งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย พัณณ์ชิตา อิทธิมงคลวัฒน์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ปี๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย พัณณ์ชิตา อิทธิมงคลวัฒน์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ปี๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย พัณณ์ชิตา อิทธิมงคลวัฒน์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ปี๒๕๕๒

2 วัตถุประสงค์ใน การศึกษา

3 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ของเด็กและเยาวชนในศูนย์แรกรับ เด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา 2. เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกัน การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของ เด็กและเยาวชน

4 ผลการวิจัยข้อมูลเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิด

5 - อายุ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป - การศึกษา ส่วนใหญ่จบระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 - ฐานความผิด เด็กและเยาวชน ส่วน ใหญ่คือ คดีลักทรัพย์ - อาชีพ / รายได้ ส่วนใหญ่ไม่ ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ - รายได้ของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะ ประกอบอาชีพรับจ้าง - ความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชน กับผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนเห็นด้วยว่า ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวมีผลในการ กระทำผิด

6 - สิ่งแวดล้อมในชุมชน เด็กและ เยาวชนเห็นด้วยว่า สภาพแวดล้อมมี ผลต่อการกระทำความผิด - การคบหาสมาคมกับเพื่อน เด็ก และเยาวชนเห็นด้วยว่าเพื่อนและ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกระทำ ความผิด - สาเหตุในการกระทำผิดที่มีผล ต่อการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชน ส่วนใหญ่กระทำผิดเพรา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รองลงมากระทำผิดเพราะต้องการ ทรัพย์สินไปใช้เที่ยวเล่น

7 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

8 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านครอบครัว โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวที่ ส่งผลถึงการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชน 2. ควรศึกษาถึงแนวทางการป้องกันการ กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและ เยาวชนในเชิงลึก โดยเน้นที่สถาบัน ครอบครัว 3. ควรนำผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้เป็น พื้นฐานในการการศึกษาในรายละเอียด ด้านพฤติกรรมและความต้องการของ เด็กเพื่อในไปสู่การฟื้นฟูที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงการ กระทำผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและ เยาวชนชายกับเยาวชนหญิง เพื่อให้ เห็นถึงสภาพปัญหา รวมการวางแนว ทางแก้ไข 5. ควรมีการส่งเสริมศีลธรรมทางจิตใจ แก่เด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อช่วย เสริมบทบาทในหน้าที่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเด็กและเยาวชน

10 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย พัณณ์ชิตา อิทธิมงคลวัฒน์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ปี๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google