งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา เจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ไชยะ รักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 44 รวม 23 อัตราว่างตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว 1. นางพิสมัย ไชยะรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สยผจ. อุตรดิตถ์ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค ม.คม.ค ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ยก.ย 2 ผังเมืองรวมชุมชน 1 แห่ง ข 1ข 1 ข 2ข 2 ข3ข3 ข 4ข 4 2.1 ผังเมือง รวมชุมชน สามแยก ข 4ข 4 ข 1ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข 2 ข2 ข2 3 ผังเมืองชุมชน เทศบาล 2 แห่ง ข 1ข 1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 3.1 ผังเมือง ชุมชน ทต. ทรายมูล ข 5ข 5 ข 1 ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข3 ข3 ข3 ข3 3.2 ผังเมือง ชุมชน ทต. ป่าติ้ว ข 5ข 5 ข 1 ข 1 ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข3 ข3 ข3 ข3

4 ที่กิจกรรม เ ป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 5001,10 0 1,70 0 2,30 0 2,90 0 3,50 0 4,10 0 4,70 0 5,50 0 6,20 0 7,50 0 8,50 0 8101,71 0 2,52 7 3,50 2 4,47 1 5,63 7 6,74 4 7,95 5 9,25 0 1.1 งานสาร บรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 231230 218240281223257293 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 10711781129104127131132115 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 10711781129104127131132115 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 338347311347344408354389408 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 000000000 (783)(811)(703)(823)(792 ) (943)(839)(910)(931) 1.2 การเงิน & บัญชี 24354560100130150180200230240270 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 144067102121154187211246 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 101520242732374249 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 000000000 (24)(55)(87)(126)(148 ) (186)(224)(253)(295) 1.3 พัสดุ 5710153040506080100120140 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 0136812131517 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 389101115161820 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 0251510 15 32 (3)(34)(27)(26)(29)(37)(44)(48)(69)

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 860 ราย การ 85141209270340417490572656735804860 2563974696489311,11 4 1,33 2 1,41 2 1,77 9 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 501223612131823 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18894172 301401503589590698 4.3 สำรวจ ( งาน ) 3045671012 14 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 3061014 1820252630 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 5661216212935374345 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 290116140185209338380480514742 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 901427364653657790101 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 90132534435059688088 4.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 3624442628313738 5 งานบริการด้านผัง เมือง 1,2 00 1002003004005006007008009001,00 0 1,10 0 1,20 0 ราย การ 1041861971,1 28 1,25 2 1,36 4 1,45 4 1,46 4 1,58 1 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 2000011 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 184591113141516 5.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 1,18 0 1001811881,11 7 1,22 8 1,33 9 1,42 8 1,43 7 1,55 4

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ จังหวัดยโสธร ( บริเวณถนนโครงการผังเมือง สาย จ 1.) -10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% --15%20%30%35%50%60%80% 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร --- - 2035---570- --- - --45 8 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ --- - -------- --- - --- 9 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำชีและริมทะเลทั่ว ประเทศ 1 โครงก าร -----70%80%90%100% -----19.15 % 77.94 % 10 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 โครงก าร -------50%100%

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย แผ น / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณ 47,089,0 00 แผ น ผล 1.1 งบลงทุน - โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ( งบกลุ่มจังหวัด ) (16,480,000.- บาท ) 22,089,0 00 แผ น ---------15%- 5% ผล --------- - การจ้างออกแบบพร้อมก่อสร้าง อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก และ ประติมากรรมขบวนแห่ บั้งไฟ จำนวน ๓ โครงการ 1,030,00 0 แผ น 40% 20% ผล - ก่อสร้างอาคารพญาคันคาก ๑ หลัง 18,970,0 00 แผ น -- 15% ผล - ก่อสร้างประติมากรรมขบวนแห่ บั้งไฟ ๑ ขบวน 5,000,000 5,000,000 แผ น --50% ผล - ก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ ( ต่อเนื่อง ) ( งบเหลือจ่าย ) 5,609,00 0 แผ น 15% ผล Area ( งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ) ประจำปี 2556

8 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง 123456789101112 8174093921721817498 2 โครงการยามพี่ - ยาม น้อง ประจำปี 2556 12 ครั้ง 123456789101112 111111111 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำปี 2556 24 ครั้ง 222222222222 222222222

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6.357 4 ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % 3.034.867.789.3125.3 8 83.4 5 85.1 9 87.4 5 1.1 งบดำเนินงาน 1.817 4 ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % 10.5 8 17.0 0 27.2 2 32.5 7 41.3 5 49.3 1 55.4 1 63.3 1 1.2 งบลงทุน 4.540 0 แผน ----- 70%100% ผล -----18.9 8 97.1 1 1.3 งบรายจ่ายอื่นแผน ผล ----

10 ผังเมืองวันหมดอายุ 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 23 ส. ค.60 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร 12 ต. ค. 53 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ทรายมูล ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ป่าติ้ว 54 “ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ. ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555” ผังเมืองรวมชุมชน สามแยก 54


ดาวน์โหลด ppt นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google