งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบการระบาด ของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น

3 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรค ในการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 1.1 ศูนย์เด็กเล็กสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ เด็กเล็กปลอดโรค 1.2 ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรค

4 กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 19,157 แห่ง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

5 ยุทธศาสตร์การ ดำเนินงาน 1. การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคี เครือข่ายสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การส่งเสริมและสร้างการยอมรับของ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อปท. ในการ ป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อการ พัฒนาให้เป็น “ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ” มาตรก าร

7 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค มาตรก าร

8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจใน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด็กเล็ก ให้เป็น “ ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค ”

9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอด โรค ประกอบด้วย - ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการ ดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคในศูนย์เด็กเล็ก - ส่วนที่ 2 แบบสังเกตและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานป้องกัน โรคในศูนย์เด็กเล็ก

10 ข้อกำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 1. ด้านบริหารจัดการภายในศูนย์เด็ก เล็ก 2. ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก 3. ด้านอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลป้องกัน ควบคุมโรค

11 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค มาตรการที่ 1 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับการอบรม เรื่องการ ป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มาตรการที่ 2 มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ทุกภาค เรียน มาตรการที่ 3 มีการตรวจสุขภาพร่างกายและบันทึกอาการป่วย ของเด็กทุกคน ทุกวัน มาตรการที่ 4 มาตรการเบื้องต้นในการป้องกันควบคุมโรค - การแยกเด็กป่วย - การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ - การทำความสะอาด และการทำลายเชื้ออย่าง ถูกต้อง มาตรการที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ควรได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี หรือ ตรวจ X-ray ปอด อย่างน้อย ทุก 1-2 ปี

12 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ต่อ) มาตรการที่ 6 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการ เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ หากเจ็บป่วย ควรหยุดอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย มาตรการที่ 7 ครูผู้ดูแลเด็กสอนให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการ ป้องกันควบคุมโรค สัปดาห์ละครั้ง มาตรการที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็กจัดให้มีกิจกรรมการล้างมือทุกวัน มาตรการที่ 9 ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น และส่งต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาตรการที่ 10 ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง โรคหวัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคมือ เท้า ปาก อย่างน้อยปีละครั้ง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

13 ศูนย์เด็กเล็ก รับประกาศนียบัตร & ป้ายศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค

14

15 เป้าหมาย : ครอบคลุมศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศใน ปี 2556 ปี 2556 ร้อยละ 90 ของศูนย์เด็กเล็กใน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ( ร้อยละ 50 ของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ) ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุม โรงเรียนอนุบาลสังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27,671 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2558 - ร้อยละ 10 ของโรงเรียนอนุบาลใน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

16 วิธีดำเนินการ / กิจกรรม หลัก 1. อบรมผู้ดูแลเด็ก 2. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 3. นิเทศ ติดตามให้มีการดำเนินงานตาม ข้อกำหนดกรมควบคุมโรค 4. สรุปผลการดำเนินงาน

17 ปัญหาของการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ศูนย์เด็กเล็กไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - มีปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากร - มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้ครู - กลัวประเมินไม่ผ่าน ขาดความเข้าใจ - ขาดแรงจูงใจในการดำเนินงาน 2. ศูนย์เด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์ - ผู้บริหารอปท. ไม่สนับสนุน ( งปม. บุคลากร การ ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ) - ศดล. ประสบปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากร 3. ทีมประเมินไม่เพียงพอ 4. การจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กได้ไม่ครบถ้วน

18 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์เด็กเล็ก


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google