งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548

2 วัตถุประสงค์การศึกษา วิจัย

3 1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน สถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน สถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำแนกตามจังหวัดและช่วงอายุของ เด็กและเยาวชน 3. เพื่อรวบรวมความต้องการด้าน การศึกษาของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

4 ผลการศึกษาระดับความ ต้องการ ด้านการศึกษาของเด็ก และเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

5 พบว่า ความต้องการด้านการศึกษาของเด็ก และเยาวชนโดยรวม มีความต้องการด้านการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ การศึกษาตาม อัธยาศัยและการศึกษาวิชาชีพตามลำดับ ดังนั้นในการจัดการศึกษาของเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจฯ จึงต้องมีการสำรวจความต้องการออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. การศึกษานอกโรงเรียน 2. การศึกษาวิชาชีพ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย ทางสถานพินิจฯ จึงจัดตามช่วงชั้นและอายุ ตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนเตรียมพร้องและ เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตนเองและเป็นที่ยอมรับ ของคนในสังคมภายหลังการปล่อยตัว

6 จำแนกตามจังหวัดและ ช่วงอายุ ของเด็กและเยาวชน

7 จำแนกตามจังหวัดของเด็กและเยาวชน พบว่า โครงสร้างด้านพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มี ลักษณะที่ไม่แตกต่างกันในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากประชาชนนับถือศาสนา อิสลาม จึงต้องอยู่บนครรลองศาสนาอิสลาม ดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสมถะมัก น้อย สันโดษ ยึดมั่นในศาสนา มีอาชีพทำไร่ทำ นา จุดเน้นของการศึกษาจึงยึดเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลาง และจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้ว จัดหาหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องเข้าใจและ ประสานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพ ชีวิตหลังปล่อยตัว

8 จำแนกตามช่วงอายุของเด็กและ เยาวชน พบว่า ลักษณะที่สำคัญของวัยรุ่นโดย อายุของบุคคลที่จะเข้าสู่งานตามขั้นพัฒนาการ ในแต่ละวัย จะแตกต่างไปบ้างตามชนชั้นของ สังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยอยู่ องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาของบุคคล ดังนี้ 1. วุฒิทางกาย 2. ความคาดหวังของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ 3. ค่านิยมและแรงบันดาลใจของบุคคล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน ระหว่างระบบชีวภาพ วัฒนธรรม และจิตวิทยา เป็นตัวกำหนดการพัฒนาการของบุคคล ระดับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็น วัยที่ร่างกายเจริญเติบโต สู่ภาวะความต้องการ

9 ผลการเปรียบเทียบ ความต้องการ ด้านการศึกษาของเด็ก และเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดน ใต้

10 ผลการจากวิจัยจังหวัดที่ตั้งและช่วงอายุ ไม่มีความแตกต่างกัน ในด้านความต้องการด้านการศึกษา ปัจจัยด้าน สังคม สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเมือง สภาพภูมอศาสตร์และเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ย่อม เป็นการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และเยาวชนที่อาศัย อยู่ในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ชุมชนจึงมีส่วนในการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นนั้น โดยปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โดยผ่าน หน่วยงานทางสังคม คือ ครอบครัว โรงเรียน วัด มัสยิด เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป

11 ผลการรวบรวมความ ต้องการด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

12 ด้านการจัดการศึกษาของเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ความต้องการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาให้มี ความรู้เพิ่มเติม ความต้องการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเป็น แนวทางในการประกอบวิชาชีพได้ และ ความต้องการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งทั้ง 3 ด้านความต้องการศึกษามี ความถี่สูงที่สุด

13 ข้อเสนอแนะในการทำ วิจัย

14 1. ควรมีการศึกษาด้านการจัด การศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2. ควรศึกษาผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาให้กับเด็กและ เยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google