งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strenght: S)จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O)อุปสรรค (Threat: T)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strenght: S)จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O)อุปสรรค (Threat: T)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strenght: S)จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O)อุปสรรค (Threat: T)

2 วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาของชุมชน (SWOT Analysis) จุดแข็งจุดอ่อน ความต้องการของชุมชนปัญหาของชุมชน

3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์

5 เป้าหมาย มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร

6 6 วิสัยทัศน์............................................................................. ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ............................................................................. ----------- แผนพัฒนา 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ แนวทางการพัฒนา โครงการ


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strenght: S)จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O)อุปสรรค (Threat: T)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google