งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครู สมสุข ทอง พลาย ข้อสอบชุด ที่ 2 1. จงหาจำนวนจริง a และ b ที่ทำให้ (a, 4) + (6, b) = (b, 2a) วิธีทำจากนิยามได้ (a + 6, 4 + b) = (6, 2a) a +

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครู สมสุข ทอง พลาย ข้อสอบชุด ที่ 2 1. จงหาจำนวนจริง a และ b ที่ทำให้ (a, 4) + (6, b) = (b, 2a) วิธีทำจากนิยามได้ (a + 6, 4 + b) = (6, 2a) a +"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คุณครู สมสุข ทอง พลาย

4

5 ข้อสอบชุด ที่ 2

6 1. จงหาจำนวนจริง a และ b ที่ทำให้ (a, 4) + (6, b) = (b, 2a) วิธีทำจากนิยามได้ (a + 6, 4 + b) = (6, 2a) a + 6 = b a = b - 6......( 1) 4 + b = 2a.........( 2) แทน (1) ใน (2) ได้ b = 16 แทน b = 16 ใน (1) ได้ a = 10 จะได้ a = 10, b = 16 Ans หน้า หลัก

7 2. จงหาจำนวนจริง a และ b ที่ทำให้ (a, 4) + (6, b) = (b, 2a) วิธีทำ จากนิยาม ; (3x, y - x ) = 6 ได้ 3x = 6 x = 2 y - x = 0 y - 2 = 0 y = 2 จะได้ x = 2, y = 2 Ans หน้า หลัก

8 3. จงหาจำนวนเชิงซ้อน z ที่ทำให้ z (3, -7) = (27, 53) วิธีทำ ให้ z = (x, y) ดังนั้น (x, y) (3, -7) = (27, 53) (3x + 7y), -7x + 3y) = (27, 53) จากนิยาม ; 3x + 7y = 27 …..(1) -7x + 3y = 53 …..(2) (1) คูณ 7 ; 21x + 49y = 189 …..(3) (2) คูณ 3 ; -21x + 9y = 159 …..(4) (3)+(4) ; 58y = 348.....( 5 ) y = 6 แทนค่า y ใน (1) จะได้ 3x = 27 - 7 ( 6 ) x = - 5 ; z (x, y) = (-5, 6) Ans หน้า หลัก

9 4. จงหาจำนวนจริง x, y ที่สอดคล้องกับสมการ ( x - y, x + y ) = ( 2, 6 ) วิธีทำ จาก ( x - y, x + y ) = ( 2, 6 ) ใช้บทนิยามได้ ; x - y = 2........ (1) X + y = 6........ 2 (1) +(2) ; 2 x = 8 x = 4 แทน x ใน (2) ได้ y = 2 จะได้ x = 4, y = 2 Ans หน้า หลัก

10 5. กำหนดให้ = (2, 4), = (-3, 5) และ = (-1, - 2) จงหา (2, 4) (-3, 5) วิธีทำ (2, 4) (-3, 5) = [(2) (-3) - (4) (5), (2) (5) + (4) (-3)] = (-6 - 20, 10 - 12) = (-26, -2) Ans หน้า หลัก

11

12 6. จงหาผลคูณของสังยุค 5 + 2i และ 5-2i 1. 25 2. 26 3. 29 4. 30 หน้า หลัก เฉลย

13 6. ตอบ ข้อ 3 วิธีทำ (5 + 2i)( 5-2i) = 25-10i+10i-4i2 = 25-4(-1) = 25+4 = 29 หน้า หลัก ข้อ 6

14 7. กำหนดให้ z 1,z 2 เป็นรากของสมการ z 2 = -2 - 2 จงหาค่า ׀ z 1 ׀ 2 + ׀ z 2 ׀ 2 1. 6 2. 9 3. 8 4. 10 หน้า หลัก เฉลย

15 7. ตอบ ข้อ 3 วิธีทำ z 2 = -2 - 2 ׀z ׀ 2 = = 4 z 1,z 2 เป็นรากของสมการ z 2 = -2 - 2 ดังนั้น z 2 1 = -2 - 2 และ z 2 2 = -2 - 2 ׀z 2 ׀ = ׀ z 1 2 ׀ = ׀ z 2 2 ׀ = 4 ׀z 2 ׀ = ׀ z 1 ׀ 2 = ׀ z 2 ׀ 2 = 4 ׀ z 1 ׀ 2 + ׀ z 2 ׀ 2 = 4+4 = 8 หน้า หลัก ข้อ 7

16 8. ถ้า z 1 = 10(cos45 o + i sin 45 o ) และ z 2 = 2(cos15 o + I sin 15 o ) จงหา z 1 z 2 ในรูป a+bi 1. 10+10 2. 10-10 3. 5-10 4. 10+5 หน้า หลัก เฉลย

17 8. ตอบ ข้อ 1 วิธีทำ z 1 z 2 = 10×2[cos(45 o + 15 o ) + i sin(45 o + 15 o )] = 20 (cos60 o + I sin 60 o ) = 20 { 1 + i} 2 2 = 10+10 หน้า หลัก ข้อ 8

18 9. จงหาสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ (1, -¶) 1. (1, ¶) 2. (-1, -¶) 3. (2, ¶) 4. (-2,¶) หน้า หลัก เฉลย

19 9. ตอบ ข้อ 1 วิธีทำ z = (a, b) หรือ a + bi z = (a, -b) หรือ a – bi z = (1, -¶) ดังนั้น z = (1, ¶) หน้า หลัก ข้อ 9

20 10. จงหาค่า x และ y จากสมการ (x, 4y) + (2x, 3y) = (13, 7) 1. (13,7) 2. (13, 7) 3 3. (7,13) 4. (13,-7) 3 หน้า หลัก เฉลย

21 10. ตอบ ข้อ 2 วิธีทำ (x, 4y) + (2x, 3y) = (13, 7) (x+2x, 4y-3y) = (13, 7) (3x,y) = (13, 7) ดังนั้น x = 13, y = 7 3 หน้า หลัก ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt คุณครู สมสุข ทอง พลาย ข้อสอบชุด ที่ 2 1. จงหาจำนวนจริง a และ b ที่ทำให้ (a, 4) + (6, b) = (b, 2a) วิธีทำจากนิยามได้ (a + 6, 4 + b) = (6, 2a) a +

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google