งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 15) 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y วิธีทำ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2y นำ ลบทั้งสองข้างของสมการ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2 - y 3 2 - y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 15) 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y วิธีทำ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2y นำ ลบทั้งสองข้างของสมการ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2 - y 3 2 - y."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ข้อ 15) =+ yy y วิธีทำ =+ yy y 3 2y นำ ลบทั้งสองข้างของสมการ =+ yy y y y y ( ) =

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 = y () 12 7 y = 7 นำ คูณทั้งสองข้างของสมการ y = × × y = 12

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ตรวจสอบ แทน y ด้วย 12 ในสมการ ตอบ =+ yy y = = 15 เป็นจริง =+ × ())( ( )

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 นำ ค. ร. น. 2, 4 และ 3 คือ 12 คูณทั้งสองข้าง 6y + 9y = y 15y = y 6 ข้อ 15) =+ yy y วิธีทำ =+ yy y 2 1 = + 12 × (12 × 7)+ y × y ( ( )) 3 2 y )( 3 4

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 นำ 8y ลบทั้งสองข้างของสมการ 15y - 8y = y - 8y 7y = y 7 84 = y = 12 นำ 7 หารทั้งสองข้างของสมการ

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ตรวจสอบ แทน y ด้วย 12 ในสมการ ตอบ =+ yy y = = 15 เป็นจริง =+ × ())( ( )

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 นำ ค. ร. น. 3 และ 9 คือ 9 คูณทั้งสองข้าง ข้อ 17) 3 1a = a + วิธีทำ 3 1a = a + 3(a-1) + 27 = a +14 3a = a +14 3a + 24 = a a = - + (9 × 3) 9 14a + 9×9× 9×9× () 3

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 นำ a ลบทั้งสองข้างของสมการ 3a - a + 24 = a - a +14 2a + 24 = 14 นำ 24 ลบทั้งสองข้างของสมการ 2a = a = -10 นำ 2 หารทั้งสองข้างของสมการ

11 ครูชนิดา ดวงแข a2a = a = -5 ตรวจสอบ แทน a ด้วย -5 ในสมการ 3 1a = a + 3 1(-5) = (-5) +

12 ครูชนิดา ดวงแข = = = 1 เป็นจริง ตอบ -5

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 ข้อ 19) 2.4a- 4.2(a+1) = 1.1a+10.3 วิธีทำ 2.4a- 4.2(a+1) = 1.1a a - 4.2a = 1.1a a = 1.1a นำ 1.1a ลบทั้งสอง ข้างของสมการ - 1.8a-1.1a-4.2 = 1.1a-1.1a a -4.2 = 10.3

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 นำ 4.2 บวกทั้งสอง ข้างของสมการ -2.9a = a = 14.5 นำ -2.9a หารทั้งสอง ข้างของสมการ a = a =

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 ตรวจสอบ แทน a ด้วย -5 ในสมการ 2.4a-4.2(a+1) = 1.1a+10.3 [2.4 ×  (-5)]-4.2[(- 5)+1] = [1.1 ×  (- 5)]+10.3 (-12)-4.2(-4) = = = 4.8 เป็นจริง

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ข้อ 21) 0.12y-1.6(y- 2) = y วิธีทำ 0.12y -1.6(y- 2) = y 0.12y - 1.6y+3.2 = y นำ 1.28y บวกทั้งสอง ข้างของสมการ 0.12y -1.6y +1.28y +3.2 = y +1.28y y +3.2 = 6.8

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 นำ 3.2 ลบทั้งสองข้าง ของสมการ y = y = 3.6 นำ -0.2 หารทั้งสอง ข้างของสมการ y = y = -18

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 ตรวจสอบ แทน y ด้วย -18 ในสมการ 0.12y-1.6(y-2) = y [0.12 × (-18)]- 1.6[(-18)-2] = 6.8-[1.28 × (-18)] (-20) = (-23.04) = = เป็นจริง

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 นำ ค. ร. น. ของ 2, 4,4 คือ 4 คูณทั้งสองข้าง 2(2x- 5) + (4 - x) = 1 + 4x 4x x = 1 + 4x ข้อ 22) x = x 1 2 2x-5 วิธีทำ x = x 1 2 2x-5 2 4×4× x = x 1 2 2x-5 4×4× 4×4× ( )()()

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 3x - 6 = 1 + 4x นำ 4x ลบทั้งสองข้างของสมการ 3x -4x - 6 = 1 + 4x -4x -x - 6 = 1 นำ 6 บวกทั้งสองข้างของสมการ -x = x = 7

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 นำ -1 คูณทั้งสองข้างของสมการ -x × (-1) = 7 × (-1) x = -7 ตรวจสอบ แทน x ด้วย -7 ในสมการ x = x 1 2 2x (-7) = (-7) 1 2 [2(-7) - 5]

22 ครูชนิดา ดวงแข = + 2 (-14) (-28) = (-38) +11 = = 4 4 เป็นจริง

23 ครูชนิดา ดวงแข a = + - 6(2-a) 6 5a - × 6×6× 6 () ( ) นำ ค. ร. น. ของ 3 และ 6 คือ 6 คูณทั้งสองข้าง ข้อ 23) 3 7a = + - (2-a) 6 5a - วิธีทำ 3 7a = + - (2-a) 6 5a (a+7) a = a - 5 2a a = a - 5 8a +2 = a - 5

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 นำ a ลบทั้งสองข้างของสมการ 8a +2 - a = a - a - 5 7a + 2 = - 5 นำ 2 ลบทั้งสองข้างของสมการ 7a = a = -7 นำ 7 หารทั้งสองข้างของสมการ

25 ครูชนิดา ดวงแข a7a = a = -1 ตรวจสอบ แทน a ด้วย -1 ในสมการ 3 7(-1) = + - [2-(-1)] 6 5(-1) = - (2+1) 3 7a = + - (2-a) 6 5a = = -1 เป็นจริง

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 การบ้าน แบบฝึกหัด ที่ 3.1 หน้าที่ 92 ข้อที่ 26


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ข้อ 15) 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y วิธีทำ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2y นำ ลบทั้งสองข้างของสมการ 7 4 3 2 1 =+ yy 3 2 + y 3 2 - y 3 2 - y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google