งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2 ทำไมคนถึงแตกต่าง

3 ลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล
1. ร่างกาย 2. สติปัญญา 3. อารมณ์ 4. สังคม

4 แต่ละคนจะมีรูปร่าง หน้าตา สีผิว ที่แตกต่างกันออกไป
ร่างกาย แต่ละคนจะมีรูปร่าง หน้าตา สีผิว ที่แตกต่างกันออกไป

5 คนเรามีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน

6 (born July 11, 1943-present)

7 คนเรามีหลายอารมณ์ในตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เพศ วัย และสิ่งแวดล้อม

8

9 1969–present

10 สังคม คนเราเกิดมาในที่แตกต่างกันย่อมทำให้ฐานะในสังคมแตกต่างกันและการเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างจากประสบการณ์ที่ได้รับส่งผลให้มีความแตกต่างจากคนอื่น

11

12 อาคม ปรีดากุล (ค่อม) พ.ศ.2500-ปัจจุบัน

13 ( )

14 แบบทดสอบ: คุณเป็นคนสไตล์ไหน ?
ข้อ 3 แบบทดสอบนี้มี 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิก ลักษณะของบุคคลออกเป็น 4 ข้อย่อย เลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ ก.มีวินัย ควบคุมตัวเองได้ ข.มีสติ ขี้อาย ค.ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย ง.ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน ข้อ 1 ข้อ 4 ก.ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง ก.มีระเบียบ ถี่ถ้วน ข.รับฟัง เก็บตัว ข.กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ ค.แม่นยำ ถูกต้อง ค.เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม ง.กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร ง.ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี ข้อ 2 ก.มีความมั่นใจ กล้า ข.จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น ค.เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับกลุ่มได้ ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต

15 ลองเช็กดูว่าเมื่อรวมทุกข้อแล้ว คำตอบของคุณมีสไตล์ไหนมากที่สุด (D I S C) หากคำตอบมีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่า คุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่าถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์เสริม ข้อ 1 ก.I ข.S ค.C ง.D ข้อ 2 ก.D ข.I ค.S ง.C ข้อ 3 ก.C ข.S ค.I ง.D ข้อ 4 ก.C ข.D ค.S ง.I

16

17 พัฒนาการของมนุษย์ 1. วัยทารก 2. วัยเด็ก - วัยเด็กตอนต้น
- วัยเด็กตอนปลาย 3. วัยรุ่น - วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนปลาย 4. วัยผู้ใหญ่ - วัยผู้ใหญ่ตอนต้น - วัยกลางคน - วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย 5. วัยชรา

18

19 สาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม

20 พันธุกรรม คือ การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากบิดามารดาโดยผ่านเซลล์ จากการสังเกตจะพบว่าลูกมักมีอะไรคล้ายบิดามารดา ไม่ว่าจะเป็น ทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม

21 สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ หรือบุคคลโดยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้คนเราได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วย

22 อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย
ขอขอบคุณ อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย จัดทำโดย 1.นาย ชำนาญวิทย์ บุญหนัก เลขที่ sec 375 2.นาย วัสกรณ์ มณีนาคทอง เลขที่ sec 375 The End…


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google