งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิงพ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิงพ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิงพ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ.2552 ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้น 2 ปีนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ได้รับการยกเว้น 1. ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณ ปริมาณสำรอง 1.1 ปริมาณที่จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 รายอื่นซึ่งตรงกับปริมาณแจ้งซื้อ ( พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550 มาตรา 7 ระบุว่า ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ.2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (2) ไม่เริ่มทำการค้าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ได้รับใบอนุญาตหรือหยุดทำการค้าเป็นระยะเวลา ต่อเนื่องกันเกิน 2 ปี ( ต่อ )

4 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ได้รับการยกเว้น 1. ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณ ปริมาณสำรอง ( ต่อ ) 1.2 ปริมาณที่ส่งออกไปจำหน่ายใน ต่างประเทศ 1.3 ปริมาณที่จำหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

5 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. การคำนวณปริมาณสำรองก๊าซ ธรรมชาติ ให้คำนวณจากปริมาณที่ผลิต เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และการเก็บสำรองให้เก็บเป็นก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว 3. การเก็บสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ ก๊าซธรรมชาติในแต่ละวัน ผู้ค้าน้ำมันจะ เก็บไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณที่ มีหน้าที่ต้องเก็บสำรองก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อ คำนวณปริมาณที่เก็บสำรองแต่ละชนิด เฉลี่ยในแต่ละเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตรา ที่กำหนดในข้อ 4 ด้วย

6 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. ภายใต้บังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สำรองก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ตาม อัตราดังต่อไปนี้ 4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว อัตราสำรอง ร้อย ละ 1.0 4.2 ก๊าซธรรมชาติ อัตราสำรอง ร้อยละ 0.5

7 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิงพ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google