช้จนหมดเกลี้ยง และ ครอบคลุมทั่ว  เรื่องเด่น และ เรื่องย่อย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการของการอธิบาย บรรยายบทที่ 5. หนทางในการเตรียม --- คำถามสำคัญหกข้อ  พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร  ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นหมายถึงอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google