งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา เจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ไชยะ รักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 44 รวม 23 อัตราว่างตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว 1. นางพิสมัย ไชยะรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สยผจ. อุตรดิตถ์ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค ม.คม.ค ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ยก.ย 2 ผังเมืองรวมชุมชน 1 แห่ง ข 1ข 1 ข 2ข 2 ข3ข3 ข 4ข ผังเมือง รวมชุมชน สามแยก ข 4ข 4 ข 1ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข 2 ข2 ข2 3 ผังเมืองชุมชน เทศบาล 2 แห่ง ข 1ข 1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 3.1 ผังเมือง ชุมชน ทต. ทรายมูล ข 5ข 5 ข 1 ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข3 ข3 ข3 ข3 3.2 ผังเมือง ชุมชน ทต. ป่าติ้ว ข 5ข 5 ข 1 ข 1 ข 1 ข2 ข2 ข2 ข2 ข3 ข3 ข3 ข3

4 ที่กิจกรรม เ ป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 5001,10 0 1,70 0 2,30 0 2,90 0 3,50 0 4,10 0 4,70 0 5,50 0 6,20 0 7,50 0 8, ,71 0 2,52 7 3,50 2 4,47 1 5,63 7 6,74 4 7,95 5 9, งานสาร บรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) (783)(811)(703)(823)(792 ) (943)(839)(910)(931) 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) (24)(55)(87)(126)(148 ) (186)(224)(253)(295) 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) (3)(34)(27)(26)(29)(37)(44)(48)(69)

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 860 ราย การ ,11 4 1,33 2 1,41 2 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผัง เมือง 1, ,00 0 1,10 0 1,20 0 ราย การ ,1 28 1,25 2 1,36 4 1,45 4 1,46 4 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 1, ,11 7 1,22 8 1,33 9 1,42 8 1,43 7 1,55 4

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ จังหวัดยโสธร ( บริเวณถนนโครงการผังเมือง สาย จ 1.) -10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% --15%20%30%35%50%60%80% 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำชีและริมทะเลทั่ว ประเทศ 1 โครงก าร %80%90%100% % % 10 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 โครงก าร %100%

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย แผ น / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณ 47,089,0 00 แผ น ผล 1.1 งบลงทุน - โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ( งบกลุ่มจังหวัด ) (16,480,000.- บาท ) 22,089,0 00 แผ น %- 5% ผล การจ้างออกแบบพร้อมก่อสร้าง อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก และ ประติมากรรมขบวนแห่ บั้งไฟ จำนวน ๓ โครงการ 1,030,00 0 แผ น 40% 20% ผล - ก่อสร้างอาคารพญาคันคาก ๑ หลัง 18,970,0 00 แผ น -- 15% ผล - ก่อสร้างประติมากรรมขบวนแห่ บั้งไฟ ๑ ขบวน 5,000,000 5,000,000 แผ น --50% ผล - ก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ ( ต่อเนื่อง ) ( งบเหลือจ่าย ) 5,609,00 0 แผ น 15% ผล Area ( งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ) ประจำปี 2556

8 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง โครงการยามพี่ - ยาม น้อง ประจำปี ครั้ง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำปี ครั้ง

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % งบดำเนินงาน ลบ. แผน 13%40%67%100 % ผล 3.86 % งบลงทุน แผน %100% ผล งบรายจ่ายอื่นแผน ผล ----

10 ผังเมืองวันหมดอายุ ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 23 ส. ค.60 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร 12 ต. ค. 53 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ทรายมูล ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ป่าติ้ว 54 “ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ. ศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555” ผังเมืองรวมชุมชน สามแยก 54


ดาวน์โหลด ppt นายธรรมนูญ เทพ จันทร์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนงนุช ทวินันท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google