งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

2 ผู้สูงอายุเปรียบเทียบประชากรทั้งหมดจังหวัดพัทลุง
ที่มา : ฐานข้อมูล43แฟ้ม ณ 20 ม.ค. 59

3 จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2559
จำนวนผู้สูงอายุ (คน) ร้อยละ เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) เมือง 81,206 19,544 24.07 8,076 41.32 11,468 58.68 กงหรา 29,313 4,659 15.89 2,002 42.97 2,657 57.03 เขาชัยสน 36,929 7,508 20.33 3,165 42.16 4,343 57.84 ตะโหมด 24,941 3,549 14.23 1,568 44.18 1,981 55.82 ควนขนุน 65,121 15,702 24.11 6,686 42.58 9,016 57.42 ปากพะยูน 38,086 7,535 19.78 3,303 43.84 4,232 56.16 ศรีบรรพต 14,818 2,387 16.11 1,034 43.32 1,353 56.68 ป่าบอน 38,503 5,865 15.23 2,527 43.09 3,338 56.91 บางแก้ว 17,363 3,541 20.39 1,519 42.9 2,022 57.1 ป่าพะยอม 27,354 4,399 16.08 1,868 42.46 2,531 57.54 ศรีนครินทร์ 21,022 3,543 16.85 1,458 41.15 2,085 58.85 รวม 394,656 78,232 19.82 33,206 42.45 45,026 57.55 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4 ร้อยละของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด รายอำเภอ
ร้อยละของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด รายอำเภอ

5 ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรอง ADL แยกรายอำเภอ (ต.ค. - ธ.ค.58)
จำนวนประเมิน/ คัดกรองADL กลุ่ม๑ (ติดสังคม) ร้อยละ กลุ่ม๒ (ติดบ้าน กลุ่ม๓ (ติดเตียง) เมือง 17,625 16,114 91.43 1,201 6.81 310 1.76 กงหรา 4,166 3,936 94.48 172 4.13 58 1.39 เขาชัยสน 6,564 5,225 79.60 1,233 18.78 106 1.61 ตะโหมด 2,837 2,501 88.16 278 9.80 2.04 ควนขนุน 13,314 12,570 94.41 614 4.61 130 0.98 ปากพะยูน 7,091 6,635 93.57 326 4.60 1.83 ศรีบรรพต 1,920 1,709 89.01 183 9.53 28 1.46 ป่าบอน 5,261 4,479 85.14 619 11.77 163 3.10 บางแก้ว 3,362 3,216 95.66 119 3.54 27 0.80 ป่าพะยอม 4,277 4,033 94.30 208 4.86 36 0.84 ศรีนครินทร์ 3,506 3,273 93.35 199 5.68 34 0.97 รวม 69,923 63,691 91.09 5,152 7.37 1,080 1.54 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

6 ร้อยละการประเมินคัดกรองADLรายอำเภอ

7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แยกรายอำเภอ

8 ผลการประเมิน/คัดกรอง โรคที่สำคัญและพบบ่อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

9 ผลการประเมิน/คัดกรอง Geriatric Syndromes ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

10 ตำบลพื้นที่เป้าหมาย Long Term care ปีงบประมาณ 2559
อำเภอ ตำบล จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมินและทำแผนดูแลรายบุคคล เมืองพัทลุง โคกชะงาย 86 คูหาสวรรค์ 229 กงหรา คลองทรายขาว 41 เขาชัยสน 70 ตะโหมด แม่ขรี 145 ควนขนุน 15 พนมวัง 37 ปากพะยูน 77 ศรีบรรพต เขาย่า 56 ป่าบอน 150 บางแก้ว ท่ามะเดื่อ 73 ป่าพะยอม บ้านพร้าว 81 ศรีนครินทร์ บ้านนา 108 รวม 1,168

11 อปท.เป้าหมายการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2559
อำเภอ ตำบล จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมินและทำแผนดูแลรายบุคคล เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย 86 ทม.พัทลุง 229 กงหรา ทต.คลองทรายขาว 11 เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน 70 ตะโหมด ทต.แม่ขรี 17 ควนขนุน ทต.ควนขนุน 9 อบต.พนมวังก์ 37 ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน 46 ศรีบรรพต อบต.เขาย่า 56 ป่าบอน ทต.ป่าบอน 20 บางแก้ว ทต.ท่ามะเดื่อ ป่าพะยอม ทต.บ้านพร้าว 81 ศรีนครินทร์ ทต.บ้านนา 108 รวม 826

12 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา
ปัญหา อุปสรรค ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 1. ข้อมูลการคัดกรอง/รายงาน ยังไม่เป็นระบบเดียวกัน 1. ข้อมูลการคัดกรองยังไมจัดทำเป็นฐานข้อมูลในโปรแกรมและไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลJHCIS 1. ได้ใช้แบบคัดกรองและจัดทำเป็นฐานข้อมูลโดยใช้แบบคัดกรองและรายงานที่ออกแบบโดยเขตสุขภาพที่12(แบบ ส.1และ ส.2 2. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโปรแกรมการคัดกรอง และระบบรายงานให้เป็นแบบเดียวกัน 2. ระบบการดูแลผู้สูงอายุหลังการคัดกรองยังขาดความเชื่อมโยงในแต่ละระดับ 1. การเชื่อมโยงและส่งต่อเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ 1. เห็นให้หน่วยงานระดับกรมจัดอบรมพัฒนาหน่วยงานทุกระดับให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง 3. การคัดกรองโรคผู้สูงอายุล่าช้าและไม่ครอบคลุม 1. ขาดแบบคัดกรองที่มีความสะดวกและเหมาะสมโดยเฉพาะสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเล่มสีฟ้า 2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่คัดกรองและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 3. เป้าหมายจำนวนมากและยากในการคัดกรองในบางโรค 1. เห็นควรสนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเล่มสีฟ้าให้ครอบคลุมจำนวนผู้สูงอายุ 2. เห็นควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมทุกระดับ

13 ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ
1. มีพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทีมีคุณภาพ คือ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองจังหวัด พัทลุง โดยมีการดำเนินงานที่มีคุณสภาพ สามารถวัดในเชิงคุณภาพ 2. ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นระดับประเทศ และ โล่ประกาศเกียรติคุณชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 3. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 โดยทั้งสองพื้นที่ได้ส่งตัวแทนไปรับโล่รางวัลดังกล่าว จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

14

15


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google