งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายปรีชา เจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายธรรมนูญ เทพจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางพิสมัย ไชยะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 4 รวม 23 อัตราว่าง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว 1.นางพิสมัย ไชยะรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สยผจ.อุตรดิตถ์ ลาเรียน -

3 Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 2 ผังเมืองรวมชุมชน 1 แห่ง ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 2.1 ผังเมืองรวมชุมชนสามแยก ข2   ข2  ข2 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 แห่ง ข3 ข4 ข5 3.1 ผังเมืองชุมชน ทต.ทรายมูล ข 5  ข3 3.2 ผังเมืองชุมชน ทต.ป่าติ้ว ข1

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 500 1,100 1,700 2,300 2,900 3,500 4,100 4,700 5,500 6,200 7,500 8,500 810 1,710 2,527 3,502 4,471 5,637 6,744 7,955 9,250 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 231 230 218 240 281 223 257 293 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 107 117 81 129 104 127 131 132 115 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 338 347 311 344 408 354 389 (5) ส่ง (เรื่อง) (783) (811) (703) (823) (792) (943) (839) (910) (931) 1.2 การเงิน & บัญชี 24 35 45 60 100 130 150 180 200 270 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 14 40 67 102 121 154 187 211 246 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 10 15 20 27 32 37 42 49 (3) งบประมาณ (ครั้ง) (24) (55) (87) (126) (148) (186) (224) (253) (295) 1.3 พัสดุ 5 7 30 50 80 120 140 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 3 6 8 12 13 17 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 9 11 16 18 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 25 (3) (34) (27) (26) (29) (37) (44) (48) (69)

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 860 รายการ 85 141 209 270 340 417 490 572 656 735 804 860 256 397 469 648 931 1,114 1,332 1,412 1,779 4.1 กรรมการ (คณะ) 50 1 2 3 6 12 13 18 23 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 188 94 172 301 401 503 589 590 698 4.3 สำรวจ (งาน) 30 5 7 10 14 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 20 25 26 4.5 ประมาณราคา (งาน) 56 16 21 29 35 37 43 45 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 290 116 140 185 338 380 480 514 742 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 90 27 36 46 53 65 77 101 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 34 59 68 80 88 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 28 31 38 งานบริการด้านผังเมือง 1,200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 รายการ 104 186 197 1,128 1,252 1,364 1,454 1,464 1,581 5.1 กรรมการ (คณะ) 11 5.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 9 15 5.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 1,180 181 1,117 1,228 1,339 1,428 1,437 1,554

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ จังหวัดยโสธร (บริเวณถนนโครงการผังเมือง สาย จ1.) - 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15% 35% 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 20 35 55 45 8 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 9 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีและริมทะเลทั่วประเทศ 1 โครงการ 19.15% 77.94% 10 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ประจำปี 2556 ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณ 47,089,000 แผน ผล 1.1 งบลงทุน -โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (งบกลุ่มจังหวัด) (16,480,000.- บาท) 22,089,000 - 15% 5% -การจ้างออกแบบพร้อมก่อสร้างอาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก และประติมากรรมขบวนแห่ บั้งไฟ จำนวน ๓ โครงการ 1,030,000 40% 20% -ก่อสร้างอาคารพญาคันคาก ๑ หลัง 18,970,000 -ก่อสร้างประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ ๑ ขบวน 5,000,000 50% -ก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ (ต่อเนื่อง) (งบเหลือจ่าย) 5,609,000 สนง.

8 Agenda ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 174 93 92 172 18 98 โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปี 2556 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2556 24 ครั้ง 2

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น(ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 6.3574 ลบ. แผน 13% 40% 67% 100% ผล 3.86% 3.03 4.86 7.78 9.31 25.38 83.45 85.19 87.45 1.1 งบดำเนินงาน 1.8174 10.58 17.00 27.22 32.57 41.35 49.31 55.41 63.31 1.2 งบลงทุน 4.5400 - 70% 18.98 97.11 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 23 ส.ค.60 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร 12 ต.ค. 53 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลทรายมูล ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ป่าติ้ว “ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555” 54 54 54 ผังเมืองรวมชุมชนสามแยก 54


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google