งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการค้าปลีก และการค้าส่ง. บทที่ 1 บทบาทของธุรกิจ ค้าปลีกยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการค้าปลีก และการค้าส่ง. บทที่ 1 บทบาทของธุรกิจ ค้าปลีกยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการค้าปลีก และการค้าส่ง

2 บทที่ 1 บทบาทของธุรกิจ ค้าปลีกยุคใหม่

3 กิจการค้าปลีกเป็นส่วนหนึ่งของระบบ เศรษฐกิจที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุด ปัจจุบัน กิจการค้าปลีกกำลังก้าวเข้าสู่การ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ธุรกิจค้าปลีก ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านรูปแบบ การค้า คือ การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน เทคโนโลยี ได้แก่ การนำเอาระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขาย ระบบ สินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า

4 ความหมายของการค้าปลีก การค้าปลีก คือ กิจกรรมทั้งหลายที่ เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและ บริการสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อใช้ ส่วนตัว

5 ความสำคัญของการค้าปลีก การค้าปลีกมีความสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ทุกคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการค้าปลีก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนสินค้าในระบบ ธุรกิจค้าปลีกยังมีผลกระทบต่อกลุ่มคน และระบบเศรษฐกิจทั้งจุลภาคและ มหภาค ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็น หลัก 3 ระดับ คือ

6 1. ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกต่อระบบ เศรษฐกิจโดยรวม แสดงถึง ความสามารถในการสร้างรายได้ของ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในระบบธุรกิจ ของประเทศ ฐานะความมั่นคงของ กิจการบ่งบอกถึงศักยภาพในการกระจาย รายได้ของภาคธุรกิจ เนื่องจากสัดส่วน ของรายได้จากธุรกิจค้าปลีกเทียบกับ เศรษฐกิจทั้งระบบของไทย

7 2. ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกต่อ วัฒนธรรมและสังคม เช่น การสร้างผู้นำ แฟชั่น มีผลให้วัฒนธรรมการแต่งกาย ของคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ประโยชน์ของธุรกิจค้าปลีกในช่อง ทางการจัดจำหน่าย การค้าปลีกเป็น ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการกระจาย สินค้า ในการโยกย้ายสินค้าไปให้ถึง ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

8 3.1 ธุรกิจค้าปลีกสร้างประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค ทำให้มีความคล่องตัวในการ ซื้อขายปริมาณสินค้าครั้งละน้อยๆ แต่มี โอกาสเลือกสินค้าได้หลากหลาย ดังนั้นผู้บริโภคได้รับประโยชน์จาก การค้าปลีกคือ การแบ่งเป็นส่วนย่อย การคัดเลือกสินค้า การเก็บสินค้าเพื่อรอการจัดจำหน่าย การแจ้งข่าวสาร การบริการ

9 3.2 ประโยชน์ของธุรกิจค้าปลีกต่อผู้ผลิต และผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกได้สร้างประโยชน์ให้กับ ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกดังนี้ นำข่าวสารจากผู้บริโภคไปยังผู้ผลิต และผู้ค้าส่ง ช่วยกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภค ช่วยให้เกิดศักยภาพการผลิตปริมาณ มาก

10 โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกใน ประเทศไทย ในอดีตธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยส่วน ใหญ่เป็นแบบดั้งเดิมและมีเจ้าของเป็นคน ไทย ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกแปรเปลี่ยนไป เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีกลุ่มทุน ต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มมากขึ้น 1. การจำแนกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใน ประเทศไทยแบ่งเป็น 7 ประเภท สามารถสรุปการจัด ลักษณะของธุรกิจ

11 1.1 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือ ไฮเปอร์มาร์ เก็ต เช่น บิ๊กซี เทสโก้โลตัส คาร์ฟูร์ 1.2 แคชแอนด์แครร์รี่ เช่น แม็คโค 1.3 ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล เดอะ มอลล์ 1.4 ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อปส์ 1.5 ร้านค้าเฉพาะอย่าง เช่น บูทส์ 1.6 แคติกอรีคิลเลอร์ เช่น พาวเวอร์บาย ออฟฟิศดีโป้ โฮมโปร 1.7 ร้านค้าสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ท เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น

12

13

14 2. มูลค่าการซื้อขายผ่านธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่ 3. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4. ผลกระทบของทุนต่างชาติต่อ ผู้ประกอบการค้าปลีกของไทย สรุป จะเห็นได้ว่า ธุรกิจค้าปลีกมีบทบาท และความสำคัญต่อสังคมโดยรวม ไม่ว่ากิจการค้าปลีกขนดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบเศรษฐกิจ สัดส่วนใหญ่ ที่สุดสร้างประโยชน์อย่าง หลากหลายต่อผู้ประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการค้าปลีก และการค้าส่ง. บทที่ 1 บทบาทของธุรกิจ ค้าปลีกยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google