งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการ (Project Setup) การเตรียมการ (Project Setup) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการ (Project Setup) การเตรียมการ (Project Setup) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการ (Project Setup) การเตรียมการ (Project Setup) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies) การจัดทำ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ (Vision, Goals and Strategic Issues) การจัดทำ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ (Vision, Goals and Strategic Issues) การวิเคราะห์ศักยภาพ ของโรงเรียน (SWOT Analysis ) การวิเคราะห์ศักยภาพ ของโรงเรียน (SWOT Analysis ) การกำหนด แผนปฏิบัติการ (Action Plans) การกำหนด แผนปฏิบัติการ (Action Plans) ขั้นเตรียมการขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้ง คณะทำงาน รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของ โรงเรียนใน ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายใน Strength จุด แข็ง Weakness จุดอ่อน ปัจจัย ภายนอก Opportunity โอกาส Threat อุปสรรค โรงเรียน ต้องการเป็น อะไร มีเป้าประสงค์ และ เป้าหมาย อย่างไร มีประเด็น ทาง ยุทธศาสตร์ที่ สำคัญอะไรที่ ต้องได้รับ การพัฒนา โรงเรียนต้อง ทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ผลการ ปฏิบัติงาน บรรลุตาม วิสัยทัศน์และ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนด การนำ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ ในรูปของ แผนงาน / โครงการ รายละเอียดขั้นตอนพื้นฐานในการ วางแผนยุทธศาสตร์

2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาของโรงเรียนในปัจจุบัน (SWOT Analysis) คำจำกัดความ (Description) เป็นการประเมินสถานภาพการพัฒนาของ โรงเรียน โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อัน เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน ต่างๆ ของ โรงเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน กลุ่ม จังหวัดและจังหวัด ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ ปัจจุบันโรงเรียนมี สถานภาพการ พัฒนาอยู่จุดไหน ”

3 จุดแข็ง (Strength: S) เป็นการพิจารณาปัจจัย ภายในโรงเรียนว่ามีส่วน ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม ความสำเร็จ จุดแข็ง (Strength: S) เป็นการพิจารณาปัจจัย ภายในโรงเรียนว่ามีส่วน ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม ความสำเร็จ จุดอ่อน (Weakness: W) เป็นการพิจารณาปัจจัย ภายในโรงเรียนว่ามีส่วน เสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม รวมทั้งประเด็นปัญหา และความต้องการพื้นที่ อย่างไร จุดอ่อน (Weakness: W) เป็นการพิจารณาปัจจัย ภายในโรงเรียนว่ามีส่วน เสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม รวมทั้งประเด็นปัญหา และความต้องการพื้นที่ อย่างไร โอกาส (Opportunity: O) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside in) ว่ามีสภาพ เป็นเช่นไร และจะสร้าง ให้เกิดโอกาสใดให้กับ โรงเรียนอย่างไร โอกาส (Opportunity: O) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside in) ว่ามีสภาพ เป็นเช่นไร และจะสร้าง ให้เกิดโอกาสใดให้กับ โรงเรียนอย่างไร ปัจจัยภายใน ( รู้เรา ) ปัจจัยภายใน ( รู้เรา ) ปัจจัยภายนอก ( รู้เขา ) ปัจจัยภายนอก ( รู้เขา ) อุปสรรค (Threat: T) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside in) ที่เป็น อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็น ข้อจำกัดต่อโรงเรียน อุปสรรค (Threat: T) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอก (Outside in) ที่เป็น อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็น ข้อจำกัดต่อโรงเรียน การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาของโรงเรียนในปัจจุบัน (SWOT Analysis)


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการ (Project Setup) การเตรียมการ (Project Setup) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies) การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google