งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น

2 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเค็ง

3 รายรับ ยอดยกมา 74,518.42 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 279,765.00 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อบต./ เทศบาล 85,000.00 เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 200.00 เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,301.26 รวม 440,784.68 รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2557

4 รายจ่าย ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิ ประโยชน์ ( ประเภทที่ 1 ) จำวน 3 โครงการ 87,900.00 ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ สาธารณสุข ( ประเภทที่ 2 ) จำวน 1 โครงการ 87,900.00 ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น ( ประเภทที่ 3 ) จำนวน 23 โครงการ 208,000.00 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ( ประเภทที่ 4 ) 21,525.00 รวม 405,325.00 จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2557

5 รวมรายจ่าย คงเหลือยกไป 35,459.68 จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2557

6 รายการรับ ยอดยกมา 35,459.68 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 280,808.00 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 112,032.00 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 406.54 ได้รับบริจาค จากค่ารำวงชาวบ้านในงานบุญบั้งไฟปี 2558 10,020.00 รวม 427,978.2 2 รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่รอคณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2558

7 กิจกรรมร้อยละจำนวนเงิน 1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย บริการ 1.1 คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน ประชากรกลุ่มเสี่ยง 1.2 ป้องกันตั้งครรภ์ไม้พร้อมในวัยรุ่น 1.3 เกษตรปลดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 35,500 4,200 18,800 รวม 1459,500 2. สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 2.1 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2.3 โครงการดูแลครอบครัวแบบต่อเนื่องโดยภาคี เครือข่ายในชุมชน 61,700 104,200 70,000 รวม 56235,900 จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่รอคณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2558

8 กิจกรรมร้อยละจำนวนเงิน 3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค 3.1 ส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุ 3.2 ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3.3 พิการ 30,000 20,000 8,000 รวม 1458,000 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนไม่เกินร้อย ละ 15 58,800 รวม 1458,800 5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ให้พิจารณาสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม ความจำเป็น 8,000 รวม 28,000 รวมจัดสรรทั้งสิ้น 420,200 จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังนี้ ปีงบประมาณ 2558

9 ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 35,459.68 เงินค่าบริการสารธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุน ปี 2558 280,080.00 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 406.54 อบต. สมทบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 (40%) 112,032.00 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,978.22 ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 420,200.00 งบประมาณคงเหลือ 7,778.22


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google