งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 5) 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x วิธีทำ 1.5x+2+2.5x- 0.5 = 4x-1.5-3x 4x + 1.5 = x - 1.5 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 4x - x +1.5 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 5) 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x วิธีทำ 1.5x+2+2.5x- 0.5 = 4x-1.5-3x 4x + 1.5 = x - 1.5 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 4x - x +1.5 ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ข้อ 5) 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x วิธีทำ 1.5x+2+2.5x- 0.5 = 4x-1.5-3x 4x + 1.5 = x - 1.5 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 4x - x +1.5 = x - x -1.5 3x + 1.5 = -1.5

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 นำ 1.5 ลบทั้งสอง ข้างของสมการ 3x + 1.5 - 1.5 = -1.5 - 1.5 3x = -3 นำ 3 หารทั้งสองข้าง ของสมการ 3 -3 3 3 = x x = -1

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ตรวจสอบ แทน x ด้วย -1 ในสมการ 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x [1.5 × (- 1)]+2+[2.5 × (- 1)]-0.5 = [4 × (-1)]- 1.5-[3 × (-1)] (-1.5)+2+(-2.5)-0.5 = (-4)-1.5-(-3) -2.5 = -2.5 เป็นจริง ตอบ -1

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 ข้อ 6) 2(x-3) = x + 15 วิธีทำ 2(x-3) = x + 15 2x - 6 = x + 15 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 2x - x - 6 = x - x + 15 x - 6 = 15

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 นำ 6 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ x - 6 + 6 = 15 + 6 x = 21 ตรวจสอบ แทน x ด้วย 21 ใน สมการ 2(x-3) = x+15 จะได้ 2(21-3) = 21+15 2 × 18 = 36 36 = 36 เป็นจริง

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ข้อ 8) 0 = 3(3- 2x)+5(x-1) วิธีทำ 0 = 3(3- 2x)+5(x-1) 0 = 9 - 6x + 5x - 5 0 = 4 - x นำ x บวกทั้งสอง ข้างของสมการ 0 + x = 4 - x + x x = 4

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 ตรวจสอบ แทน x ด้วย 4 ในสมการ 0 = 3(3- 2x)+5(x-1) 0 = 3[3- (2 × 4)]+5(4-1) 0 = 3(3-8)+(5 × 3) 0 = [3 × (- 5)]+15 0 = -15+15 0 = 0 เป็น จริง ตอบ 4

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ข้อ 10) -11y+4(y- 3)+6y = 4y-12 วิธีทำ -11y+4(y- 3)+6y = 4y-12 -11y+4y- 12+6y = 4y-12 -y -12 = 4y -12 นำ 4y ลบทั้งสอง ข้างของสมการ -y - 4y - 12 = 4y - 4y -12

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 -5y - 12 = -12 นำ 12 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ -5y - 12 + 12 = -12 + 12 -5y = 0 นำ -5 หารทั้งสอง ข้างของสมการ -5 0 -5y = y = 0

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 ตรวจสอบ แทน y ด้วย 0 ในสมการ -11y+4(y-3)+6y = 4y-12 (-11 × 0)+4(0-3)+(6 × 0) =(4 × 0)-12 0+4(-3)+0 = 0 -12 -12 = -12 เป็น จริง

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 วิธีทำ วิธีที่ 1 นำ 3 บวกทั้งสองข้างของสมการ ตัวอย่างที่ 13 4 5x5x =- 13 4 5x =- 1+ 33 + 3 4 5x =- 4 4 =

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 4 ×  4 4 5x ×  4 = นำ 4 คูณทั้งสองข้างของสมการ 5x = 16 นำ 5 หารทั้งสองข้างของสมการ 5 16 5 5x =

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 5 1 3 = 13 4 5x =- 4 - 3 = 1 1 = 1 เป็นจริง 13 5 16 4 5 =- ( × ) x 5 = ตรวจสอบแทน x ด้วย ในสมการ 5 16

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 วิธีทำ วิธี 2 นำ 3 บวกทั้งสองข้างของสมการ ตัวอย่างที่ 13 4 5x5x =- 13 4 5x =- 1+ 33 + 3 4 5x =- 4 4 =

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 นำ คูณทั้งสอง ข้างของสมการ 5 4 = 4 × 4 5x × 5 4 5 4 x 5 16 = 5 1 3 = x

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 ข้อ 11) 0 2 5 4 3 =+ xx วิธีทำ 0 2 5 4 3 =+ xx 0 4 13 = x 2 5 4 3 = 0 + x ( ) 0 4 3+10 = x ( )

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 0 4 13 = x 4 4 ×× x = 0 ตรวจสอบ แทน x ด้วย 0 ในสมการ 0 2 5 4 3 =+ xx 0 2 5 4 3 =+ 00 ×× ตอบ 0 13 4 นำ คูณทั้งสองข้างของสมการ

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 นำ ค. ร. น. ของ 4 และ 2 คือ 4 คูณทั้งสองข้าง 3x + 10x = 0 13x = 0 ข้อ 11) 0 2 5 4 3 =+ xx วิธีทำ 0 2 5 4 3 =+ xx 4 3 = + 4 × 0 ×  4 x 2 5 4 × x 2

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 13 0 13 x = x = 0 นำ 13 หารทั้งสองข้างของสมการ ตรวจสอบ แทน x ด้วย 0 ในสมการ 0 2 5 4 3 =+ xx 0 2 5 4 3 =+ 00 ×× ตอบ 0

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 ข้อ 15) 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y วิธีทำ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2y นำ ลบทั้งสองข้างของสมการ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2 - y 3 2 - y 4 3 2 1 + y ( ) = 7 3 2 -

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 = 7 12 6+9-8 y () 12 7 y = 7 นำ คูณทั้งสองข้างของสมการ 7 12 7 7 y = 7 7 12 × × y = 12

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 ตรวจสอบ แทน y ด้วย 12 ในสมการ ตอบ 12 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 6 + 9 = 7 + 8 15 = 15 เป็นจริง 7 4 3 2 1 =+ × 12 3 2 + ())( ( )

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 นำ ค. ร. น. 2, 4 และ 3 คือ 12 คูณทั้งสองข้าง 6y + 9y = 84 + 8y 15y = 84 + 8y 6 ข้อ 15) 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y วิธีทำ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 2 1 = + 12 × (12 × 7)+ y 4 3 12 × y ( ( )) 3 2 y )( 3 4

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 นำ 8y ลบทั้งสองข้างของสมการ 15y - 8y = 84 + 8y - 8y 7y = 84 7 7 y 7 84 = y = 12 นำ 7 หารทั้งสองข้างของสมการ

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 ตรวจสอบ แทน y ด้วย 12 ในสมการ ตอบ 12 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 6 + 9 = 7 + 8 15 = 15 เป็นจริง 7 4 3 2 1 =+ × 12 3 2 + ())( ( )

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 นำ ค. ร. น. 3 และ 9 คือ 9 คูณทั้งสองข้าง ข้อ 17) 3 1a = - + 3 9 14a + วิธีทำ 3 1a = - + 3 9 14a + 3(a-1) + 27 = a +14 3a - 3 + 27 = a +14 3a + 24 = a +14 3 1a = - + (9 × 3) 9 14a + 9×9× 9×9× () 3

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 นำ a ลบทั้งสองข้างของสมการ 3a - a + 24 = a - a +14 2a + 24 = 14 นำ 24 ลบทั้งสองข้างของสมการ 2a + 24 - 24 = 14 - 24 2a = -10 นำ 2 หารทั้งสองข้างของสมการ

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 2 -10 2 2a2a = a = -5 ตรวจสอบ แทน a ด้วย -5 ในสมการ 3 1a = - + 3 9 14a + 3 1(-5) = - + 3 9 14(-5) +

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 9 9 3 -6 = +3 3 -6 +9 = 1 3 3 1 = 1 เป็นจริง ตอบ -5

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 ข้อ 19) 2.4a- 4.2(a+1) = 1.1a+10.3 วิธีทำ 2.4a- 4.2(a+1) = 1.1a+10.3 2.4a - 4.2a - 4.2 = 1.1a + 10.3 - 1.8a - 4.2 = 1.1a + 10.3 นำ 1.1a ลบทั้งสอง ข้างของสมการ - 1.8a-1.1a-4.2 = 1.1a-1.1a+10.3 -2.9a -4.2 = 10.3

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 นำ 4.2 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ -2.9a - 4.2 + 4.2 = 10.3 + 4.2 -2.9a = 14.5 นำ -2.9a หารทั้งสอง ข้างของสมการ a = -5 -2.9 -2.9a = -2.9 14.5

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 ตรวจสอบ แทน a ด้วย -5 ในสมการ 2.4a-4.2(a+1) = 1.1a+10.3 [2.4 ×  (-5)]-4.2[(- 5)+1] = [1.1 ×  (- 5)]+10.3 (-12)-4.2(-4) = - 5.5 +10.3 -12 + 16.8 = - 5.5 + 10.3 4.8 = 4.8 เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 5) 1.5x+2+2.5x-0.5 = 4x-1.5-3x วิธีทำ 1.5x+2+2.5x- 0.5 = 4x-1.5-3x 4x + 1.5 = x - 1.5 นำ x ลบทั้งสองข้าง ของสมการ 4x - x +1.5 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google