งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
กลุ่มงานรังสีวิทยา

4 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนทำการตรวจทางรังสีวิทยา 2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอตรวจ 3. ความเหมาะสมของการส่งตรวจทางรังสีวิทยา 4. การควบคุมคุณภาพของการตรวจทางรังสีวิทยา 5. ระยะเวลาการรอคอย ระยะเวลารายงานผลที่เหมาะสม 6. แนวทางการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ 7. การอธิบายผลการตรวจแก่ผู้ป่วย

5 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. การใช้ผลการตรวจในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย 8. ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 9. การทบทวนการใช้ทรัพยากรในการตรวจทางรังสีวิทยา เช่น ฟิล์มด้อยคุณภาพ 10. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ให้บริการ 11. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนรังสีของบุคลากร

6 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อกรณีผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจมารับบริการ 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อเนื่องจากการใช้อุปกรณ์การตรวจร่วมกัน 3. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

7 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ , การค้นหาฟิล์มเก่าไม่พบ 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

8 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 7. การตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

9 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High drug alert 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock

10 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานรังสีวิทยา
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การเก็บบันทึกผลการตรวจ รักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google