งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน รศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน รศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน รศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 มีนาคม 2558

2 ความสำคัญของอาเซียน ต่อไทย การค้า การผงาดขึ้นมาของอาเซียนเป็น ขั้วเศรษฐกิจโลก อำนาจการต่อรอง อาเซียนเป็นแกนกลาง สถาปัตยกรรมของภูมิภาค ด้านความมั่นคง ด้านสังคมวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน ครอบครัว เดียวกัน บ้านหลังเดียวกัน

3 วิวัฒนาการของ ประชาคมอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน 1967 การประชุมสุดยอดบาหลี 1976 PTA, AIC, AIP, AIJV เวียดนามบุกยึดเขมร 1978 อาเซียนในยุคหลัง สงครามเย็น

4 การประชุมสุดยอดที่ สิงคโปร์ 1992  AFTA, ARF การประชุมสุดยอดที่ กรุงเทพฯ 1995  SEANWFZ  SEA-10

5 อาเซียนในยุควิกฤติ เศรษฐกิจ Initiative for ASEAN Integration (IAI) การประชุมสุดยอดที่บาหลี 2003  ASEAN Community by 2020/2015

6 แผนการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน

7 ประชาคม การเมืองและความ มั่นคง

8 การพัฒนาความร่วมมือด้าน การเมือง กลไกป้องกันและแก้ไขความ ขัดแย้ง ความมั่นคงรูปแบบใหม่ สร้างความเข้มแข็งความ ร่วมมือการจัดการกับ ภัยพิบัติและการเตรียมความ พร้อมในการรับมือ กับภาวะฉุกเฉิน

9 ประชาคม เศรษฐกิจ

10 การเป็นตลาดและฐานการผลิต เดียว - การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่าง เสรี - การเคลื่อนย้ายบริการ อย่างเสรี - การเคลื่อนย้ายการลงทุน เสรี - การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ขึ้น - การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือเสรี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

11

12

13 ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม

14 การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและ สวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์ อาเซียน

15 ผลกระทบของประชาคม การเมืองและความมั่นคง อาเซียนต่อไทย - ผลกระทบเชิงบวก ความร่วมมือระหว่างอาเซียน เพิ่มขึ้น - ผลกระทบเชิงลบ ปัญหาเพิ่มมากขึ้น

16 ผลกระทบของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนต่อไทย - ผลกระทบเชิงบวก - สินค้าและบริการที่ไทยมีความ ได้เปรียบ จะมีโอกาสส่งออกไปใน ตลาดอาเซียนมากขึ้น - ธุรกิจไทยจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนใน ประเทศอาเซียนมากขึ้น - ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางโครงสร้าง พื้นฐานของอาเซียน

17 - ผลกระทบเชิงลบ - สินค้าและบริการที่ไทยเสียเปรียบ อาจประสบปัญหาในการแข่งขันกับ ต่างประเทศ - จะมีการลงทุนจากประเทศอาเซียน เข้ามาในไทยมากขึ้น ทำให้เกิดการ แข่งขันสูงขึ้น

18 ผลกระทบของประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนต่อไทย - ผลกระทบเชิงบวก - มีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น - มีการปรับมาตรฐานสูงขึ้น - ผลกระทบเชิงลบ - จะมีปัญหาในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

19 จุดอ่อนและจุดแข็งของไทย จุดแข็ง - ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง ทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน - ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน - ไทยมีศักยภาพในการเป็น ศูนย์กลางภาคบริการของอาเซียน

20 จุดแข็ง ( ต่อ ) ไทยเป็นศูนย์กลางโครงสร้าง พื้นฐานของอาเซียน ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง ด้านการศึกษาของอาเซียน ไทยมีศักยภาพที่จะมีบทบาท นำในกาสร้างอัตลักษณ์ อาเซียน

21 จุดอ่อน ไทยยังมีปัญหาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เรื่องระบบโทรคมนาคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ปัญหาการจราจร และปัญหาน้ำ ท่วม ไทยยังมีความไม่พร้อมในด้าน บุคลากร โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน การ ให้บริการที่เพียงพอและมี คุณภาพ และฐานข้อมูล สารสนเทศ

22 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของ ไทย

23 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางของ ประชาคมอาเซียน

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การ เข้าสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ไทยเป็นประเทศแห่งสิทธิ มนุษยชนในอาเซียน ร่วมมือในการจัดการปัญหาความ มั่นคงใน รูปแบบใหม่ใน กรอบอาเซียน

25 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและ บริการของอาเซียน ไทยเป็นศูนย์กลางโครงสร้าง พื้นฐานของอาเซียน ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ของอาเซียน

26 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ไทย เป็นประเทศชั้นนำใน ด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของอาเซียน

27 ไทยมีบทบาทนำในการ เสริมสร้างความร่วมมือใน ด้าน - สวัสดิการสังคม - สิทธิผู้ด้อยโอกาส - สิ่งแวดล้อม

28 ไทยมีบทบาทนำในการ สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ไทยเป็นศูนย์กลางใน การแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมใน อาเซียน

29 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน บุคลากรของไทยมีความพร้อม ทั้งในด้านทักษะ สมรรถนะ และ ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน

30 ปรับโครงสร้างองค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน ที่สร้างโอกาสการ ทำงานเชิงรุกในระดับอาเซียน และในระดับนานาชาติ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน รศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google