งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลข่วงเปาชุด ปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลข่วงเปาชุด ปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลข่วงเปาชุด ปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป จึงได้คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาสาสมัครและส่งอาสาสมัครที่ได้รับ คัดเลือกเข้ารับอบรมในหลักสูตรการปฐม พยาบาลเบื้องต้น จำนวน 3 นาย จากนั้นจึงได้ คัดเลือกและส่งอาสาสมัครอีกจำนวน 5 นาย เข้า ฝึกอบรม ปัจจุบันมี FR จำนวน 9 นาย ซึ่งมี จำนวนอาสาสมัครไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ. ศ 2554 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ได้รับ รถพยาบาลจากโรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 คันเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินขั้นเบื้องต้น ( First Responder : FR) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินขั้นเบื้องต้น ( First Responder : FR) 1. เพื่อการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ด้อยโอกาสหรือยากจน 2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและประสบภัย ต่างๆในเบื้องต้นก่อน นำส่งสถานพยาบาล 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักที่จะ เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวและเพื่อสังคมส่วนรวม 4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจในพื้นที่

4 ปัจจุบัน FR สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา มี จำนวน 8 นายที่พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่

5 การปฏิบัติงานที่ผ่านมา FR องค์การบริหารส่วน ตำบลข่วงเปาได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วย จากอุบัติเหตุทางถนน และอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ ต้องการความช่วยเหลือให้นำส่งโรงพยาบาลโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

6

7

8

9 ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา FR องค์การบริหาร ส่วนตำบล ข่วงเปาได้ประสบปัญหา กล่าวคือ รถ ไม่พร้อม อุปกรณ์กู้ชีพไม่ครบ ทีมงานไม่พร้อม

10 อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญ ของการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร FR ให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะจัดระบบทีมให้เป็นรูปแบบของ FR ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรเพิ่มจำนวนอาสาสมัครให้ มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในอนาคตทีม FR องค์การ บริหารส่วนตำบลข่วงเปา ต้องเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น อย่างแน่นอน พัฒนาศักยภาพของพนักงานกู้ชีพกู้ภัย อย่างทั่วไป

11 - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉินระดับตำบล / อำเภอ - พัฒนาศักยภาพของพนักงานกู้ชีพกู้ภัยอย่างทั่วถึงและได้ มาตรฐานส่งอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมเรื่องการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องจากพื้นที่ในตำบลมี แม่น้ำขนาดใหญ่ไหล่ผ่านหลายสาย มีน้ำตกขนาดใหญ่เป็น แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง - ประชาสัมพันธ์งานระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ประสานขอผู้มี อุปการคุณบริจาคเงินสมทบเพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ขาดแคลนให้ทีมกู้ภัย - จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทีมกู้ชีพกู้ภัย ให้การช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกาปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลข่วงเปาชุด ปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google