งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับโครงสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แตง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับโครงสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แตง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับโครงสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แตง

2 โครงสร้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ( ปรับใหม่ ) 09 / 04 / 51 สำนักส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แตง กลุ่มงานวิศวกรรมกลุ่มงานบริหารจัดการน้ำ กลุ่มงานส่งน้ำและบำรุงรักษา 1 - 4 แผนยุทธศาสตร์ พิจารณางานปรับปรุง เบื้องต้น แผนงานและ งบประมาณ สำรวจและออกแบบ เบื้องต้น ติดตามประเมินผล และรายงาน New Management Risk Management ต้นทุนผลผลิต ระบบฐานข้อมูล (Data Warehouse) จัดการข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ งานรวบรวมข้อมูล MIS GIS งานจัดทำ Specification วางแผนควบคุมและประเมินผล การส่งน้ำและบำรุงรักษา จัดตั้งและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง องค์กรผู้ใช้น้ำ และ จัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน ปฏิบัติการถ่ายทอดและฝึกอบรม แก่เกษตรกรด้าน ชลประทาน ควบคุมงานซ่อมแซมและปรับปรุง บำรุงรักษา สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านน้ำ การเพาะปลูกและอาคาร ชลประทาน ประสานงานกับพื้นที่ ตรวจสอบและดูแลรักษาที่ราช พัสดุและทางน้ำ ชลประทาน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายช่างกล. ธุรการ การเงิน พัสดุ รักษาบริเวณ พัฒนาบุคคลากร งาน ประสานงาน งาน ประชาสัมพัน ธ์ บริหาร สินทรัพย์ สวัสดิการ งานบริหารเครื่องจักรกล ยานพาหนะและสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประปา โทรศัพท์ งานซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้าน บานระบาย บริหารจัดการน้ำและแก้ไข ปัญหาภัยอันเกิดจากน้ำ เงินทุนหมุนเวียนและที่ราชพัสดุ วางแผนการปลูกพืช รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน น้ำและการเพาะปลูก วางแผนงานซ่อมแซมปรับปรุง และบำรุงรักษา วางแผนและติดตามจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ วางแผนการถ่ายทอดและ ฝึกอบรมแก่เกษตรกรด้าน ชลประทานและติดตามเรื่องการ ฝึกอบรม วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ น้ำ หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง เป็นข้อความเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

3 รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก่อนปรับปรุงปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้วหมายเหตุ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการส่งน้ำ และบำรุง รักษาในเขตพื้นที่ โครงการ ประกอบด้วยอาคาร ชลประทานขนาดกลาง อาคาร ชลประทานขนาดเล็ก คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ควบคุมการจัดสรร น้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการ ส่งน้ำและการระบายน้ำที่สามารถ ส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขต มีหน้าที่รับผิดชอบในการวาง ยุทธศาสตร์วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการส่งน้ำและ บำรุงรักษาในเขตพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยอาคารชลประทาน ขนาดกลาง อาคารชลประทาน ขนาดเล็ก คลองส่งน้ำ คลอง ระบายน้ำ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารส่งน้ำระบบการส่งน้ำและ ระบายน้ำ

4 ก่อนปรับปรุงปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้วหมายเหตุ โครงการได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพของน้ำ ลักษณะของดินที่ มีความเหมาะสมสำหรับไว้ เพื่อ การเพาะปลูกพืชต่างๆ ควบคุมและ บริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ วางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ เพาะปลูก เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้ง ให้สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพรวมทั้งรวบรวมจัดเก็บ สถิติข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาคาร ชลประทาน น้ำท่า น้ำฝน คุณภาพ ของน้ำ การเพาะปลูก ลักษณะของ ดินที่มีความเหมาะสม สำหรับไว้เพื่อ การเพาะปลูกพืชต่างๆ ควบคุมและ บริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน พัสดุ การประชาสัมพันธ์ รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

5 ก่อนปรับปรุงปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้วหมายเหตุ ในเรื่องการใช้น้ำ ให้คำแนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่ง น้ำ การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำ ชลประทานอย่างถูกวิธีตลอดจน บริหารงานประตูน้ำของแต่ละ โครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ที่ราชพัสดุ ทางน้ำชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้ พื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคข้อขัดแย้งในเรื่องการใช้น้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการส่งน้ำ การซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ อบรมให้

6 รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก่อนปรับปรุงปรับปรุงหรือจัดใหม่ แล้ว หมายเหตุ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา ความรู้แก่เกษตรกรให้ รู้จักใช้น้ำชลประทาน อย่างถูกวิธี ตลอดจน บริหารงานประตูน้ำของ แต่ละโครงการ รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้บังคับ บัญชา มอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt การปรับโครงสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แตง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google