งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วยอายุรกรรม ติดเชื้อ อรศิลป์ ชื่นกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ 250658.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วยอายุรกรรม ติดเชื้อ อรศิลป์ ชื่นกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ 250658."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วยอายุรกรรม ติดเชื้อ อรศิลป์ ชื่นกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ 250658

2 วัตถุประสงค์ แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย : การส่งต่อผู้ป่วยเป็น เรื่องจำเป็นสำหรับระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการ รักษาพยาบาลที่ -มีมาตรฐาน -มีความต่อเนื่อง -มีประสิทธิภาพ

3 การส่งต่อ โรงพยาบาลที่มี ศักยภาพสูงกว่า โรงพยาบาลตามสิทธิ์ โรงพยาบาลใกล้บ้าน สถานพยาบาล กลับบ้าน ฯลฯ

4 ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ-ผู้ป่วย -ญาติ / ผู้ดูแล ผู้ให้บริการ- แพทย์ -พยาบาล -NA -พขร. -พนักงานเปล -call center

5 การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ อธิบายความจำเป็นที่ต้องส่งต่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่ โรงพยาบาล การให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่าย ให้คำแนะนำเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

6 การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารก่อนการส่งต่อเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การส่งต่อมีประสิทธิภาพ แพทย์ผู้ส่งต่อควรติดต่อประสานงานกับแพทย์ ผู้รับ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสภาพ ของ ผู้ป่วย การส่งเวรระหว่างพยาบาล การเตรียมอุปกรณ์ Call center

7 ข้อกำหนดที่สำคัญ ความปลอดภัย -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง -ผู้ป่วย & ญาติ

8 การป้องกัน&ควบคุม การแพร่กระจายเชื้อ สำหรับบุคลากร ในการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ

9 การป้องกัน&ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 1.Standard precautions เป็นวิธีป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยทุกราย 2.Transmission-based precaution เป็นวิธีการป้องกัน การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ทราบ การ วินิจฉัยแล้วโดยป้องกันตามกลวิธีการติดต่อเพิ่มเติม จากการดูแลผู้ป่วยด้วย Standard precautions ดังนี้ 2.1 Airborne precautions 2.2 Droplet precautions 2.3 Contact precautions

10 Standard precautions เป็นมาตรฐานป้องกันการกระจายเชื้อที่จะต้อง ปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทาง เลือด สารนํ้า สารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยให้ คํานึงว่าผู้ป่วยทุกรายอาจจะมีเชื้อโรคในร่างกาย ที่สามารถติดต่อโดยเลือดและสารคัดหลั่ง

11 Standard precautions สวมเครื่องป้องกันร่างกาย การสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก (Mask) หน้ากาก (Face shield) แว่นตา (Goggle) เสื้อคลุม (Gown) ถุงมือ (Glove)

12 Airborne precautions การป้องกันเชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศที่มขนาด เล็กกว่า 5 ไมครอน ได้แก่ วัณโรค (TB) หัด (Measles) สุกใส (Chickenpox) งูสวัดและเริม แบบแพร่กระจาย (Disseminated herpes zoster and Disseminated herpes simplex) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome ; SARS) และ โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)

13 FIT CHECK ; FIT TEST 56

14

15 การถอด Mask N95

16 Droplet precautions เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจาก ละอองฝอยเสมหะ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน นอกจากนี้ยังติดต่อจากการสัมผัส เยื่อ บุตา เยื่อบุปากและจมูกได้แก่ หัดเยอรมัน (Rubella) คางทูม (Mumps) ไอกรน (Pertussis) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้กาฬ หลังแอ่น (Meningococcal infection) เป็นต้น

17 การสวม Mask ให้สวมผ้าปิดปาก-จมูก ชนิด Surgical mask เมื่อต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยภายในระยะ 3 ฟุต

18 Contact precautions เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ ติดต่อได้โดยการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม Infectious diarrhea, Infectious wound, Abscess, Viral hemorrhagic infections, Viral conjunctivitis, Lice, Scabies (สายสมร พลดงนอก และ ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์, 2557 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล)

19 การสวมPPE

20 การสวมชุด Jupiter

21 การป้องกัน&ควบคุม การแพร่กระจายเชื้อ สำหรับผู้ป่วย

22

23

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วยอายุรกรรม ติดเชื้อ อรศิลป์ ชื่นกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ 250658.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google