งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างบุคคล แต่ละคนจะมี รูปร่าง หน้าตา สี ผิว ที่แตกต่าง กันออกไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างบุคคล แต่ละคนจะมี รูปร่าง หน้าตา สี ผิว ที่แตกต่าง กันออกไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างบุคคล

4 แต่ละคนจะมี รูปร่าง หน้าตา สี ผิว ที่แตกต่าง กันออกไป

5

6 (born July 11, 1943-present)

7

8

9 1969–present

10 สังคม คนเราเกิดมาในที่แตกต่าง กันย่อมทำให้ฐานะในสังคม แตกต่างกันและการเกิดใน สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ เกิดความแตกต่างจาก ประสบการณ์ที่ได้รับส่งผล ให้มีความแตกต่างจากคน อื่น

11

12 อาคม ปรีดากุล ( ค่อม ) พ. ศ.2500- ปัจจุบัน

13 (1879- 1955)

14 แบบทดสอบ : คุณเป็นคนสไตล์ ไหน ? แบบทดสอบนี้มี 4 ข้อ แต่ละข้อ ประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจง บุคลิก ลักษณะของบุคคล ออกเป็น 4 ข้อย่อย เลือกตัวเลือกที่ คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุด เพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ ข้อ 1 ก. ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง ข. รับฟัง เก็บตัว ค. แม่นยำ ถูกต้อง ง. กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร ข้อ 2 ก. มีความมั่นใจ กล้า ข. จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น ค. เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับ กลุ่มได้ ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต ข้อ 3 ก. มีวินัย ควบคุมตัวเองได้ ข. มีสติ ขี้อาย ค. ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย ง. ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน ข้อ 4 ก. มีระเบียบ ถี่ถ้วน ข. กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ ค. เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม ง. ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี

15 ลองเช็กดูว่าเมื่อรวมทุกข้อแล้ว คำตอบของคุณมีสไตล์ไหน มากที่สุด (D I S C) หากคำตอบ มีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่า คุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่า ถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่ คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์ เสริม ข้อ 1 ก.I ข.S ค.C ง.D ข้อ 2 ก.D ข.I ค.S ง.C ข้อ 3 ก.C ข.S ค.I ง.D ข้อ 4 ก.C ข.D ค.S ง.I

16

17

18

19

20 พันธุกรรม คือ การถ่ายทอด ลักษณะต่างๆ จากบิดา มารดาโดยผ่านเซลล์ จาก การสังเกตจะพบว่าลูกมักมี อะไรคล้ายบิดามารดา ไม่ว่า จะเป็น ทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม

21 สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัว เรา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ หรือ บุคคลโดยสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน ย่อมทำให้ คนเราได้รับประสบการณ์ที่ แตกต่างกันด้วย สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัว เรา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ หรือ บุคคลโดยสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน ย่อมทำให้ คนเราได้รับประสบการณ์ที่ แตกต่างกันด้วย

22 ขอขอบคุณ อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย จัดทำโดย 1. นาย ชำนาญวิทย์ บุญหนัก เลขที่ 7 5610551650 sec 375 2. นาย วัสกรณ์ มณีนาคทอง เลขที่ 22 5610551811 sec 375 The End…


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างบุคคล แต่ละคนจะมี รูปร่าง หน้าตา สี ผิว ที่แตกต่าง กันออกไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google