งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตาม ความสนใจของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตาม ความสนใจของตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตาม ความสนใจของตนเอง นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการ ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเมินผลงานของผู้อื่นและของตนเอง

3 ข้อควรปฏิบัติ ในการพัฒนาโครงงานนั้นผู้เรียน ต้องปฏิบัติตามแผน งานที่วางไว้ใน ข้อเสนอโครงงาน แต่อาจเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ ผลงานดีขึ้น ควรจัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่ เป็นหลัก สำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจึง ค่อยทำส่วนประกอบหรือส่วนเสริม เพื่อให้โครงงานมีความ สมบูรณ์มาก ขึ้น มีการแบ่งงานกันทำ ให้ตกลง รายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ ชัดเจนด้วย

4 ข้อควรปฏิบัติ ( ต่อ ) นอกจากนั้นผู้เรียนควรพัฒนา ระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้ อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน คำนึงถึงความประหยัด ความ ปลอดภัย และระยะเวลาในการ ทำงาน ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ ผลงานซึ่งเป็นความจำเป็น เพื่อให้ แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงาน ได้ ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำงานได้ ด้วยประสิทธิภาพสูง

5 ตอบคำถามบทที่ 4 1. ในขั้นตอนการจัดทำโครงงาน นักเรียนสามารถเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงงานได้หรือไม่ อย่างไร 2. ทำไมจึงต้องจัดทำคู่มือการติดตั้ง / คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3. บอกข้อควรปฏิบัติในการพัฒนา โครงงานมา 2 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์. จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตาม ความสนใจของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google