งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าใน ประเทศไทยในนาม “ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ” ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2522 โดยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี กลุ่ม บริษัท ซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ มีสาขาเปิดให้บริการ รวมกันทั้งสิ้น 30 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา และต่างจังหวัด 21 สาขา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมี เป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่มันสมัย และตอบรับกับรูปแบบไลฟ์สไตล์และความต้องการของ ลูกค้าภายในแนวคิด

2 สาขาในกรุงเทพ 1. รัชดา 2. สุขุมวิท 3. บางรัก 4. บางแค 5. ศรีนครินทร์ 6. รังสิต 7. แฟชั่นไอส์แลนด์ 8. ลาดหญ้า 9. รัตนาธิเบศร์ 1. เชียงใหม่ 2. ราชบุรี 3. ศรีราชา 4. อยุธยา 5. จันทบุรี 6. อุดรธานี 7. อุบลราชธานี 8. ภูเก็ต 9. นครศรีธรรมราช 10. หาดใหญ่ 11. จังซีลอน 12. ชลบุรี 13. อินทรา 14. ขอนแก่น 15. ตรัง 16. เชียงราย 17. พิษณุโลก 18. พระราม 9 19. สุพรรณบุรี 20. บางนา 21. สุราษฎ์ธานี

3 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน - ฝ่ายบุคคลโรบินสันสาขาอยุธยา หน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน - รับรายงานตัวพนัก PC / BA - การสรรหาว่าจ้างพนักงาน - ทำเงินเดือนพนักงาน - สวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ชุดยูนิฟอร์ม

4 การดำเนินงาน การปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) - การตรวจเช็ครายชื่อพนักงาน PC/BA ที่คืน บัตรหน่วยแทน - การรับรายงานตัวของพนักงาน PC/BA - รับสมัครงานพนักงาน - แจ้งกฎระเบียบมาตรฐานในการทำงานให้ พนักงานทราบ - คีย์เอกสารใบลาของพนักงาน - คีย์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ส่งเอกสารให้กับการเงิน - ส่งประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม - เข้าร่วมการรับสมัครงานกับหน่วยการ จัดหางานจังหวัด

5 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ปัญหาในการทำงาน - การจัดทำเอกสารประวัติ พนักงานใหม่ - การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน - การทำเงินเดือนของ พนักงาน - การจัดทำเอกสาร ประกันสังคมของพนักงาน

6 อุปสรรคในการทำงาน - การเดินทางมาทำงาน - การตรงต่อเวลา - ค่าใช้จ่าย - การพักไม่ตรงเวลา - ทำให้เกิดความกลัวในการ ปฏิบัติงาน กลัวงานจะออกมา ไม่ดี

7 วิธีการแก้ไขปัญหา - ควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน - ควรสอบถามหัวหน้าก่อนที่จะ ลงมือปฏิบัติงาน - ควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการ เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน 1. มีความรับผิดชอบและระเบียบ วินัยในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามา ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ในขณะ ปฏิบัติงาน 3. นำประโยชน์ที่ได้รับจากการสรร หาและคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศและการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม การ ทำงานกันเป็นหมู่คณะ และการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ได้ประสบการณ์จริงๆ จากการ ฝึกงานในสถานที่ประกอบการจริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

9 จัดทำโดย นางสาวสุมินตรา ภาคพินิจ รหัส นักศึกษา 15342086 สาขาวิชา การบริหารทรัพยากร มนุษย์


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google