งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ โครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ www.krukatunchalee.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ โครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ www.krukatunchalee.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ โครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ www.krukatunchalee.com

2 เนื่องจากโครงงาน คือ การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย ของนักเรียนโดยใช้กระบวนกาารทางวิทยาศาสตร์ จึงแบ่งโครงงานตามการได้มาซึ่งคำตอบ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท โครงงานประเภทการสำรวจและ รวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือพัฒนาชิ้นงาน โครงงานประเภททฤษฎี

3 โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจ และรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็น หมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เห็น ลักษณะหรือความสัมพันธ์ใน เรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน ในการทำโครงงาน ประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูล ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียน เพียงแต่สำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้ แล้วนำข้อมูลที่ ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนำเสนอ ก็อว่าเป็นการ สำรวจ รวบรวมข้อมูล

4 การสำรวจรูปทรงทางเรขาคณิตของใบพืชชนิด ต่างๆ การสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การสำรวจเส้นทางเดินทัพตามประวัติศาสตร์ไทย การสำรวจภาษาถิ่นในชุมชน การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การศึกษาเส้นทางเดินของสุนทรภู่ตามนิราศ การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่อง เจดีย์ยุทธหัตถี การสืบค้นและศึกษาอาหาร เรื่อง อาหารจากกาพย์ เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน การศึกษาค้นคว้าตำรายาแผนโบราณ ตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

5 2. โครงงานประเภททดลอง ในการทำโครงงาน ประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผล ต่อการทดลอง ซึ่งจะมี 4 ชนิด คือ - ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของ การทดลองนั้นๆ - ตัวแปรตาม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น - ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้ เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ตัวแปรตาม เปลี่ยนไป - ตัวแปรแทรกซ้อน หมายถึง สิ่งที่แทรกซ้อน ระหว่างการทดลองไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผล ให้การทดลองผิดพลาด

6 ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน การทดลองปลูกพืชในน้ำยาหรือการปลูกพืช โดยไม่ใช้ดิน การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับ ประเภทใบเถา การศึกษาขนมอบชนิดต่างๆ การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากไม้ผล

7 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนา ชิ้นงาน เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาซึ่งจะเป็น ประโยชน์อย่างมาก อาจรวมถึง การเขียนหนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละครและอื่นๆ ไว้ในโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้วย

8 ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือ พัฒนาชิ้นงาน การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ การสร้างหรือพัฒนาระเบียบวิธีการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังลม เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน เทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร

9 4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการใช้ จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือ แนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอธิบายในรูปของสูตร หรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเดิมๆ เช่น ความมหัศจรรย์ของเลข 9

10


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ โครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ www.krukatunchalee.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google