งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษา หาคำตอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียน ที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือ กิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 ประเภท 1. โครงงานพัฒนาสื่อ เพื่อการศึกษา 2. โครงงานพัฒนา เครื่องมือ 3. โครงงานจำลอง ทฤษฏี 4. โครงงาน ประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาเกม

3 เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา สามารถพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชา ต่างๆ หรือให้ความรู้ต่างๆ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา

4 1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 5. 76 จังหวัดของไทย 6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 7.. ยาไทยและยาจีน 8. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก ตัวอย่าง โครงงานพัฒนา สื่อเพื่อการศึกษา

5 โครงงานประเภทนี้เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือ ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ซอฟต์แวร์ โครงงานพัฒนา เครื่องมือ

6 - ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรูป ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เครื่องมือ

7 - ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์พิมพ์ งาน Office – WordGraph ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เครื่องมือ

8 - ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ช่วย การมองวัตถุในมุมต่างๆ ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เครื่องมือ

9 1. โปรแกรมการค้นหาคำ ภาษาไทย 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัส ข้อมูล 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 6. โปรแกรมการออกแบบผังงาน 7. พอร์ตแบบขนานของไทย 8. การส่งสัญญาณควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เครื่องมือ

10 เป็นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลอง การทดลองของสาขา ต่างๆเป็น โครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษา รวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โครงงานจำลองทฤษฎี

11 - ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว ตัวอย่างโครงงานจำลอง ทฤษฎี

12 - ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี เช่น โปแกรมการทดลองผสมสารเคมี ตัวอย่างโครงงานจำลอง ทฤษฎี

13 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิล ด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูก แก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วย คอมพิวเตอร์ 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาด แฟ้มข้อมูล 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตัวอย่างโครงงานจำลอง ทฤษฎี

14 - เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงใน ชีวิตประจำวัน - โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอย ต่างๆ - โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนำ ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ โครงงานประยุกต์ใช้งาน

15 - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและ ตกแต่งภายใน ตัวอย่างโครงงาน ประยุกต์ใช้งาน

16 - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี เช่น Image RGB ตัวอย่างโครงงาน ประยุกต์ใช้งาน

17 - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย ตัวอย่างโครงงาน ประยุกต์ใช้งาน

18 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของ โรงเรียน 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต 4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตา บอดบนรถประจำทาง 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 7. โฮมเพจส่วนบุคคล 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย - อังกฤษ ตัวอย่างโครงงาน ประยุกต์ใช้งาน

19 - เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกม เพื่อความรู้ และ / หรือ ความเพลิดเพลิน - เกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็น เกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึก ความคิดอย่างมีหลักการ - มีการออกแบบลักษณะและ กฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้ เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรก โครงงานพัฒนาเกม

20 เกมหมากรุก ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เกม

21 - ตัวอย่าง เช่น เกม ทายคำศัพท์ ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เกม

22 - ตัวอย่าง เช่น เกมการ คำนวณเลข ตัวอย่างโครงงานพัฒนา เกม

23


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google