งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ เยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพ ชุมชน เครือวรรณ สนธิ คุณ นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ เยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพ ชุมชน เครือวรรณ สนธิ คุณ นักวิชาการ สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ เยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพ ชุมชน เครือวรรณ สนธิ คุณ นักวิชาการ สาธารณสุข

2 ฐานคิด / กรอบแนวคิด 1. ระดับสถานะทางสุขภาพของคนในชุมชน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแข็งแรง ( มาตรการสร้างเสริมสุขภาพ ) สุขภาพอ่อนแอพร้อมที่จะเจ็บป่วย ( มาตรการ ป้องกันโรค ) มีความเจ็บป่วยหรือเป็นโรค ( มาตรการ รักษาพยาบาล ) มีความพิการเกิดขึ้นจากโรคที่ก้าวหน้าไปมาก ( มาตรการฟื้นฟูสภาพ )

3 2. สาระของการให้บริการของ Primary Care “ แบบองค์รวม ต่อเนื่อง บูรณาการ ”

4 วัตถุประสง ค์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและ สามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพ ที่บ้าน เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ บ้านและร่วมดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินทั้งโรค และความเจ็บป่วยที่แท้จริงของผู้ป่วย และญาติได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความรู้จักและสาน ต่อความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติ

5 ประเภทของการเยี่ยม บ้าน เยี่ยมบ้านคนป่วย

6 เยี่ยมบ้านคนไข้ระยะ สุดท้าย

7 เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ

8 เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออก จากโรงพยาบาล

9 แนวทางการ ดำเนินงาน การเตรียมทีมงาน การเตรียมความพร้อมของ ระบบข้อมูล การเตรียมมาตรฐานการ ปฏิบัติ สร้างคุณค่าและการยอมรับ สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายการ ดูแล ( จิตอาสา )

10 ผลลัพธ์ ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลต่อเนื่องและ มีคุณภาพ การเข้าถึงผู้บริการมากขึ้น การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการให้ ข้อมูลซึ่งกันและกัน ความสุขที่เกิดขึ้นของทีมงาน

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ เยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพ ชุมชน เครือวรรณ สนธิ คุณ นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google