งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการเยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการเยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการเยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพชุมชน
เครือวรรณ สนธิคุณ นักวิชาการสาธารณสุข

2 ฐานคิด/กรอบแนวคิด 1.ระดับสถานะทางสุขภาพของคนในชุมชน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแข็งแรง (มาตรการสร้างเสริมสุขภาพ) สุขภาพอ่อนแอพร้อมที่จะเจ็บป่วย (มาตรการป้องกันโรค) มีความเจ็บป่วยหรือเป็นโรค (มาตรการรักษาพยาบาล) มีความพิการเกิดขึ้นจากโรคที่ก้าวหน้าไปมาก (มาตรการฟื้นฟูสภาพ)

3 “แบบองค์รวม ต่อเนื่อง บูรณาการ”
2.สาระของการให้บริการของ Primary Care “แบบองค์รวม ต่อเนื่อง บูรณาการ”

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพที่บ้าน เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้านและร่วมดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินทั้งโรค และความเจ็บป่วยที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความรู้จักและสานต่อความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติ

5 ประเภทของการเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมบ้านคนป่วย

6 เยี่ยมบ้านคนไข้ระยะสุดท้าย

7 เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ

8 เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล

9 แนวทางการดำเนินงาน การเตรียมทีมงาน การเตรียมความพร้อมของระบบข้อมูล
การเตรียมมาตรฐานการปฏิบัติ สร้างคุณค่าและการยอมรับ สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายการดูแล (จิตอาสา)

10 ผลลัพธ์ ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลต่อเนื่องและมีคุณภาพ
การเข้าถึงผู้บริการมากขึ้น การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน ความสุขที่เกิดขึ้นของทีมงาน

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการเยี่ยมบ้าน ของศูนย์สุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google